LP/2020/234 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I § 5 ods. 1 Navrhuje sa, aby aj v prípade návrhu podľa § 5 ods. 1 (plnenie vyživovacej povinnosti) bol príslušný orgán povinný rozhodnúť o vylúčení veci z výkonu rozhodnutia o zaistení, ak nezistí skutočnosti, ktoré by dôvodnosť tohto návrhu vážne spochybňovali (ide o rovnakú formuláciu, aká je použitá v § 5 ods. 2). Odôvodnenie: Právo dieťaťa na výživné by malo mať prednosť pred výkonom rozhodnutia o zaistení. Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. Porov. aj § 70 ods. 2 a § 71 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III (Trestný poriadok) Navrhuje sa upraviť § 309 ods. 1 a 2 Trestného poriadku tak, aby lehota na podanie odvolania proti rozsudku vždy plynula až od doručenia rozsudku v písomnej forme. Odôvodnenie: Súčasná práva úprava, podľa ktorej v trestnom konaní plynie lehota na podanie odvolania proti rozsudku už od jeho ústneho vyhlásenia vyvoláva dôvodné pochybnosti o súlade s právom na spravodlivý proces. Lehota na podanie odvolania môže uplynúť ešte skôr, ako je strane vôbec doručené písomné vyhotovenie rozsudku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III bod 16, § 97 ods. 4 Zničenie veci je žiadúce obmedziť tak, aby sa mohlo uskutočniť až po márnom uplynutí zákonom stanovenej lehoty z dôvodu, že ide o zásah do vlastníckeho práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I § 2 ods. 6 Navrhuje sa pred slová „spôsobilá na právne úkony“ vložiť slová „v plnom rozsahu“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku s prihliadnutím na § 7 až 10 Občianskeho zákonníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu K čl. II (novela zákona č. 300.2005 Z. Z.) V § 130 ods. 1 Trestného zákona navrhujeme jednoznačne ustanoviť, že peňažné prostriedky v hotovosti sú na účely Trestného zákona vecou. V tomto ustanovení je definovaná vec na účely Trestného zákona, pričom z tejto definície je zrejmé, že za vec sa pokladajú aj peňažné prostriedky na účte. Z tohto výkladového ustanovenia však nie je jednoznačne zrejmé, že za vec sa pokladajú aj peňažné prostriedky v hotovosti. V aplikačnej praxi sa tento nedostatok preklenuje tak, že sa peňažné prostriedky v hotovosti pokladajú buď za hnuteľnú vec alebo za príjem z trestnej činnosti. Definovanie peňažných prostriedkov v hotovosti ako veci je dôležité aj z pohľadu výkladu trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 a 233a Trestného zákona, kde sa hovorí o veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti. Taktiež je to dôležité aj pri zaisťovacích úkonoch podľa § 95 až 96f Trestného poriadku. Ustanovenie § 95 návrhu novely Trestného poriadku (čl. III) síce hovorí o zaistení peňažných prostriedkov, ale z jeho znenia je zrejmé, že ide len o zaistenie peňažných prostriedkov na účte, nie o zaistenie peňažných prostriedkov v hotovosti. Je zrejmé, že peňažné prostriedky v hotovosti by bolo možné zaistiť len postupom podľa § 96f Trestného poriadku – postupom pri zaistení hnuteľnej veci, čiže ako hnuteľnú vec. Tento postup však môže spôsobiť výkladové problémy, ak by súd alebo orgány činné v trestnom konaní nepokladali peňažné prostriedky v hotovosti za hnuteľnú vec. Zaisťovanie peňažných prostriedkov v hotovosti sa vyskytuje v trestnom konaní o daňových trestných činoch najmä v prípade daňových podvodov na DPH, keď je neoprávnene vrátený nadmerný odpočet DPH vybratý z účtu a peniaze má páchateľ v hotovosti napríklad u seba alebo v schránke v banke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu K čl. II (novela zákona. č.300.2005 Z. z.) Navrhujeme presunúť všetky daňové trestné činy uvedené v § 58 ods. 2 Trestného zákona do § 58 ods. 3 Trestného zákona. Ide o trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 2, 3 alebo ods. 4 Trestného zákona, trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3 alebo ods. 4 Trestného zákona, trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3 Trestného zákona a trestný čin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo ods. 3 Trestného zákona. Pri ukladaní trestu prepadnutia majetku za tieto daňové trestné činy musí byť splnená podmienka uvedená v § 58 ods. 2 Trestného zákona, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Táto podmienka sa v aplikačnej praxi ťažko dokazuje, a preto súdy páchateľom týchto daňových trestných činov len výnimočne ukladajú trest prepadnutia majetku. Pokiaľ by sa vyššie uvedené daňové trestné činy presunuli z ustanovenia § 58 ods. 2 do ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného zákona, mohol by sa trest prepadnutia majetku ukladať pri spáchaní uvedených daňových trestných činoch aj bez splnenia uvedenej podmienky, ktorú § 58 ods. 3 Trestného zákona neustanovuje a pri spáchaní značnej časti daňových trestných činov by sa obligatórne ukladal trest prepadnutia majetku. Takto by sa dosiahol aj cieľ, ktorý do značnej miery sleduje aj predkladaný návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. XIII (novela zákona č. 563.2009 Z. z.) K § 164a 1. Odsek 1 navrhujeme preformulovať takto: „(1) Pri výkone rozhodnutia o zabezpečení veci a rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 písm. b) a správe zabezpečenej veci, veci alebo práva určenými v rozhodnutí o uložení predbežného opatrenia, okrem vecí zabezpečených na účely vykonania dôkazu alebo vecí, povinnosť zabezpečenia ktorých správcovi dane vyplýva z osobitného predpisux) sa postupuje podľa osobitného predpisu97).“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: x) Napríklad zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Výkon rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 písm. a) Daňového poriadku je realizovaný v rámci daňového exekučného konania podľa ustanovení Daňového poriadku. Daňové exekučné konanie je vedené za účelom vymoženia (výkonu) predbežného opatrenia na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia. Daňový poriadok tiež upravuje dôležitý okamih, a to pokračovanie v konaní po vykonateľnosti rozhodnutia o dorubení dane, ktorá je predbežným opatrením zabezpečená. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa navrhované znenie nevzťahovalo na výkon predbežného opatrenia vo vzťahu k peňažnej sume, a to z dôvodu kolidovania s nastaveným mechanizmom a súčasnou právnou úpravou. Navrhovaná legislatívna zmena by bola podľa nášho názoru zmätočná a priniesla by mnoho otázok pri jej uplatňovaní v aplikačnej praxi. 2. Navrhujeme do § 164a doplniť odsek 3 v tomto znení: „(3) Ustanovenia upravujúce vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia o zaistení majetku na návrh podľa osobitného predpisu98) sa na účely správy daní nepoužijú“. Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie: „98) § 5 zákona č. .../2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Ide o vylúčenie povinnosti správcu dane postupovať podľa § 5 návrhu so zreteľom na ustanovenie § 1 ods. 3 návrhu, pretože by takéto konanie a rozhodovanie narušilo už zaužívané postupy a metódy správcu dane a tiež by otvorilo daňovým subjektom nové možnosti ako sa vyhýbať daňovým povinnostiam. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 13 V odseku 5 navrhujeme na konci pripojiť túto vetu: „Úrad umožní prístup k zaistenému majetku iným štátnym orgánom za účelom plnenia ich úloh.“. Pri výkone daňovej kontroly môže nastať prípad, kedy je potrebné vykonať v rámci dokazovania aj úkon prehliadky zaisteného majetku, napríklad z dôvodu zistenia stavu na tachometri auta, čím by sa umožnilo vykonanie potrebného dokazovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 13 a 18 V § 13 ods. 6 a § 18 ods. 4 je potrebné na konci pripojiť túto vetu: „Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“. Ide o zosúladenie s § 7 ods.1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 12 1. V odseku 2 navrhujeme ustanoviť podstatné náležitosti zápisnice o prevzatí veci z dôvodu zabezpečenia nezameniteľnosti zaisteného majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 11 V odseku 5 prvej vete je potrebné slovo „zvolený“ nahradiť slovom „vymenovaný“, keďže podľa § 11 ods. 4 návrhu riaditeľa úradu vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky a v poslednej vete slovo „predsedu“ nahradiť slovom „riaditeľa“, pretože podľa § 11 ods. 4 návrhu úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, nie predseda úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 12 3. V odseku 6 poslednej vete odporúčame vypustiť slová „z prostriedkov štátneho rozpočtu“. Ak má byť úrad štátnou rozpočtovou organizáciou, výkon jeho pôsobností je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. zabezpečený z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide aj o terminologické zosúladenie návrhu, keďže v iných ustanoveniach návrhu sa neuvádza zdroj prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 11 V odseku 1 je potrebné doplniť právnu formu úradu, pretože podľa osobitnej časti dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu bude úrad štátnou rozpočtovou organizáciou, čo je relevantné z hľadiska hospodárenia úradu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 7 Upozorňujeme na nesúlad ustanovenia § 7 ods. 6 s ustanovením § 3 ods. 1, pretože podľa § 3 ods. 1 návrhu môže príslušný orgán vykonať úkony nevyhnutné na výkon rozhodnutia o zaistení ešte pred nadobudnutím právoplatnosti a podľa § 7 ods. 6 návrhu musí príslušný orgán doručovať dotknutým osobám už právoplatné rozhodnutie o zaistení majetku; uvedené je potrebné zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 6 V odseku 2 odporúčame doplniť nové písmeno g) v tomto znení: „g) iné majetkové hodnoty vrátane virtuálnej meny a údaje potrebné na ich jednoznačnú identifikáciu.“. Keďže trestné činy môžu byť spáchané aj s využitím virtuálnych mien, odporúčame v návrhu explicitne ustanoviť, že výkon rozhodnutia o zaistení majetku sa týka aj virtuálnych mien a tiež doplniť postup pri zisťovaní a zaisťovaní iných majetkových hodnôt vrátene virtuálnych mien. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 12 2. V odseku 3 žiadame znenie druhej vety preformulovať tak, aby sa uvedené nevzťahovalo na osoby, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska a sú súčasťou finančného trhu. Podmienky, ktoré je potrebné splniť na výkon funkcie štatutárneho orgánu, a ktoré vyžadujú osobitné predpisy ako napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplývajú predovšetkým z legislatívy Európskej únie a nie je možné ich bez opory v legislatíve Európskej únie neuplatniť, resp. nevyžadovať ich splnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 3 V odseku 4 odporúčame slová „po výzve“ nahradiť slovami „po doručení výzvy“. Uvedené precizovanie ustanovenia navrhujeme z dôvodu špecifikovania momentu možnosti zápisu do evidencie zaisteného majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 3 Ustanovenie § 3 ods. 2 je potrebné zosúladiť s ustanovením § 7 ods. 6 vo vzťahu k definícii dotknutých osôb. Podľa § 3 ods. 2 sa o zaistení majetku informujú aj tí, ktorí majú iné právo k zaistenému majetku, pričom podľa ustanovenia § 7 ods. 6 sa informujú len osoby, ktoré majú iné vecné právo k zaistenému majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 2 2. V odseku 4 žiadame prehodnotiť navrhovaný názov úradu, tak aby vystihoval jeho skutočnú pôsobnosť, teda názov „Úrad pre správu majetku“ nahradiť napríklad názvom „Úrad pre správu zaisteného majetku“. Navrhovaný názov úradu nie je v súlade s názvom ani s vecným obsahom návrhu zákona. Úpravou názvu úradu sa zároveň dosiahne, že bude zrejmé, že nepôjde o správcov majetku štátu, ktorí konajú pri správe majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K § 3 V odseku 1 je potrebné doplniť, že rozhodnutie o zaistení majetku musí byť aj vykonateľné. Navrhuje sa, aby príslušný orgán vykonal úkony nevyhnutné na výkon rozhodnutia o zaistení ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zaistení. Upozorňujeme však, že podmienku vykonateľnosti vyžaduje napríklad § 9 ods. 3 návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2020 Detail