LP/2020/236 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/005072
Podnet: Bod B.5. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 513 zo 16. novembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/236
Dátum začiatku MPK: 25.06.2020
Dátum konca MPK: 08.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)