LP/2020/218 Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2260-3/2020/SOLVIT
Podnet: Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 573 z 13. júla 2005 a bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 902 z 10. decembra 2008 v znení bodu C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 20 z 9. januára 2013.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/218
Dátum začiatku MPK: 22.06.2020
Dátum konca MPK: 03.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)