LP/2020/139 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09487-2020-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/139
Dátum začiatku MPK: 05.05.2020
Dátum konca MPK: 26.05.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2020
Ukončenie štádia: 05.05.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)