LP/2020/210 Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal, a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Pridať
ZÁKON
o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal, a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 K § 5: Odporúčame z § 5 vypustiť odsek 2 a vložiť ho do § 6, ktorý by upravoval následnú kontrolu, nápravné opatrenia a sankcie. Zároveň odporúčame jednoznačne a výslovne vyjadriť vzťah navrhovaného zákona k zákonu č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to aj vo vzťahu k ukladaniu pokút. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 6 K § 6: V § 6 ods. 4 návrhu zákon odporúčame vypustiť slovo „Únie“. V § 6 ods. 3 písm. b) odporúčame za slovo „požiadavky“ vložiť slovo „podľa“. Znenie § 6 ods. 9 návrhu zákona odporúčame uviesť do súladu s bodom 8 prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) doložka vybraných vplyvov Navrhujeme vzhľadom na identifikovaný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy predložiť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.7.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe Odporúčame zosúladiť všeobecnú časť dôvodovej správy predmetného návrhu zákona s Čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom a), sekundárne právo písmenom b) a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe: 2. Žiadame predkladateľa návrhu zákona, aby všeobecnú časť dôvodovej správy upravil podľa čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe: 3. V osobitnej časti dôvodovej správy k § 1 žiadame uviesť skrátenú citáciu v zmysle bodu 62.9. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR nasledovne: „nariadenie (EÚ) 2017/821“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe: 1. V prvom odseku všeobecnej časti dôvodovej správy predkladateľ navrhovaného zákona nesprávne uvádza názov nariadenia (EÚ) 2017/821. Žiadame uvádzaný názov primerane upraviť v súlade s názvom nariadenia publikovaným v Úradnom vestníku EÚ spolu s publikačným zdrojom a uviesť za nariadením zavedenú legislatívnu skratku (nariadenie (EÚ) 2017/821). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona: 2. K § 6 ods. 9: Žiadame predkladateľa návrhu zákona uviesť namiesto slov „sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní“ uviesť slová „sa vzťahuje Správny poriadok“, a zároveň o odstránenie odkazu na tento zákon spolu s príslušnou poznámkou pod čiarou v súlade s bodmi 22.9. a 48. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame názov nariadenia (EÚ) 2017/821 upraviť v súlade s názvom publikovaným v Úradnom vestníku EÚ a uviesť ako gestora aj Ministerstvo financií SR. Ďalej v názve nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení za slová „Colný kódex Únie“ žiadame doplniť slová „(prepracované znenie)“ a uviesť namiesto gestora Ministerstvo hospodárstva SR, gestora Ministerstvo financií SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. Do bodu 4 písm. a) žiadame doplniť lehotu na implementáciu nariadenia (EÚ) 2017/821. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 2. Žiadame predkladateľa zosúladiť účinnosť nariadenia (EÚ) 2017/821 s účinnosťou, ktorá je uvedená v čl. 20 tohto nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 3. Žiadame predkladateľa návrhu zákona o informáciu, či návrh zákona má byť predmetnom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania alebo či sa vnútrokomunitárne pripomienkové konanie uskutočnilo v zmysle čl. 18 ods. 1 písm. c) Legislatívnych pravidiel vlády SR v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 1. V prvom odseku predkladacej správe predkladateľ navrhovaného zákona nesprávne uvádza názov nariadenia (EÚ) 2017/821. Žiadame uvedený názov primerane upraviť v súlade s názvom nariadenia publikovaným v Úradnom vestníku EÚ spolu s publikačným zdrojom a uviesť za nariadením zavedenú legislatívnu skratku (nariadenie (EÚ) 2017/821). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona: 1. K § 6 ods. 3 písm. b): Žiadame predkladateľa návrhu zákona uviesť za slovom „požiadavky“ slovo „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v § 2 písm. b) vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“, pretože sa v texte návrhu vyskytuje iba dvakrát v § 4, v § 6 ods. 3 písm. b) za slovo „požiadavky“ vložiť slovo „podľa“, v doložke zlučiteľnosti treťom bode písm. a) v názve nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 za slová „Colný kódex Únie“ vložiť slová „(prepracované znenie)“ a skratku „MH SR“ nahradiť skratkou „MF SR“, v celom texte návrhu zákona interpunkčné znamienka umiestniť pred odkazy na poznámky pod čiarou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme, že predložený materiál nebol napriek identifikácii vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy predmetom riadneho predbežného pripomienkového konania, ktoré malo byť uskutočnené pred medzirezortným pripomienkovým konaním, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Taktiež upozorňujeme predkladateľa, že podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je povinnou súčasťou predkladaného materiálu, ktorý má identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, aj analýza tohto vybraného vplyvu. Predkladateľ aj napriek identifikácii vplyvov na rozpočet verejnej správy nepredložil analýzu týchto vplyvov. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia návrhu zákona s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Vzhľadom na určenie pozitívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy odporúčame predkladateľovi doplniť absentujúcu analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K § 4 V § 4 ods. c) odporúčame slovo ,,vydaným" nahradiť slovom vydaných". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail