LP/2020/232 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V bode 2 v poznámke pod čiarou je potrebné slovo „odkazu“ nahradiť slovom „odkazom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V bode 3 navrhujeme slová „L, M, N, O, T a R“ nahradiť slovami „kategórie L, M, N, O, T a R“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. V § 108 ods. 1 nie sú uvedené konkrétne kategórie vozidiel. V prípade neakceptovania tejto pripomienky navrhujeme slovo „podliehajúce“ nahradiť slovom „podliehajúcej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V bode 4 navrhujeme slová „C, PS a LS“ nahradiť slovami „kategórie C, PS a LS“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. V § 108 ods. 1 nie sú uvedené konkrétne kategórie vozidiel. V prípade neakceptovania tejto pripomienky navrhujeme slovo „nepodliehajúce“ nahradiť slovom „nepodliehajúcej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I, bod 2 a 7 V § 14 ods. 1 (bod 2) odporúčame v poslednej vete slovo „ustnovuje“ nahradiť slovom „ustanovuje“. V bode 7 odporúčame slovo „nahrádza“ nahradiť slovom „nahrádzajú“. Technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V bode 5 navrhujeme slová „M, N a T“ nahradiť slovami „kategórie M, N a T“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. V § 117 ods. 1 nie sú uvedené konkrétne kategórie vozidiel. V prípade neakceptovania tejto pripomienky navrhujeme slovo „podliehajúce“ nahradiť slovom „podliehajúcej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Všeobecne Vzhľadom na skutočnosť, že podľa článku 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 sa toto nariadenie uplatňuje od 5.7.2020, odporúčame ustanoviť dátum nadobudnutia účinnosti vyhlášky na čo najskorší možný dátum. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti Vzhľadom na to, že ide o implementáciu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, odporúčame správne vyplniť doložku zlučiteľnosti. Podľa článku 37 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa „Súlad s právom Európskej únie“ podľa čl. 3 primerane vzťahuje aj na vyhlášku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 V úvodnej vete k poznámkam pod čiarou navrhujeme slovo „odkazu“ nahradiť slovom „odkazom“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 41 a § 42 Navrhujeme doplniť § 41 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. o písm. q) zápis výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá povolených typovým schvaľovacím orgánom. V súvislosti s uvedeným navrhujeme doplniť aj § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. o ods. 18, v ktorom by boli špecifikované prílohy návrhu na zápis výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá povolených typovým schvaľovacím orgánom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 1 vypustiť slovo „pod“ ako nadbytočné, v bode 2 § 14 ods. 1 tretej vete slovo „ustnovuje“ nahradiť slovom „ustanovuje“, v § 14 ods. 2 slová „inej ako“ nahradiť slovom „neuvedenej“, v úvodnej vete k poznámkam pod čiarou slovo „odkazu“ nahradiť slovom „odkazom“, v bodoch 3 až 5 za slovo „slová“ vložiť slovo „kategórie“, v bode 7 slovo „nahrádza“ nahradiť slovom „nahrádzajú“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že ak v doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je potrebné v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ označovať žiadnu z možností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 Odporúčame slovo "ustnovuje" nahradiť slovom "ustanovuje". Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 Odporúčame slová "popis trasy alebo územia" nahradiť slovami "popis trasy alebo popis územia". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 vypustiť slovo „pod“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodom 3 až 5 Odporúčame v čl. I bode 3 slová „L,M,N,O,T a R“ nahradiť slovami „kategórie L,M,N,O,T a R“. Odporúčame v čl. I bode 4 slová „C, PS a LS“ nahradiť slovami „kategórie C, PS a LS“. Odporúčame v čl. I bode 5 slová „M, N a T“ nahradiť slovami „kategórie M, N a T“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 Odporúčame upraviť znenie odseku 1 a prvý a druhý stĺpec v záhlaví tabuľky z dôvodu terminologickej a jazykovej nepresnosti: - v rámci Bratislavy a Košíc sú zriadené viaceré okresy, takže slovné spojenie "okres sídla schvaľovacieho orgánu" sa na ne nemôže vzťahovať a je potrebné to zohľadniť v navrhovanom texte, napríklad: "Ak je sídlo schvaľujúceho orgánu na území Bratislavy alebo Košíc, namiesto kódu okresu sa použije kód BA pre Bratislavu a kód KE pre Košice, alebo vo vysvetlivke za tabuľkou. - kódy navrhované v tabuľke v § 14 ods. 1 sú vytvorené z dvoch znakov, a preto je slovné spojenie "obsahuje prvé dva znaky kódu" potrebné nahradiť slovami "obsahuje "kód", alebo slovami "je tvorený kódom: - slovné spojenie "okres sídla schvaľovacieho orgánu" nahradiť slovami "okres, v ktorom sídli schvaľujúci orgán", pretože "schvaľovací" môže byť proces, nie pôvodca tohto deja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 V bode 7 odporúčame slová "popis trasy alebo územia" nahradiť slovami "popis trasy alebo popis územia". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 17 písm. e) vyhl. č. 131.2018 Z. z. Navrhujem na základe podnetu OÚ Bardejov a OÚ Svidník zmeniť pôvodný text na text s nasledovným znením: Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke" Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2020 Detail