LP/2020/222 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S10713-2020-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: odstránenie nesúladu niektorých ustanovení upravujúcich výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach farmaceut, sestra a pôrodná asistentka a ustanovení upravujúcich špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení a potreby praxe pri riešení akútneho nedostatku všeobecných lekárov
Posledná zmena: 08.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/222
Dátum začiatku MPK: 19.06.2020
Dátum konca MPK: 30.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)