LP/2020/156 Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10156/2020-M_OPVA
Podnet: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica Ministerstva financií SR zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/156

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia: 19.05.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)