LP/2020/124 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod (Príloha č. 6 písmeno H, riadok 2, odbor 4210 Q 02) Čl. I žiadame doplniť o nový novelizačný bod s cieľom vypustiť v prílohe č. 6 písmene H riadok 2. Odôvodnenie: Odbor 4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu je bezpredmetný pre trh práce. Uvedený odbor je už niekoľko rokov nefunkčný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I nový novelizačný bod (Príloha č. 6 písmeno H, riadok 3, odbor 4220 Q) Čl. I žiadame doplniť o nový novelizačný bod s cieľom vypustiť v prílohe č. 6 písmene H riadok 3. Odôvodnenie: Odbor 4220 Q lesníctvo a lesnícky manažment je bezpredmetný pre trh práce. Uvedený odbor je už niekoľko rokov nefunkčný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Prílohe č. 9 Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom. Navrhujeme, aby pre skupinu 76 Učiteľstvo bola udelená vecná pôsobnosť spolupracujúcej stavovskej alebo profesijnej organizácie v prospech Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Odôvodnenie: AZZZ SR na základe žiadosti MŠVVaŠ SR a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania vykonáva už od začiatku roku 2019 proces overovania spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo. Na základe týchto skutočností ako aj pre nespochybniteľnosť úkonov, ktoré AZZZ SR už vykonáva, žiadame, aby AZZZ SR bola zapísaná vo vyhláške ako spolupracujúca stavovská organizácia alebo profesijná organizácia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Prílohe č. 9 Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom v skupine odborov „64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II“ zmeniť pôsobnosť Slovenskej živnostenskej komory zo „spolupracujúcej“ na „vecne pôsobiacu“ stavovskú a profesijnú organizáciu. odôvodnenie: dlhodobo a aktívne pôsobí v študijných a učebných odboroch skupín 63 a 64. Odbory vzdelania: podnikanie v remeslách a službách, kozmetička a vizážistka, manikér – pedikér, kaderník, kuchár, starostlivosť o ruky a nohy a viaceré ďalšie majú významný charakter samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom živnosti v oblasti remesiel a osobných služieb. Prevažná časť absolventov smeruje po ukončení vzdelávania na úrovni stredných škôl práve k výkonu samostatnej podnikateľskej činnosti. Okrem toho, komora v oblasti ďalšieho vzdelávania, v zmysle príslušných zákonov, dlhodobo vytvára podmienky pre vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v uvedených odboroch, ktoré patria do skupiny 63 a 64. V uvedených odboroch vykonáva svoju činnosť viac ako 200 000 živnostníkov so skúškami odbornej spôsobilosti. Zároveň je komora najväčší zástupca a reprezentant záujmov živnostníkov v oblastiach remesiel a osobných služieb, pričom má vo svojich radoch členov zo všetkých regiónov Slovenska a zo všetkých skupín remesiel a osobných služieb, pre ktoré požaduje priamu vecnú pôsobnosť. Skúsenosti a odbornosť týchto členov je zárukou rozvoja, zvýšenia kvality a relevantnosti vzdelávania pre trh práce v uvedených skupinách študijných a učebných odborov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Prílohe č. 9 Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom v skupine odborov „63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I“ zmeniť pôsobnosť Slovenskej živnostenskej komory zo „spolupracujúcej“ na „vecne pôsobiacu“ stavovskú a profesijnú organizáciu. odôvodnenie: dlhodobo a aktívne pôsobí v študijných a učebných odboroch skupín 63 a 64. Odbory vzdelania: podnikanie v remeslách a službách, kozmetička a vizážistka, manikér – pedikér, kaderník, kuchár, starostlivosť o ruky a nohy a viaceré ďalšie majú významný charakter samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom živnosti v oblasti remesiel a osobných služieb. Prevažná časť absolventov smeruje po ukončení vzdelávania na úrovni stredných škôl práve k výkonu samostatnej podnikateľskej činnosti. Okrem toho, komora v oblasti ďalšieho vzdelávania, v zmysle príslušných zákonov, dlhodobo vytvára podmienky pre vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v uvedených odboroch, ktoré patria do skupiny 63 a 64. V uvedených odboroch vykonáva svoju činnosť viac ako 200 000 živnostníkov so skúškami odbornej spôsobilosti. Zároveň je komora najväčší zástupca a reprezentant záujmov živnostníkov v oblastiach remesiel a osobných služieb, pričom má vo svojich radoch členov zo všetkých regiónov Slovenska a zo všetkých skupín remesiel a osobných služieb, pre ktoré požaduje priamu vecnú pôsobnosť. Skúsenosti a odbornosť týchto členov je zárukou rozvoja, zvýšenia kvality a relevantnosti vzdelávania pre trh práce v uvedených skupinách študijných a učebných odborov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I novelizačný bod 5 V prílohe č. 4 písmene N riadku 16 požadujeme zohľadniť, že učebný odbor 4582 H sa nevyučuje dennou formou ale formou dvojročného skráteného štúdia. V zmysle uvedeného je potrebné odstrániť nadväzujúce nadstavbové štúdium a do vysvetliviek uviesť, že sa odbor vyučuje formou dvojročného skráteného štúdia a zároveň upraviť najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktora na počet 7 v oboch ročníkoch štúdia. Odôvodnenie: Učebný odbor 4582 H bol počas obdobia 10 rokov overovaný ako dvojročný odbor formou skráteného štúdia a z dôvodu takejto formy štúdia v predmetnom odbore bolo do školského zákona zapracované skrátené štúdium. Odbor nemôže nadviazať na nadstavbové štúdium 4512 L poľnohospodárstvo, lebo je veľmi úzko špecializovaný. Počet žiakov na jedného majstra musí myť z hľadiska BOZP na odbornom výcviku (práca so včelami) v obidvoch ročníkoch štúdia maximálne 7. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod (Príloha č. 4 písmeno G, riadok 10 až 13) Čl. I žiadame doplniť o nové novelizačné body s cieľom upraviť v prílohe č. 4 písmene G odbory uvedené v riadku 10 až 13. V prílohe č. 4 písmene G požadujeme vypustiť riadok 10 bez náhrady. V prílohe č. 4 písmene G riadok 11 stĺpci Učebný odbor – zameranie požadujeme nahradiť označenie „biochemik – mliekarská výroba“ označením „, mliekar a syrár“. V prílohe č. 4 písmene G riadok 12 stĺpci Učebný odbor – zameranie požadujeme nahradiť označenie „biochemik – výroba piva a sladu“ označením „pivovarník a sladovník“. V prílohe č. 4 písmene G riadok 13 stĺpci Učebný odbor – zameranie požadujeme nahradiť označenie „biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína“ označením „liehovarník a vinár“. Zároveň požadujeme upraviť v prílohe č. 4 písmene G stĺpce kód v riadkoch 11 až 13. Odôvodnenie: Uvedenú požiadavku predkladáme z dôvodu zatraktívnenia odborov pre žiakov základných škôl, ktorých chémia môže odrádzať. Zamestnávatelia zaznamenali potrebu zmeny názvu (vypustenie slovíčka biochemik z učebných odborov) počas komunikácie so žiakmi pri náboroch žiakov do systému duálneho vzdelávania. Obsah vzdelávania odborov je dostatočne spracovaný, zmenu názvu takýmto spôsobom navrhujeme z dôvodu, že každé zameranie odboru vlastne predstavuje samostatnú profesijnú kvalifikáciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I novelizačný bod 6 V Čl. I požadujeme vypustiť novelizačný bod č. 6 bez náhrady. Odôvodnenie: Požadujeme študijný odbor 4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat vrátiť do experimentálneho overovania, nakoľko škola, kde sa experiment overoval nemá ešte fyzicky dobudované vybavenie tak, aby sa mohol pripraviť normatív pre priestorové, technické a materiálne zabezpečenie pre daný odbor. Praktická príprava pre daný odbor sa nedá zabezpečiť zmluvne, resp. len vo veľmi obmedzenej miere. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod (Príloha č. 4 písmeno N, riadok 7, odbor 4562 H lesokrajinár) Čl. I žiadame doplniť o nový novelizačný bod s cieľom vypustiť v prílohe č. 4 písmene N riadok 7. Odôvodnenie: Odbor 4562 H lesokrajinár je bezpredmetný pre trh práce. Uvedený odbor je už niekoľko rokov nefunkčný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I novelizačný bod 4 V prílohe č. 4 písmene N riadku 15 stĺpci Učebný odbor – zameranie požadujeme nahradiť označenie „chovateľ – chov oviec“ označením „chovateľ – chov oviec a kôz“. Odôvodnenie: Odbor pripravuje absolventov, ktorí sú odborne pripravení na chov oviec aj na chov kôz. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) ČL. I návrhu vyhlášky Návrh vyhlášky navrhujeme v Čl. I doplniť o nasledovné body a ich znenie: 16. V prílohe č. 5 časti B písmene O riadku 11. stĺpci Kód sa mení označenie na „8621 M 02“. 17. V prílohe č. 5 časti B písmene O riadku 15. stĺpci Kód sa mení označenie na „8621 M 11“. 18. V prílohe č. 5 v časti Vysvetlivky sa dopĺňa bod 5) za slovom sklárskej o „a v Škole umeleckého priemyslu“ 19. V prílohe č. 6 v časti Vysvetlivky sa dopĺňa bod 6) za slovom sklárskej o „a v Škole umeleckého priemyslu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vplyvov Odporúčame predkladateľovi materiálu doplniť do doložky vplyvov do časti 10. poznámky skutočnosť, že vyhláška bude mať potenciálne pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: V prípade, že vzniknú nové študijné odbory so zameraním na podnikanie, vzniknú do budúcna aj potenciálne pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 Z hľadiska právnej úpravy v rezorte MPRV SR je legálne definovaná len skupina spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky). Nie je jasné čo sa myslí pod pojmom „cudzokrajné zvieratá", tiež nie je jasné čo sa myslí pod pojmom „malé zvieratá". Taká kategória nie je legislatívne definovaná. Dalo by sa uvažovať, že ide o drobné hospodárske zvieratá (hydina, králiky). Z uvedeného dôvodu odporúčame vyjasniť pojmy, o aké zvieratá sa jedná. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Žiadame predkladateľa o úpravu členenia bodu 3 doložky zlučiteľnosti podľa Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení platnom od 29. mája 2019 tak, že primárne právo sa označí písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Ďalej upozorňujeme predkladateľa, že doložka zlučiteľnosti má iba 5 bodov, preto žiadame upraviť poslednú vetu v doložke zlučiteľnosti v zmysle Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bodoch 6, 7 a 11 úvodzovky uviesť na začiatku tabuľky a na konci tabuľky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. 1 bod 11 Odporúčame v prílohe č. 5 časti B nepremenovať doterajšie body, ale vložiť písmeno D, ktoré bude označené inak (napr. ako sa označuje § 8a, § 8b a pod.) z dôvodu, či v nejakých iných formulároch, administratívnych dokumentoch nie je fixované označenie týchto písmen. Legislatívno - technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2020 Detail