LP/2020/130 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/OŠP/PMÚ SR
Podnet: Na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/130
Dátum začiatku MPK: 29.04.2020
Dátum konca MPK: 21.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)