LP/2020/155 Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 050517/2020-EUPO1-2
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný nelegislatívny materiál sa predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu potreby plnenia úloh vyplývajúcich z navrhovaného uznesenia vlády SR. Ide najmä o vypracovanie a predloženie návrhu aktualizovanej rámcovej pozície SR k revidovanému návrhu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 na rokovanie vlády do konca júna a vypracovanie rámcovej pozície SR k európskej priemyselnej politike a revízii pravidiel poskytovania štátnej pomoci a pozície SR k návrhu Programu na obnovu Únie. Tieto úlohy vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, v ktorom sa vzhľadom na špecifický charakter európskej politiky, ktorá je do výraznej miery domácou agendou s priamym dopadom na našich občanov, vláda zaviazala posilniť tzv. vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách, ktoré najmä pri vyššie uvedených témach budú viesť intenzívnu komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských krajinách a dotknutými subjektami v SR vrátane NR SR.
Posledná zmena: 19.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/155
Dátum začiatku MPK: 15.05.2020
Dátum konca MPK: 21.05.2020
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)