LP/2020/116 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/004051
Podnet: Bod B.4. uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 a bod C.2.uznesenia vlády SR č. 467 z 24. júna 2009
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/116
Dátum začiatku MPK: 17.04.2020
Dátum konca MPK: 30.04.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)