LP/2020/214 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou v znení vyhlášky č. 175/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S10940-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/214
Dátum začiatku MPK: 16.06.2020
Dátum konca MPK: 07.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)