LP/2020/181 Návrh Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej 14. septembra 2017 v Budapešti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 15696/2020/SMVEU/56432-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/181
Dátum začiatku MPK: 01.06.2020
Dátum konca MPK: 19.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.06.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: