LP/2020/127 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 Vzhľadom na skutočnosť, že podľa dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu je cieľom prechodného ustanovenia, aby začaté a právoplatne neskončené konania dokončil obvodný banský úrad podľa obvodu pôsobnosti ustanoveného pôvodnou právnou úpravou a berúc tiež do úvahy navrhovanú účinnosť vyhlášky 1. júna 2020, dávame na zváženie formulačnú úpravu ustanovenia takto: „Konanie začaté a právoplatne neskončené pred 1. júnom 2020 dokončí obvodný banský úrad príslušný podľa predpisov účinných do 31. mája 2020.“. Odôvodnenie: Formulačná a legislatívno-technická precizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy Obsah všeobecnej časti dôvodovej správy odporúčame upraviť podľa požiadaviek čl. 19 Legislatívnych pravidiel vlády SR; absentuje v nej zhodnotenie súčasného stavu s uvedením potreby prijať novú právnu úpravu. Vo vzťahu k zavádzaným zmenám územnej pôsobnosti sa javí byť žiadúce aj ich odôvodnenie vo vzťahu k zachovávaniu efektívnosti a hospodárnosti orgánov štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 2 Upozorňujeme predkladateľa na možný interpretačný problém pri použití slovného spojenia "pred 31. májom 2020". Použité časové vyjadrenie možno interpretovať tak, že sa vzťahuje do 30. mája 2020, vrátane, nepokryje sa tým však 31. máj 2020. Z dôvodu jednoznačnosti úvodnej vety v § 2 odporúčame použiť slovné spojenie "do 31. mája 2020". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v aktuálnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Doložka zlučiteľnosti Pre vypracovanie doložky zlučiteľnosti odporúčame použiť vzor podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladacia správa Obsah predkladacej správy odporúčame upraviť a doplniť podľa čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V nadpise vyhlášky odporúčame za slovo „VYHLÁŠKA“ vložiť slová „z....2020“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov v bode 5 odporúčame doplniť nulový variant. Pripomienka podľa piateho bodu druhej časti Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 V § 2 úvodnej vete odporúčame slová „pred 31. májom 2020 a pre“ nahradiť slovami „do 31. mája 2020 a na“ a slová „pred 31. májom 2020 sa“ nahradiť slovami „do 31. mája 2020 sa“. Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu Všeobecne k návrhu vyhlášky: vzhľadom na navrhovaný rozsah zmien vo vzťahu k zrušovanej vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 333/1996 Z. z. a tiež vzhľadom na skutočnosť, že zrušovaná vyhláška doposiaľ nebola novelizovaná a vydaná bola na základe rovnakého splnomocňovacieho ustanovenia, by bolo vhodnejšie pripraviť novelu vyhlášky. Pripomienka podľa bodu 25. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. V sprievodnom materiáli absentuje odôvodnenie potreby zavedenia navrhovaných zmien územnej pôsobnosti obvodných banských úradov. Uvedené sa javí ako nevyhnutné najmä vo vzťahu k zavádzanej zmene územnej pôsobnosti obvodných banských úradov v Prievidzi a Spišskej Novej Vsi, ktoré majú vykonávať svoju pôsobnosť na území niekoľko desiatok kilometrov vzdialeného okresu, pričom na území okresov Prievidza a Spišská Nová Ves majú vykonávať pôsobnosť obvodné úrady so sídlom v iných okresných mestách. Bez náležitého odôvodnenia sa takáto zmena javí ako nekoncepčná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe Obsah predkladacej správy je potrebné upraviť podľa požiadaviek čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády SR. V predkladacej správe má byť okrem uvedenia účelu aj odôvodnenie potreby navrhovaných zmien. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2020.127 Vážený pán minister hospodárstva, v tejto pripomienke Vás chcem poprosiť, aby ste stiahli Návrh vyhlášky o obvodoch pôsobnosti obvodných banských úradov. Návrh vyhlášky vychádza zo zavádzajúcich informácií o umelom vytvorení Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi („OBÚ Spišská Nová Ves“), o mylnej predstave o prebujnelosti OBÚ Spišská Nová Ves, o nefunkčnosti systému štátnej banskej správy a o pochybnostiach v jej racionalitu a o neefektívnosti výkonu hlavného dozoru. 1. Čo sa týka umelého vytvorenia OBÚ Spišská Nová Ves, uvediem krátku chronológiu pôsobenia orgánov a inštitúcií v Spišskej Novej Vsi, týkajúcich sa dozornej a kontrolnej činnosti ťažobných spoločností: od roku 1698 do roku 1788 (90 rokov) – Nižší banský súd od roku 1788 do roku 1854 (66 rokov) – Substitučný banský súd od roku 1854 do roku 1867 (13 rokov) – Banský komisariát od roku 1867 do roku 1934 (67 rokov) – Banský kapitanát od roku 1934 do roku 1940 (6 rokov) – Revírny banský úrad od roku 1940 do súčasnosti (92 rokov) – Obvodný banský úrad Spolu – 334 rokov; nemôže teda nikto spochybniť a nikto nemá právo tvrdiť, že OBÚ Spišská Nová Ves bol „umelo“ vytvorený – historické pramene banského práva tvrdia niečo iné. 2. Čo sa týka „prebujnelosti“ OBÚ Spišská Nová Ves, je táto informácia zavádzajúca a klamlivá z dôvodu, že všetky, podotýkam ešte raz všetky obvodné banské úrady Slovenskej republiky majú navlas rovnakú funkčnú štruktúru a personálne obsadenie. Tvrdenie, že OBÚ Spišská Nová Ves je prebujnelý znamená, že sú prebujnelé aj všetky ostatné obvodné banské úrady v SR čo logicky vedie k úvahe, že treba „urobiť poriadok“ aj s ostatnými obvodnými banskými úradmi. 3. Čo sa týka nefunkčnosti systému štátnej banskej správy a pochybností v jej racionalitu. Orgány štátnej banskej správy, ako orgány štátnej správy, vykonávajú úlohy vyplývajúce jej z Ústavy Slovenskej republiky a z právnych predpisov Slovenskej republiky. Kto chce tvrdiť, že štátna banská správa je nefunkčná a neracionálna, tvrdí zároveň, že systém, ktorý ju stvoril a určil pravidlá jej fungovania je taktiež nefunkčný. A potom stojí za zváženie, či práca legislatívnej rady vlády, ako stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády Slovenskej republiky odvádza svoju prácu tak, ako sa očakáva. Ďalej stojí za zváženie aj postavenie a práca zákonodarcu – Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá schvaľuje zákony, ktoré nútia štátne orgány pracovať nefunkčne a neracionálne. 4. Čo sa týka efektivity výkonu obvodných banských úradov. Tu stojí za zmienku, že tieto úrady plnia, zjednodušene povedané, trojakú úlohu. Po prvé – majú postavenie v celom rade právnych predpisov, napr. katastrálny zákon, geologický zákon, stavebný zákon, vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o lesoch, zákon o pamiatkovej starostlivosti, zákon o priestupkoch, zákon o ..., zákon o ... Jednoducho všetko sa tu vymenovať ani nedá. Po druhé – majú postavenie povoľovacieho orgánu podľa osobitných právnych predpisov, či už je to zákon o banskej činnosti, banský zákon, stavebný zákon a iné. Po tretie – majú postavenie orgánu, ktorý chráni záujmy štátu z pohľadu ochrany nerastného bohatstva, z pohľadu jeho racionálneho využívania a nakoniec aj z pohľadu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. S poukázaním na uvedené nie je možné tvrdiť, že obvodné banské úrady sú neefektívne. Opak je pravdou. Ako jediný historický štátny orgán v sebe dokázal skĺbiť činnosť a povinnosť dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu a orgánu dozoru. 5. Čo sa týka obvodov pôsobnosti. Obvod pôsobnosti Revírneho banského úradu v Spišskej Novej Vsi zahrňoval okresy: Bardejov, Gelnica, Giraltovce, Humenné, Kežmarok, Košice a okolie, Kráľovský Chlmec, Levoča, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, Michalovce, Moldava n/Bodvou, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Trebišov, Veľké Kapušany, Vranov n/Topľou. Po zriadení Ústredného banského úradu v Prahe vydal predseda tohto úradu vyhlášku č. 272/1956 Ú.v., ktorou sa obvod pôsobnosti OBÚ Spišská Nová Ves stanovil pre okresy: Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Námestovo, Trstená, Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Z vyššie uvedeného vyplýva, že súčasný stav obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov bolo potrebné s narastajúcimi kompetenciami, či už v oblasti dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu alebo dozorného orgánu, redukovať a to práve pre zefektívnenie práce a zracionalizovanie orgánov štátnej banskej správy. Terajší Návrh vyhlášky o obvodoch pôsobnosti obvodných banských úradov ide proti historicky odskúšanému modelu fungovania štátnej banskej správy. 6. Ak Návrh vyhlášky má byť predzvesťou zrušenia OBÚ Spišská Nová Ves je potrebné, aby verejnosť, aj Vy pán minister ste vedeli, že máte v pláne zrušiť ten úrad, v obvode pôsobnosti ktorého sa nachádzajú hlbinné bane (Poráč, Novoveská Huta, Jelšava, Lubeník, Hnúšťa, Gemerská Poloma, Rožňava – Čučma a v blízkej budúcnosti Ochtiná). Je to pán minister viac hlbinných baní, ako má celé Slovensko dohromady!!! Čiže, pán minister, dôvody, ktoré uvádzate v dôvodovej správe k Návrhu vyhlášky o obvodoch pôsobnosti obvodných banských úradov (zvýšenie efektivity a zlepšenie racionality) nie sú pravými dôvodmi. Vyzývam Vás preto, aby ste zverejnili skutočné dôvody, prečo sa snažíte zrušiť dva obvodné banské úrady v Prievidzi a v Spišskej Novej Vsi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.5.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Materiálu ako celku K navrhovanej zmene vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z.z. podávam tieto pripomienky: V dôvodovej správe k návrhu na zmenu vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa uvádza, že cieľom predloženého návrhu je racionalizácia štátnej banskej správy, ako aj zefektívnenie činnosti obvodných banských úradov. Samotným návrhom nedochádza k zrušeniu žiadneho z piatich existujúcich obvodných banských úradov. Z návrhu, ktorým sa navrhujú nové obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, nevyplýva, že ide o racionalizáciu štátnej banskej správy a zefektívnenie činnosti obvodných banských úradov. Aký racionálny dôvod je presunutie pôsobnosti z Obvodného banského úradu v Prievidzi pre 12 okresov na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, a to pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, Považská bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany a ponechať mu pôsobnosť pre okres Čadca? Zároveň Obvodný banský úrad Prievidza nebude mať pôsobnosť ani pre vlastný okres Prievidza. A podobne, aký racionálny dôvod má presunutie pôsobnosti z Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi pre 8 okresov na Obvodný banský úrad v Košiciach, a to pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves a Revúca a ponechať mu pôsobnosť pre okres Rimavská Sobota ? Taktiež Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves nebude mať pôsobnosť ani pre vlastný okres Spišská Nová Ves. V dôvodovej správe nie je odôvodnené, prečo Obvodné banské úrady v Prievidzi a Spišskej Novej Vsi nemôžu mať pôsobnosť ani vo vlastných okresoch a v Obvodných banských úradoch Bratislava, Banská Bystrica a v Košiciach sa pôsobnosť vo vlastných okresoch ponecháva? V dôvodovej správe sa uvádza, že samotným návrhom nedochádza k zrušeniu žiadneho z piatich existujúcich obvodných úradov. Vyňatím okresov z pôsobnosti z Obvodného úradu v Prievidzi a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi dôjde im k odobratiu agendy, a tým nepriamo ich ruší, čo je v rozpore s právomocami Ministerstva hospodárstva SR. Tým sa obchádza kompetencia Národnej rady SR, ktorá jediná môže zákonom zrušiť obvodný úrad v rámci štátnej banskej správy. Vyňatím jednotlivých okresov z obvodu pôsobnosti OBÚ v Prievidzi do OBÚ Banská Bystrica a z OBÚ Spišská Nová Ves do pôsobnosti OBÚ Košice bude mať veľmi negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podnikatelia budú musieť za vybavením veci cestovať do vzdialenejšieho miesta zo svojho sídla, čo sa výrazne prejaví na zvýšených nákladoch a najmä ich časovej náročnosti. Taktiež výrazne sa zvýšia finančné náklady samotných obvodných úradov na financovanie služobných ciest do vzdialenejších prevádzok za účelom ich kontroly ako aj neefektívne strávený čas v služobnom vozidle. Keď namiesto výkonu práce zamestnanec obvodného banského úradu strávi pracovný čas v služobnom vozidle. Dôvodová správa nedáva odpoveď ako bude zabezpečená odborná úroveň nových zamestnancov po presunutí pôsobností na Obvodné úrady v Banskej Bystrici a v Košiciach, keď je všeobecne známe, že iba ukončené vzdelanie bez príslušnej praxe, a to najmä v banských činnostiach, samo osebe je na kvalitný výkon nepostačujúce. Nemenej je dôležitá aj otázka zamestnanosti. Namiesto toho, aby sa zvyšovala zamestnanosť v menej rozvinutých okresoch, tak z návrhu zmeny vyhlášky je zrejmé, že dôjde k zníženiu pracovných miest v Spišskej Novej Vsi a Prievidzi a ich presunu do Košíc a Banskej Bystrici. Z uvedeného vyplýva, že návrh na zmenu vyhlášky je ako po vecnej stránke, tak aj po legislatívnej nesprávny. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby k zmene vyhlášky v navrhovanom znení nedošlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.5.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) návrhu všeobecne V predloženom materiáli odporúčame prehodnotiť zaradenie jednotlivých okresov do obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov. Vzhľadom na zachovaný princíp ustanovenia obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov podľa okresov, nie je zrejmý spôsob výberu zaradenia jednotlivých okresov. Napríklad okres Prešov je zaradený do obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu v Banskej Bystrici a nie do obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu v Prešove, a rovnako aj okres Spišská Nová Ves je zaradený do obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu v Košiciach a nie do obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi. V nadväznosti na vyššie uvedené zároveň odporúčame v tomto rozsahu doplniť aj dôvodovú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.5.2020 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) materiálu ako celku Zásadne nesúhlasíme s predloženým materiálom a navrhujeme jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Odôvodnenie: 1. Porušená zásada hospodárnosti - navrhuje sa výrazne zúžiť obvod pôsobnosti dvoch obvodných banských úradov (Prievidza a Spišská Nová Ves), pričom absentuje akákoľvek logika, keď sa týmto dvom úradom v rámci ich miestnej príslušnosti ponecháva obvod najvzdialenejšieho okresu (pre OBÚ v Prievidzi okres Čadca), pričom ani okres, kde tento úrad sídli, nebude v jeho územnej miestnej príslušnosti. Obdobne to platí aj pre OBÚ v Spišskej Novej Vsi. 2. Porušená zásada proporcionality - návrh zmeny rozsahu obvodov pôsobnosti jednotlivých obvodných banských úradov je iracionálny, keď dvom OBÚ (Košice a Banská Bystrica) sa zdvojnásobuje veľkosť obvodov ich pôsobnosti, pričom absentuje akékoľvek rácio takéhoto návrhu z pohľadu efektivity, geografického usporiadania obvodov a úmernosti prerozdelenia práce jednotlivých OBÚ. Predloženým návrhom sa nielenže neracionalizuje štátna banská správa a práve naopak, môže sa znefunkčniť. 3. Banská správa, ako špecializovaná štátna správa, musí vykonávať svoju činnosť a štátny dozor predovšetkým tam, kde sa vyskytujú ložiská nerastov a kde sa banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom a výroba výbušnín a munície vykonáva. Ložiská nerastov sú špecifické tým, že sú v danom území jedinečné a neprenosné. Táto skutočnosť determinuje aj existenciu banskej činnosti len na miestach, kde sa nerasty vyskytujú a nie opačne. Pokiaľ chce byť štátna banská správa efektívna, musí byť čo najbližšie k najväčšiemu množstvu banských prevádzok. Návrh vyhlášky však ide opačným smerom. 4. OBÚ v Prievidzi a OBÚ v Spišskej Novej Vsi sú práve tými, ktorú sú geograficky umiestnené v centre výkonu banskej a ostatnej činnosti, ktorú dozoruje. Nie je náhoda, že v minulosti zákonodarca práve v tomto meste umiestnil štátnu banskú správu pre prevádzky, ktoré sú výhradne sústredené v ich okolí a na ktoré sa banskí inšpektori špecializovali v rámci svojej pôsobnosti. Aj z pohľadu porovnania výkonnosti jednotlivých OBÚ je zrejmé, že pri OBÚ v Prievidzi (viď ročenky činnosti HBÚ a OBÚ) ide o ten, ktorý patrí medzi pracovne najviac vyťažené. Zároveň má skoro vo všetkých sledovaných ukazovateľoch najvyšší podiel na činnosti štátnej banskej správy v SR. Preto predložený návrh považujeme za neracionálny, keď nevychádza z reálneho stavu odzrkadľujúceho využívanie nerastného bohatstva Slovenska a vyťažiteľnosti týchto OBÚ. 5. Aj podľa Správy o činnosti HBÚ a OBÚ za rok 2019 (www.hbu.sk), z ktorej vyberáme najrelevantnejšie a najporovnateľnejšie údaje za OBÚ SR, je zrejmé, že predložený návrh vyhlášky na zmenu územných obvodov OBÚ je iracionálny: kapitola 3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov: OBÚ BA: 19 registrovaných pracovných úrazov a 2 mimoriadne udalosti OBÚ BB: 15 registrovaných pracovných úrazov OBÚ KE: 21 registrovaných pracovných úrazov, 2 závažné pracovné úrazy s následkom smrti OBÚ PD 109 registrovaných pracovných úrazov, 1 závažný pracovný úraz a 7 mimoriadnych udalostí OBÚ SN: 45 registrovaných pracovných úrazov tabuľka 3 – hnedé uhlie a lignit: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BA: v Bani Čáry 270,0 kt hnedého uhlia a lignitu, s celkovým počtom zamestnancov 265 OBÚ PD: v Bani Handlová a Nováky 1204,83 kt hnedého uhlia a lignitu, s celkovým počtom zamestnancov 988 tabuľka 16 – stavebný kameň: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BA: 3076,5 kt stavebného kameňa, s počtom zamestnancov 184 OBÚ BB: 3656,7 kt stavebného kameňa, s počtom zamestnancov 413 OBÚ KE: 3629,0 kt stavebného kameňa, s počtom zamestnancov 255 OBÚ PD: 4749,4 kt stavebného kameňa, s počtom zamestnancov 226 OBÚ SN: 1107,0 kt stavebného kameňa, s počtom zamestnancov 142 tabuľka 17 – štrkopiesky a piesky: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BA: 9153,7 kt štrkopieskov a pieskov, s počtom zamestnancov 368 OBÚ BB: 487,5 kt štrkopieskov a pieskov, s počtom zamestnancov 78 OBÚ KE: 1315,6 kt štrkopieskov a pieskov, s počtom zamestnancov 98 OBÚ PD: 1121,7 kt štrkopieskov a pieskov, s počtom zamestnancov 62 OBÚ SN: 301,6 kt štrkopieskov a pieskov, s počtom zamestnancov 37 tabuľka 19 – vápence a cementárske suroviny: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BA: 959,7 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 63 OBÚ BB: 0,3 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 0 OBÚ KE: 169,5 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 16 OBÚ PD: 1383,8 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 49 OBÚ SN: 301,6 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 37 tabuľka 20 – vápence pre špeciálne účely: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BB: 57,0 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 3 OBÚ KE: 37,8 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 8 OBÚ PD: 1413,8 kt vápencov a cementárskych surovín, s počtom zamestnancov 24 tabuľka 22 – ostatné suroviny: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vyťažili OBÚ BA: 749,1 kt ostatných surovín, s počtom zamestnancov 43 OBÚ BB: 378,1 kt ostatných surovín, s počtom zamestnancov 80 OBÚ KE: 275,3 kt v ostatných surovín, s počtom zamestnancov 61 OBÚ PD: 896,8 kt ostatných surovín, s počtom zamestnancov 19 OBÚ SN: 128,4 kt (v podzemí) a 10,0 kt (na povrchu) ostatných surovín, s počtom zamestnancov 112 (v podzemí) a 40 (na povrchu) tabuľka 24 – vybrané správne úkony: OBÚ BA: 6514 vybraných správnych úkonov OBÚ BB: 4745 vybraných správnych úkonov OBÚ KE: 4953 vybraných správnych úkonov OBÚ PD: 4932 vybraných správnych úkonov OBÚ SN: 6065 vybraných správnych úkonov tabuľka 32a – úrazovosť: tabuľka 43 – vykonané odstrely pri trhacích prácach veľkého rozsahu: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ vykonali OBÚ BA: 187 odstrelov pri trhacích prácach veľkého rozsahu OBÚ BB: 201 odstrelov pri trhacích prácach veľkého rozsahu OBÚ KE: 311 odstrelov pri trhacích prácach veľkého rozsahu OBÚ PD: 474 odstrelov pri trhacích prácach veľkého rozsahu OBÚ SN: 97 odstrelov pri trhacích prácach veľkého rozsahu tabuľka 44 – počty skladov výbušnín: organizácie v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ prevádzkujú OBÚ BA: 40 skladov výbušnín, z toho 2 v podzemí a 38 na povrchu OBÚ BB: 15 skladov výbušnín, z toho 2 v podzemí a 13 na povrchu OBÚ KE: 25 skladov výbušnín na povrchu OBÚ PD: 67 skladov výbušnín, z toho 11 v podzemí a 56 na povrchu OBÚ SN: 30 skladov výbušnín, z toho 18 v podzemí a 12 na povrchu 6. Takmer vo všetkých nerastoch, ktoré získavajú organizácie v pôsobnosti jednotlivých OBÚ, majú najvyšší podiel organizácie v obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi a OBÚ v Spišskej Novej Vsi. Preradením organizácií z obvodu pôsobnosti OBÚ Prievidza do OBÚ Banská Bystrica a OBÚ Spišská Nová Ves do OBÚ Košice môže nastať kritická situácia hraničiaca s nefunkčnosťou dozoru orgánov štátnej banskej správy. 7. Vplyv na podnikateľské prostredie - výrazne negatívny, nakoľko všetky podnikateľské subjekty, ktoré v súčasnosti spadajú do pôsobnosti OBÚ v Prievidzi (okrem okresu Čadca) a OBÚ v Spišskej Novej Vsi (okrem okresu Rimavská Sobota) budú vybavovať a cestovať na OBÚ do výrazne vzdialenejšieho miesta od miesta svojej podnikateľskej činnosti (zvýšenie finančnej a časovej náročnosti). Platí to aj pre vykonávanie všetkých druhov skúšok odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a odborných zástupcov týchto spoločností, vrátane získavania banských oprávnení, povolení na dobývanie výhradných ložísk, povolení na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov a iných povolení, ktorých vydávanie je v pôsobnosti týchto OBÚ. Pri viacerých činnostiach môže hroziť znefunkčnenie OBÚ ako služby pre podnikateľské prostredie a výkonu štátneho dozoru pre bezpečnosť práce v banských prevádzkach (nedostatočný počet inšpektorov naprieč štátnou banskou správou). Navyše banskí inšpektori v rámci príslušných OBÚ sú vo viacerých svojich činnostiach odborne špecializovaní na špecifické podmienky banských prevádzok (povrchových či podzemných), ako aj vojenských prevádzok (pri vykonávaní dozoru výroby výbušnín a munície), ktoré sú umiestnené desiatky rokov v ich územnej pôsobnosti. Zároveň ide o prevádzky s absolútne dominantným počtom zamestnancov pôsobiacich v ich miestnej príslušnosti. 8. Vplyv na BOZP - najviac registrovaných pracovných úrazov je práve v obvodoch pôsobnosti OBÚ v Prievidzi a OBÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorých činnosť má byť oklieštená na okres Čadca, resp. Okres Rimavská Sobota, v ktorých sa nevykonáva takmer žiadna činnosť spadajúca pod pôsobnosť týchto úradov. Presunutím tejto činnosti do Banskej Bystrice, resp. Košíc môže nastať zhoršenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti samotných prevádzok (napr. v prípade mimoriadnej udalosti alebo závažného pracovného úrazu, keď je nevyhnutné bezodkladné sfáranie banských inšpektorov do podzemných prevádzok). 9. Prechodné ustanovenia - nie sú riešené právoplatne ukončené správne konania, ktoré sú, resp. môžu byť v zákonných lehotách (až 3-ročných) napadnuté mimoriadnymi opravnými prostriedkami v rámci správnych konaní alebo správneho súdnictva. V prípade zrušenia takto napadnutých rozhodnutí nie je upravené, ktorý OBÚ ich bude ako miestne príslušný riešiť. 10. Dôvodová správa - absentuje akékoľvek odôvodnenie, pre ktoré sa navrhovateľ (MH SR), ako ústredný orgán štátnej banskej správy, rozhodol takýmto asymetrickým a nelogickým spôsobom prerozdeliť územnú právomoc existujúcim OBÚ. 11. Záver - aplikáciou vyhlášky sa zníži efektívnosť systému štátnej banskej správy. Elimináciou činnosti OBÚ v Prievidza a OBÚ v Spišskej Novej Vsi môže nastať nerovnomerné rozloženie povinností orgánov dozoru a v krajnom prípade môže nastať kolaps štátnej banskej správy predovšetkým v oblasti ochrany zdravia pri práci, racionálneho využívania nerastného bohatstva Slovenskej republiky a kontroly v oblasti výroby, skladovania a používania výbušnín. V oblasti využívania nerastného bohatstva SR pri povrchovej banskej činnosti, môže nastať dokonca jeho drancovanie bez akejkoľvek odbornej kontroly zo strany štátu. Súčasné rozdelenie obvodov pôsobnosti jednotlivých OBÚ a ich aktuálny počet považujeme za adekvátny rozloženiu nerastného bohatstva a zabezpečuje dostatočnú kontrolnú činnosť štátu. Taktiež personálne zloženie na jednotlivých OBÚ je profesionálne a obsadenosť jednotlivých OBÚ odzrkadľuje špecifické miestne podmienky v jednotlivých obvodoch pôsobnosti. Nakoľko navrhované znenie vyhlášky nebude mať za následok zefektívnenie a zracionalizovanie činnosti štátnej banskej správy na prvom stupni a hrozí jej znefunkčnenie, navrhujeme zachovať územnú pôsobnosť OBÚ podľa doteraz platnej vyhlášky č. 333/ 1996 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.5.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) úvodná veta a pripomienka MF SR Do úvodnej vety je potrebné pred slovo "ustanovuje" vložiť slová "v znení neskorších predpisov". Nepostačuje uviesť iba "v znení zákona č. 58/1998 Z. z.", ako to navrhuje vo svojej pripomienke Ministerstvo financií SR, a to z dôvodu, že zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (na základe ktorého je vydávaná táto vyhláška) bol novelizovaný vyše 15-krát. Použiť formulku "v znení zákona X" (t. j. s uvedením iba jedného zákona) by bolo možné iba v prípade, ak by to bol jediný novelizačný zákon, čo však v tomto prípade nie je tak, nakoľko novelizačných zákonov bolo v tomto prípade vyše 15 (ako už bolo uvedené). Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vzhľadom na to, že predkladateľ týmto návrhom vyhlášky zjavne sleduje zrušenie 2 banských úradov, na dosiahnutie tohto zákona je potrebná zmena zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe. Preto je nevyhnutné, aby predkladateľ najprv predložil do MPK takýto návrh zákona. Predložené návrhu vyhlášky je v rozpore s aktuálnym znením tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2020.127 V Trenčíne rezortné č. 14751/2020-2062-24044 (LP/2020/127), Ing. Róbert Zeman, PhD, dňa : 15.05.2020 tel. 0918 906 726 Vec: Pripomienky k navrhovanej vyhláške MH SR o zmene obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov Dolupodpísaný ZVZ týmto dávam nasledovné pripomienky k medzirezortnému pripomienkovému konaniu vedeného pod č. 14751/2020-2062-24044 k návrhu zmeny vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov: Navrhujem stiahnuť túto zmenu vyhlášky a opäť prehodnotiť regióny podľa dolupriložených máp pre pôsobnosti OBÚ alebo lepšie odôvodniť v dôvodovej správe túto zmenu, z nasledujúcich dôvodov: • z môjho pohľadu je návrh novej vyhlášky v rozpore s racionalizáciou orgánov štátneho dozoru ako aj v rozpore so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a štátnej banskej správe pretože dozor bude značne sťažený, • Okrem toho je tu taktiež otázka archívov k rozhodnutiam, vyjadreniam, určeniam v obvodoch pôsobností príslušných obvodných banských úradov (ďalej len „OBÚ“), ktoré sa budú presúvať alebo si budú zasa OBÚ medzi sebou posúvať podklady? Predpokladáme že množstvo vecí sa stane nedohľadateľných, • nový návrh zmeny obvodov pôsobnosti OBÚ Prievidza a Spišská Nová Ves nezmyselne vynecháva oblasti pôsobnosti miest vo vlastnom sídle týchto banských úradov a ich najbližšom okolí (OBÚ Banská Bystrica bude dozorovať banskú činnosť v okrese Prievidza aj keď priamo v Prievidzi bude OBÚ, ktorý ale bude dozorovať Čadcu – je to neúčelné, nepraktické a neracionálne), • nový návrh zmeny obvodov pôsobnosti OBÚ by priniesol neúmerne zaťaženie iných OBÚ, ktoré budú mať výkon dozoru sťažený nadmernou administratívnou záťažou ako aj veľkými vzdialenosťami prevádzok od svojho sídla, • nový návrh taktiež podľa nášho názoru rovnako neúmerne uberá oblasť pôsobnosti OBÚ v Prievidzi a Spišskej Novej Vsi (čo je podľa nás v rozpore s dôvodovou správou „Cieľom predloženého návrhu je v záujme racionalizácie štátnej banskej správy, ako aj zefektívnenia činnosti obvodných banských úradov a samotného výkonu hlavného banského dozoru zmeniť obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.“) • Obvodné banské úrady sú dozorné, kontrolné orgány ale aj poradné orgány a orgány preverujúce odbornú spôsobilosť osôb pre výkon banskej činnosti, ktoré budú mať rovnako sťažené podmienky na konzultácie a overovanie odbornej spôsobilosti z dôvodu veľkých vzdialeností čo je zasa rozpore s dôvodovou správou predkladania tohto návrhu • pre neúmernú záťaž OBÚ Košice a Banská Bystrica sa podľa nášho názoru predĺžia lehoty povoľovaní a vyjadrení k banským činnostiam a činnostiam vykonávaným banským spôsobom čo je podľa môjho názoru opäť v rozpore s dôvodovou správou predkladania tohto návrhu „Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.“ Z nášho hľadiska tak môže nastať znefunkčnenie systému dozoru a správy banskej činnosti, • na nasledujúcich mapách SR sú vyznačené miesta, ktoré podliehajú výkonu dozoru štátnej banskej správy – t.j. chránené ložiskové územia, dobývacie priestory, ložiská nevyhradených nerastov, prieskumné územia a staré banské diela. Nové rozdelenie kompetencii v rámci príslušných OBÚ by sťažilo výkon dozoru štátnej banskej správy. Chránené ložiskové územia, dobývacie priestory a ložiská nevyhradených nerastov: http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/ Prieskumné územia http://apl.geology.sk/geofond/pu/ Staré Banské diela http://apl.geology.sk/geofond/sbd/ S pozdravom „Zdar BOH“ ........................................ Ing. Róbert Zeman, PhD. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V úvodnej vete návrhu vyhlášky odporúčame za slovo „správe“ vložiť slová „v znení zákona č. 58/1998 Z. z.“ v súlade s bodom 49.1 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2020 Detail