LP/2020/117 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (oznámenie č. 41/2018 Z. z.) sa dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 2 ods. 1 prvej vete a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa postupuje podľa § 3a.“.
Pridať
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
V období od vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
1)
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa môže až do odvolania mimoriadnej situácie odborná skúška vykonávať dištančnou formou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„[1]) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Kažimír
guvernér
1)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.