LP/2020/161 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11211/2020-M_OPVA
Podnet: § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie k predkladanému návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je odôvodnené skutočnosťou, že hrozí nedodržanie lehoty určenej zákonom o sociálnych službách na uverejnenie tohto nariadenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je lehota najneskôr do 30. júna 2020 tak, aby mohlo nadobudnúť právne účinky od 01. januára 2021, a nevytvorenie dostatočného priestoru pre poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou na náležitú prípravu rozpočtu na rok 2021. Nezabezpečením medziročného zvýšenia úrovne spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou zo strany štátu, na základe predkladaného návrhu nariadenia, môže dôjsť k ohrozeniu práva na zdravie, práva na primeranú životnú úroveň a práva na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti klientov zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Legislatívny proces prípravy predkladaného návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky bol ovplyvnený pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom, vyhláseným v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID- 19, ktorý sa dotýka aj zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, v ktorých sa poskytuje alebo zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť. Predkladaný návrh nariadenia bol prehodnocovaný v kontexte s prijímanými právnymi úpravami, ktorými sa ustanovili niektoré osobitné podmienky financovania sociálnych služieb v čase tejto mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/161
Dátum začiatku MPK: 26.05.2020
Dátum konca MPK: 03.06.2020
Novelizované predpisy: 448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 03.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)