LP/2020/194 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4197/2020/OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu naliehavosti v termíne v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v platnom znení.
Posledná zmena: 07.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/194
Dátum začiatku MPK: 08.06.2020
Dátum konca MPK: 16.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 08.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)