LP/2020/117 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (oznámenie č. 41/2018 Z. z.) sa dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 2 ods. 1 prvej vete a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa postupuje podľa § 3a.“.
Pridať
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
V období od vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
1)
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa môže až do odvolania mimoriadnej situácie odborná skúška vykonávať dištančnou formou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„[1]) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Kažimír
guvernér
1)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 2 Navrhované znenie § 3a odporúčame označiť ako odsek 1 a doplniť odsek 2 tohto znenia: „(2) Dištančná forma skúšky nahrádza priamy kontakt skúšobnej komisie s účastníkom odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.“. Odôvodnenie :Aj keď bod 2 návrhu je v súlade so splnomocňovacím ustanovením zákona, vzhľadom na predposlednú vetu § 22 ods.1 zákona navrhujeme z dôvodu upresnenia doplnenie uvedenej definície. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 Navrhovanú úpravu v novelizačnom bode 2 odporúčame uviesť v novom § 2a a v tejto súvislosti vypustiť novelizačný bod 1. Novelizačný bod 2 označiť ako bod 1 a úvodnú vetu uviesť v tomto znení „Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete V úvodnej vete za slovo „zákonov“ vložiť slová „v znení zákona č. 282/2017 Z. z.“ . Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 2 V § 3a odporúčame slová „korona“ a „vírusom“ nahradiť slovom „koronavírusom“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v označení odkazu „[1])“ vypustiť hranatú zátvorku. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v aktuálnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.4.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v úvodnej vete návrhu za slovo „zákonov“ vložiť slová „v znení zákona č. 282/2017 Z. z.“, v čl. I bode 1 slovo „§ 3a“ nahradiť slovom „§ 2a“, v čl. I bod 2 preformulovať takto: „2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie: „§ 2a V období od vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) sa môže až do odvolania mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky odborná skúška vykonávať dištančnou formou.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame vypustiť slová "a ods. 2 prvej vete", vzhľadom na to, že znenie v odseku 2 nevyžaduje osobnú účasť na vykonávaní odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva a je v súlade s dištančnou formou výkonu týchto skúšok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.4.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k názvu a Čl. I úvodnej vete Odporúčame za slovo "sa" vložiť slová "mení a", vzhľadom na to, že týmto opatrením sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva nielen dopĺňa, ale aj mení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.4.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k úvodnej vete Odporúčame za slovom "zákonov" vložiť slová "v znení zákona č. 282/2017 Z. z.", vzhľadom na to, že splnomocňovacie ustanovenie bolo zmenené zákonom č. 282/2017 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.4.2020 Detail