LP/2020/199 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) k čl. II Navrhujeme doplniť ďalšie novelizačné body súvisiace s úpravou jednoduchej spoločnosti na akcie, konkrétne doplnenie § 107h ods. 9, 107l ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. (o cenných papieroch). V § 107h ods. 9 sa na konci navrhujeme pripojiť vetu: „Príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií je oprávnená podať aj iná oprávnená osoba, ktorá je povinná príkaz doložiť písomným potvrdením o zániku práva pridať sa k prevodu akcií alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku práva pridať sa k prevodu akcií. Na registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu akcií sa použijú ustanovenia odsekov 6 a 7.“ V § 107l ods. 9 sa na konci navrhujeme pripojiť vetu: „Príkaz na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií je oprávnená podať aj iná oprávnená osoba, ktorá je povinná príkaz doložiť písomným potvrdením o zániku práva požadovať prevod akcií alebo inou listinou preukazujúcou dôvod zániku práva požadovať prevod akcií. Na registráciu výmazu práva požadovať prevod akcií sa použijú ustanovenia odsekov 6 a 7.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve môžu zaniknúť napr. aj na základe výkonu záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu (podľa § 220w ods. 7 Obchodného zákonníka), je vhodné, aby príkaz na výmaz predmetných práv mohla podať aj iná oprávnená osoba, ktorá preukáže svoj záujem a zákonný dôvod na uskutočnenie tohto výmazu. Takáto zmena právnej úpravy umožní jednoduchší postup pre tieto „iné oprávnené osoby“, ktoré nebudú viazané podaní príkazu zo strany oprávneného. Oprávnené osoby by sa teda nemuseli neprimerane spoliehať na konanie pôvodných akcionárov, ak by nastali spomínané situácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 21 – návrh § 23a až 23c Návrh zákona zavádza nové ustanovenie týkajúce sa kompetencií Dozornej rady banky - § 23a ods. 5: „Dozorná rada banky schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje všeobecné zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 a je zodpovedná za dohľad nad ich uplatňovaním“. Zároveň však rovnaké kompetencie priznáva Zákon o bankách v platnom § 24 ods. 3 členovi štatutárneho orgánu: § 24 ods. 3: „Členovia štatutárneho orgánu banky sú povinní ..........a prijímať a pravidelne skúmať všeobecné zásady odmeňovania.“ Navrhujeme: vyjasniť, ktorý orgán zásady odmeňovania prijíma, schvaľuje a skúma. Zároveň je dohľad nad odmeňovaním vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky zverený tak Dozornej rade (§ 23a ods. 5) ako aj Výboru pre odmeňovanie (§ 23a ods. 8 a § 23d) ods. 1 pís. d)). Aj v tejto kompetencii navrhujeme vyjasnenie, či je dohliadajúcim orgánom dozorná rada alebo výbor pre odmeňovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) ČL I. - navrhujeme doplniť nový bod 103 a ostatné body prečíslovať „103. § 70 ods. 1 znie: „Základné aktíva podľa § 68 ods. 1 písm. a) tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, z hypotekárnych úverov so zostatkovou lehotou splatnosti najviac 30 rokov, poskytnutých spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,61b) ktoré sú zabezpečené záložnými právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 a ktoré táto banka má zapísané v registri krytých dlhopisov podľa svojho rozhodnutia.““ Odôvodnenie: Problematika bola riešená už v čase prípravy zákona č. 67/2020 Z. z. (tzv. Lex corona) a je potrebné prijať trvalé riešenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 31 – návrh § 27 ods. 3 Výbor pre riadenie rizík má byť zložený z členov dozornej rady a nie členov štatutárneho orgánu, viď: • Čl. 76 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ (CRD IV): „výbor pre riziká zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej inštitúcii nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu“, • Usmernenia o vnútornom riadení EBA/GL/2017/11, kapitola 5 - výbor pre riziká ako výbor riadiaceho orgánu v dozornej funkcii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. I bod 28 - § 25 ods. 9 Ustanovenie obsahuje výraz „pridružená spoločnosť“, zákon však neobsahuje jeho definíciu ani odkaz na definíciu (napr. v CRR alebo CRD IV). Navrhujeme: vysvetliť, resp. zadefinovať uvedený výraz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) Vlastný materiál Vlastný materiál - neštruktúrovaný; V texte vlastného materiálu k čl. IV § 91 odsek 1 k poslednej vete odseku ,,Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej a druhej vety uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené“ odporúčame doplniť ,,v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov a zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“ V tejto súvislosti odporúčame podobný postup aj v rámci § 37 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kam navrhujeme pridať poznámku 32d) ,,v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov a zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov“ za slová ,,v slovenskom jazyku“ Odôvodnenie: Keďže ide o informácie týkajúce sa ohrozenia majetku občanov SR patriacich k národnostným menšinám, podľa § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín ,, V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) k čl. II, bod 1 Odkaz 16ab) k ust. § 4a navrhujeme spresniť tak, aby odkazoval na relevantnú časť prílohy č. 17 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980. Konkrétne navrhujeme odkaz na Bod 2.2.2 prílohy 17 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980. Odôvodnenie: Ust. § 4a obsahuje výpočet náležitostí investičných certifikátov. Vo vybranej časti odkazuje na delegované nariadenie č. 2019/980. Z pohľadu vydávania zaknihovaných cenných papierov je dôležité mať presne vymedzený rozsah náležitostí CP, keďže úplnosť týchto náležitostí je podmienkou pre vydanie emisie. V záujme právnej istoty a v nadväznosti na uvedené odôvodňujeme predloženú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) Novonavrhnutý novelizačný čl. V nadväznosti na novelizáciu viacerých zákonov v rámci finančného trhu navrhujeme v rámci zákona doplniť novelu zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. Konkrétne navrhujeme novelizovať § 3 ods. 10 zákona o dlhopisoch v nasledovnom znení: V § 3 ods. 10 sa za slovo „majiteľa“ vkladajú slová „alebo držiteľa“. Odôvodnenie: Navrhuje sa jednoduchší prístup k informáciám majiteľom dlhopisov ako aj držiteľom dlhopisov, ktorí poskytujú služby svojim klientom. Touto novelou sa zároveň zjednotí poskytovanie emisných podmienok pre dlhové cenné papiere (dlhopisy a investičné certifikáty). Návrh vychádza za súčasnej úpravy poskytovanie emisných podmienok pri investičných certifikátoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 5 K čl. I bodu 5: Navrhované znenie (§ 6 ods. 13) treba zosúladiť s bodom 23. 2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Upozorňujeme, že odkaz na poznámku pod čiarou „21a“ s citáciou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ je zavedený až v § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 21 V čl. I bode 21 v § 23a ods. 4 písm. c) odporúčame za slovom "zahŕňať" vypustiť slovo "aj" pre nadbytočnosť. V odseku 7 slovo "do" nahradiť slovom "od". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II bodu 19 V čl. II bode 19 v § 74c ods. 5 úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „aspoň" pre nadbytočnosť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II bodu 17 V čl. II bode 17 poznámke pod čiarou k odkazu 58jaa odporúčame slovo „čl.“ nahradiť slovom „Čl.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I K čl. I: V § 38a ods. 1 žiadame na konci vložiť bodkočiarku a pripojiť slová „túto povinnosť má aj pri zriadení nových prevádzkových priestorov, po spáchaní trestného činu lúpeže a pri násilnom vniknutí do prevádzkových priestorov a vždy po piatich rokoch po prerokovaní správy o výsledku prerokovania analýzy rizík s útvarom Policajného zboru.“. Odôvodnenie: Na základe poznatkov z aplikačnej praxe a z dôvodu kvalitnejšieho plnenia úloh Policajným zborom je potrebné zaviesť spracovanie analýzy rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou pred každým zriadením banky, alebo prevádzky banky, aby boli preventívne riešené možnosti eliminovania páchania trestnej činnosti. Je potrebné vykonávať tieto analýzy pravidelne, aby sa nestalo, že analýza rizík bola spracovaná v minulosti a od jej spracovania prešla dlhá doba, pričom je v podstate neaktuálna. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje 5 ročná periodicita vykonávania analýzy rizík. V ustanovení § 38a ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je ustanovené, že opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví obsah, rozsah a termíny vypracúvania analýzy rizík podľa odseku 1 a požiadavky na tieto bezpečnostné opatrenia. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 však neupravuje termíny vypracúvania analýz rizík, pretože v čase vydania opatrenia nebolo potrebné zapracovať aj termíny a po novele zákona, opatrenie novelizované nebolo. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 106 K čl. I bodu 106: V bode 106 (§ 92 ods. 7 písm. a) žiadame uviesť nasledovné znenie druhého bodu: „2. klientov, ktorí predstavujú pre banku alebo pobočku zahraničnej banky na základe vyhodnotenia podľa osobitného predpisu21a) vyššie riziko legalizácie,“. Odôvodnenie: Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky vyhodnotí konanie klienta, ktorý pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, je povinná ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu finančnej spravodajskej jednotke. Banky a pobočky zahraničnej banky sú povinné zachovávať mlčanlivosť o ohlásení neobvyklej obchodnej operácie a teda aj o osobe, ktorá vykonala neobvyklú obchodnú operáciu. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na poskytovanie informácií medzi bankami alebo finančnými inštitúciami len v prípadoch, ktoré sú uvedené v § 18 ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výmena informácií o klientoch, ktorí vykonali neobvyklú obchodnú operáciu, je teda možná len medzi bankami, ktoré patria do rovnakého finančného konglomerátu alebo v prípadoch týkajúcich sa rovnakého klienta a rovnakého obchodu s účasťou dvoch alebo viacerých bánk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 83 K čl. I bodu 83: V bode 83 (§ 48 ods. 15) žiadame slová „že táto spolupráca a výmena informácií nezasahuje do prebiehajúceho predbežného šetrenia, vyšetrovania, trestného konania alebo správneho konania podľa osobitných predpisov.45acb)“ nahradiť slovami „že takouto spoluprácou a výmenou informácií nebude zmarené alebo ohrozené spracovanie neobvyklej obchodnej operácie alebo prebiehajúce trestné konanie alebo správne konanie“. Odôvodnenie: Pojem predbežné šetrenie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neupravuje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 106 K čl. I bodu 106: V bode 106 (§ 92 ods. 7 písm. b) žiadame na konci odseku za slovo „poskytnutá.“ pripojiť tieto slová „s tým, že nebudú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu21a).“. Odôvodnenie: Poskytovanie informácií na požiadanie ostatným bankám a pobočkám zahraničných bánk, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti by tak malo byť v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) K bodu 107 (§ 92 ods. 11) Navrhujeme na začiatku § 92 ods. 11 slovo “Banka” nahradiť “Banka a pobočka zahraničnej banky”. Na konci prvej vety odseku slovo “banka” nahradiť “banka alebo pobočka zahraničnej banky”. Navrhujeme doplniť možnosť, aby informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva mohli byť v rámci konsolidovaného celku pobočky zahraničnej banky zdieľané aj pre účel ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do čl. I., nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie § 90 ods. 3 nasledovne: (3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,76aa) orgán verejnej moci je oprávnený s bankou a pobočkou zahraničnej banky uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému, ktorý musí spĺňať požiadavky na plynulú, spoľahlivú a bezpečnú výmenu informácií. Túto dohodu o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému je oprávnené za banky a pobočky zahraničných bánk uzatvoriť aj záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk,86f) na združovanie ktorých je vytvorené toto záujmové združenie,86f). Za orgány verejnej moci združované v profesijnej samosprávnej komore,76aa) je túto dohodu oprávnená uzatvoriť aj táto profesijná samosprávna komora. Za obce alebo mestá je túto dohodu oprávnené uzatvoriť aj združenie obcí 86fa), alebo záujmové združenie právnických osôb DataCentrum 86fb). Za správcov 86fc) je túto dohodu oprávnený uzatvoriť aj orgán štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti 86fd). Ustanovenie osobitného predpisu tým nie je dotknuté 86fe). Znenie uzavretej dohody o elektronickej komunikácii je povinné záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk bezodkladne poskytnúť každej banke a pobočke zahraničnej banky. Ak je dohoda o elektronickej komunikácií uzatvorená medzi profesijnou samosprávnou komorou združujúcou orgány verejnej moci a záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk86f) v rozsahu podľa osobitného predpisu, 76aa) postup podľa dohody sú povinné uplatňovať všetky banky a pobočky zahraničných bánk, pričom požiadavky na plynulú, spoľahlivú a bezpečnú výmenu informácií sú povinné spoločne a nerozdielne zabezpečiť profesijná samosprávna komora a záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk.86f) Záujmové združenie bánk a pobočiek zahraničných bánk spolu s dohodou o elektronickej komunikácii automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému dohodne aj formulár elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu a tento formulár je záväzný aj vtedy, ak sa elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument nepodáva prostredníctvom dohodnutej elektronickej komunikácie prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom. 86fa) § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 86fb) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 86fc) §2 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86 fd) §19 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 86 fe) 17 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť znenie aktuálneho § 90 ods. 3 upravujúceho právnu úpravu elektronickej komunikácie bankového sektora vo veciach poskytovania súčinnosti a realizácie príkazov v dôsledku rozširovania spolupráce s ďalšími subjektami. Nakoľko súčasné znenie predmetnej úpravy neobsahuje všetky formy organizácie a spolupráce skupiny subjektov oprávnených uzatvoriť predmetnú spoluprácu, navrhujeme rozšírenie týchto možností. Osobitne navrhujeme pomenovať profesijné samosprávne komory, združenia obcí a miest, združenie DataCentrum, ako aj orgán štátnej správy pre správcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 13 k navrhovaným odsekom 35 - 38: K čl. I k bodu 13 k navrhovaným odsekom 35 - 38: Požadujeme odsek 38 vypustiť; následne sa všetky vnútorné odseky v rámci navrhovaného doplnenia upravia tak, aby na ods. 38 neodkazovali. Nakoľko smernica CRD V zdieľanie a zasielanie informácií (vrátane možných osobných údajov) vyžaduje, požadujeme, aby to bolo zohľadnené v texte navrhovaných ustanovení a tieto boli preformulované tak, aby slovné spojenie „môže zaslať“, „môže zdieľať“ bolo nahradené „zdieľa“, „zasiela“ v gramaticky relevantnom tvare. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Vypustenie odseku 38 požadujeme z dôvodu, že nie je potrebné, aby bolo v osobitnom zákone uvedené, že pokiaľ sa spracovateľská operácia týka osobných údajov a sú jej predmetom, tak sa na spracovateľskú operáciu vzťahuje všeobecné nariadenie, to platí a vzťahuje sa na danú operáciu automaticky. Vypustenie požadujeme aj z dôvodu, že v rámci dôvodovej správy a smernice CRD V sa uvádza len zasielanie a zdieľanie informácií, vrátane možných osobných údajov, nie zverejňovanie. V zmysle transpozície smernice CRD V sa domnievame, že by uvedenie a doplnenie spracovateľskej operácie „zverejňovanie“ bolo možné vyhodnotiť aj ako goldplating. Zverejňovanie takýchto údajov je vážnym zásahom do súkromia fyzických osôb. Tiež požadujeme, aby v prípade, ak prenos osobných údajov bude vykonávaný z územia SR do tretích krajín mimo Európskej únie a EHP, prípadne budú údaje zasielané alebo zdieľané medzinárodnej organizácii, je nevyhnutné, aby uvedené spracúvanie spĺňalo aj podmienky uvedené v kapitole V všeobecného nariadenia. Vypustenie slova „môže“ považujeme za podstatné, nakoľko v zmysle zákonnej povinnosti, ktorú ukladá smernica CRD V, a ktorá sa zo smernice CRD V transponuje do zákona o bankách je potrebné, aby povinnosť subjektu, tu prevádzkovateľa, teda banky, alebo pobočky zahraničnej banky bola aj adekvátne naformulovaná v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail