LP/2020/109 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa
§ 75g
,
§ 75a
a
§ 75
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ustanovuje:
Pridať
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje

Pridať
a)
výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“),

Pridať
b)
podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora,
Pridať
c)
náležitosti zoznamu majetku spoločnosti.

Pridať
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
Pridať
a)
likvidačnou podstatou likvidačný majetok a likvidačný výťažok dosiahnutý počas likvidácie na dosiahnutie jej účelu,
Pridať
b)
likvidačným majetkom hnuteľné veci, nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, podnik alebo časť podniku, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sa na dosiahnutie účelu likvidácie majú speňažiť,
Pridať
c)
likvidačným výťažkom suma peňažných prostriedkov, ktoré boli dosiahnuté speňažením likvidačného majetku; súčasťou likvidačného výťažku sú aj jeho výnosy,
Pridať
d)
čistým likvidačným výťažkom likvidačný výťažok po odpočítaní nákladov súvisiacich s jeho dosiahnutím.
Pridať
DRUHÁ ČASŤ
PREDDAVOK NA LIKVIDÁCIU
Pridať
§ 3
Výška preddavku na likvidáciu
Preddavok na likvidáciu je 1 500 eur.
Pridať
TRETIA ČASŤ
ODMENA LIKVIDÁTORA
Pridať
Prvá hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 4

Pridať
(1)
Likvidátor pri výkone likvidácie patrí
Pridať
a)
paušálna odmena za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie (ďalej len „paušálna odmena"),
Pridať
b)
odmena za speňaženie majetku tvoriaceho likvidačnú podstatu (ďalej len „odmena za speňaženie"),
Pridať
c)
odmena za uspokojenie pohľadávok veriteľov (ďalej len „odmena za uspokojenie veriteľov").
Pridať
(2)
Celková odmena likvidátora sa určí ako súčet jednotlivých odmien podľa odseku 1 písm. a) až c).
Pridať
(3)
Výška celkovej odmeny likvidátora určená podľa odseku 2 je najviac 330 000 eur.
Pridať
(4)
Odseky 1 až 3 a § 5 až 12 sa primerane použijú aj na odmenu likvidátora, ak ide prípad dodatočnej likvidácie.
Pridať
Druhá hlava
PAUŠÁLNA ODMENA
Pridať
§ 5
Pridať
(1)
Likvidátorovi pri výkone likvidácie patrí paušálna odmena
Pridať
a)
250 eur za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok,
1)
Pridať
b)
päť eur za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok,
Pridať
c)
250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín obchodného registra,
2)
Pridať
d)
250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra,
3)
Pridať
e)
250 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky,
4)
Pridať
f)
250 eur za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
5)
Pridať
g)
päť eur za spracovanie výzvy na plnenie dlžníkovi alebo osobe, ktorá je povinná splniť peňažný záväzok za dlžníka,
Pridať
h)
40 eur za uplatnenie pohľadávky na súde alebo pred iným orgánom,
Pridať
i)
20 eur za prípravu a podanie návrhu na vykonanie exekúcie.
Pridať
(2)
Výška paušálnej odmeny určenej podľa odseku 1 v súčte za jednotlivé vykonané úkony je najviac 5 000 eur.
Pridať
Tretia hlava
ODMENA ZA SPEŇAŽENIE
Pridať
§ 6
Odmena za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, podniku, časti podniku
Pridať
(1)
Základom pre určenie odmeny za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku je čistý likvidačný výťažok.
Pridať
(2)
Za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena
Pridať
a)
zo sumy základu pre určenie odmeny podľa odseku 1 do 30 000 eur v sadzbe 5 %,
Pridať
b)
zo sumy základu pre určenie odmeny podľa odseku 1 nad 30 000 eur vo výške 1 500 eur a v sadzbe 3 % zo sumy presahujúcej 30 000 eur a nepresahujúcej 300 000 eur,
Pridať
c)
zo sumy základu pre určenie odmeny podľa odseku 1 nad 300 000 eur vo výške 9 600 eur a v sadzbe 1 % zo sumy presahujúcej 300 000 eur a nepresahujúcej 3 000 000 eur,
Pridať
d)
zo sumy základu pre určenie odmeny podľa odseku 1 nad 3 000 000 eur vo výške 36 600 eur a v sadzbe 0,1 % zo sumy presahujúcej 3 000 000 eur.
Pridať
§ 7
Odmena za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku
Pridať
(1)
Základom pre určenie odmeny za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku je čistý likvidačný výťažok.
Pridať
(2)
Za speňaženie inej súčasti majetku ako podľa § 6, ktorý sa má na dosiahnutie účelu likvidácie speňažiť, patrí likvidátorovi odmena za speňaženie v sadzbe 1 % zo základu pre určenie odmeny podľa odseku 1.
Pridať
§ 8
Odmena za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku
Pridať
(1)
Na účely určenia odmeny za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku sa čistý zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo časti podniku v priebehu likvidácie spoločnosti považuje za základ odmeny za speňaženie.
Pridať
(2)
Za prevádzku podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena za speňaženie určená ako 1 % zo základu odmeny za speňaženie podľa odseku 1.
Pridať
§ 9
Zvýšenie percentuálnej sadzby odmeny za speňaženie pri uplatnení niektorých práv
Percentuálna sadzba pre určenie odmeny podľa § 6 alebo 7 sa zvyšuje o 19 percentuálnych bodov, ak k dosiahnutiu likvidačného výťažku došlo v súvislosti s
Pridať
a)
uplatnením práva odporovať právnemu úkonu ukracujúcemu uspokojenie pohľadávky spoločnosti,
Pridať
b)
uplatnením práva pri porušení zákazu vrátania vkladu,
6)
Pridať
c)
uplatnením práva pri porušení zákazu vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje,
7)
Pridať
d)
náhradou škody vzniknutou spoločnosti z porušenia povinnosti štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, členom dozorného orgánu spoločnosti podľa osobitného zákona.
8)
Pridať
§ 10
Spoločné ustanovenia k odmene za speňaženie
Pridať
(1)
Ak likvidáciu vykonávalo postupne viacero likvidátorov, nárok na odmenu zo speňaženia má ten likvidátor, ktorý prijal alebo zabezpečil likvidačný výťažok.
Pridať
(2)
Ak sa likvidačný výťažok dosiahol v čase, keď likvidátor nebol ustanovený, odmena zo speňaženia nepatrí žiadnemu likvidátorovi.
Pridať
(3)
Pri speňažení peňažných pohľadávok alebo pri prijatí plnenia na ich splnenie osobou zaviazanou patrí likvidátorovi odmena zo speňaženia podľa § 6.
Pridať
(4)
Ak sa likvidačný výťažok dosiahol speňažením dlhového cenného papiera patrí likvidátorovi odmena zo speňaženia podľa § 6; pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí podľa § 7.
Pridať
(5)
Výnos prijatý likvidátorom v súvislosti s tým že iné osoby užívajú likvidačný majetok sa považuje za likvidačný výťažok a likvidátorovi patrí odmena podľa § 6; za výnosy dosiahnuté z likvidačného výťažku však likvidátorovi odmena nepatrí.
Pridať
(6)
Nárok na odmenu za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku má ten likvidátor, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí likvidátori, odmena za speňaženie sa medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti.
Pridať
(7)
Ak sa dosiahne výťažok v cudzej mene, pre určenie odmeny zo speňaženia je rozhodujúci prepočet podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou ku dňu dosiahnutia výťažku.
Pridať
Štvrtá hlava
ODMENA ZA USPOKOJENIE VERITEĽOV
Pridať
§ 11
Základ pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov
Základom pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov (ďalej len „základ odmeny za uspokojenie“) je suma peňažných prostriedkov v eurách, poskytnutá veriteľom počas likvidácie z likvidačnej podstaty na uspokojenie peňažných záväzkov, ktoré vznikli pred vstupom spoločnosti do likvidácie,
9)
po odpočítaní príslušenstva, zmluvných pokút a obdobných sankcií za porušenie povinnosti, ktoré vzniklo alebo trvalo počas likvidácie.
Pridať
§ 12
Za uspokojenie pohľadávok veriteľov patrí likvidátorovi odmena v sadzbe 10 % zo sumy základu odmeny za uspokojenie veriteľov.
Pridať
ŠTVRTÁ ČASŤ
NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA
Pridať
§ 13
Paušálna náhrada výdavkov
Likvidátorovi patrí paušálna náhrada výdavkov v sume 30 eur za každý ukončený kalendárny mesiac likvidácie. Paušálna náhrada výdavkov zahŕňa najmä:
Pridať
a)
náklady na administratívne vedenie prípadu,
Pridať
b)
náklady spojené s užívaním priestorov kancelárie likvidátora,
Pridať
c)
náklady spojené s materiálnym a technickým vybavením kancelárie likvidátora,
Pridať
d)
iné náklady svojou povahou a účelom obdobné administratívnym nákladom podľa písmena a) až c).
Pridať
§ 14
Pridať
(1)
Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov preukázateľne, odôvodnene a účelne vynaložených pri konaní s odbornou starostlivosťou v súvislosti s vykonaním likvidácie.
Pridať
(2)
Hotovými výdavkami sú najmä súdne poplatky a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné poplatky, telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, výpisy a odpisy.
Pridať
(3)
Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.
10)
Pridať
(4)
Odseky 1 až 3 a § 13 sa primerane použijú aj na náhradu výdavkov likvidátora, ak ide o prípad dodatočnej likvidácie.
Pridať
PIATA ČASŤ
ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI
Pridať
§ 15
Pridať
(1)
V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci spoločnosti ku dňu uloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo, do zbierky listín obchodného registra.
Pridať
(2)
Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme a uvádzajú sa v ňom
Pridať
a)
pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,
Pridať
b)
pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
Pridať
c)
pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
Pridať
d)
pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo alebo evidenčné číslo, ak sú známe ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,
Pridať
e)
pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,
Pridať
f)
pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,
Pridať
g)
pr pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,
Pridať
h)
pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná.
Pridať
(3)
Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu uloženia zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra alebo ku dňu uloženia jeho doplnenia do zbierky listín obchodného registra.
Pridať
(4)
Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Pridať
(5)
Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.
Pridať
(6)
Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.
Pridať
(7)
Vzor zoznamu majetku spoločnosti je uvedený v prílohe.
Pridať
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 16
Základ pre určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
Pridať
§ 17
Ak je likvidátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky sa zvyšujú o daň z pridanej hodnoty.
Pridať
§ 18
Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli do obchodného registra zapísaní podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.
Pridať
§ 19
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhlášky č. 533/2008 Z. z.
Pridať
§ 20
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

?)
§ 75c Obchodného zákonníka.
?)
§ 75e Obchodného zákonníka.
?)
§ 75g Obchodného zákonníka.
?)
§ 75f Obchodného zákonníka.
?)
§ 75j ods. 1 Obchodného zákonníka.
?)
§ 75c Obchodného zákonníka.
?)
§ 75e Obchodného zákonníka.
?)
§ 75g Obchodného zákonníka.
?)
§ 75f Obchodného zákonníka.
?)
§ 75j ods. 1 Obchodného zákonníka.
?)
§ 75c Obchodného zákonníka.
?)
§ 75c Obchodného zákonníka.
1)
§ 75c Obchodného zákonníka.
2)
§ 75e Obchodného zákonníka.
3)
§ 75g Obchodného zákonníka.
4)
§ 75f Obchodného zákonníka.
5)
§ 75j ods. 1 Obchodného zákonníka.
6)
§ 67j, § 123 ods. 3, § 179 ods. 2 a 6 Obchodného zákonníka.
7)
§ 67c a nasl. Obchodného zákonníka.
8)
Napríklad § 135a ods. 1, § 139 ods. 4, § 194 ods. 5, § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9)
§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka.
10)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2020 Z. z.
Príloha


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 písm. b) Písmeno b) odporúčame upraviť takto: „b) likvidačným majetkom hnuteľné veci, nehnuteľnosti, vrátane bytov a nebytových priestorov, podnik alebo časť podniku, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sa na dosiahnutie účelu likvidácie majú speňažiť,“. Odôvodnenie: Byty a nebytové priestory považujeme za druh nehnuteľností, preto je vhodnejšie ich v texte zahrnúť pod nehnuteľnosti. Uvedené predpokladá aj § 6 ods. 1 návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2020 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) § 15 ods. 2 písm. a) Odporúčame navrhovateľovi, aby medzi údaje, ktoré sa majú uviesť v Zozname majetku pri pozemku, zaradil aj údaj o parcelnom registri "C" alebo "E". Odôvodnenie: Jednoznačná identifikácia, o aký pozemok ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 V písmene g) odporúčame slovo „päť“ nahradiť slovom „5“. Odôvodnenie: 6. bod Prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR v aktuálnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2020 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) § 15 ods. 2 písm. h Odporúčame nakonci písmena h) doplniť slová: „spolu s označením majetkovej hodnoty v tomto registri“, prípadne iné slová, ktoré by jednoznačne a jednoducho poukázali na konkrétnu majetkovú hodnotu v príslušnom registri. Odôvodnenie: Pripomienkujúci (Úrad priemyselného vlastníctva SR) vedie niekoľko registrov predmetov priemyselného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny). Všetky uvedené predmety majú v príslušnom registri svoje číselné označenie, ktoré ich identifikuje. Predpokladáme, že vo všetkých obdobných verejných registroch sú nejakým spôsobom označované majetkové hodnoty, ktoré sú v nich zaregistrované. V záujme jednoznačného a zároveň jednoduchého identifikovania majetkovej hodnoty navrhujeme preto uvedené doplnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K § 4 až 12 Podľa predkladacej správy výška navrhovaného preddavku a odmeny likvidátora je porovnateľná s preddavkom na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v konkurzných konaniach podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj výške odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), nakoľko zámerom právnej úpravy je priblížiť spôsob určenia odmeny, preddavkov a výdavkov likvidátorov správcom konkurznej podstaty a exekútorom. Sociálna poisťovňa navrhovaný postup nepovažuje za odôvodnený a primeraný v prípade, ak likvidáciu bude vykonávať štatutárny orgán spoločnosti ako likvidátor podľa § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka. Javí sa nám neodôvodnené a neadekvátne, aby štatutárny orgán spoločnosti, ktorá má byť zlikvidovaná bol za túto činnosť odmeňovaný. Rovnako sa nám zdá byť neadekvátna paušálna odmena 250 eur za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok v prípade, že likvidátor nevykoná nijaký úkon okrem samotného zverejnenia a taktiež 250 eur za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku [§ 5 ods. 1 písm. a) a f)]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 10 1. V odseku 4 je potrebné za slovo „papiera“ a v odseku 5 za slovo „majetok“ vložiť čiarky. 2. V odseku 3 odporúčame vymedziť pojem „osoba zaviazaná“ alebo ho nahradiť pojmom „dlžník“. 3. V odseku 7 je potrebné za slovo „bankou“ vložiť slová „alebo Národnou bankou Slovenska“, pretože podľa § 28 ods. 2 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov Národná banka Slovenska môže určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa v Slovenskej republike aktívne obchoduje alebo sa inak využívajú a pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčný výmenný kurz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 5 V odseku 1 písm. b), g), h) a i) odporúčame špecifikovať, či bude paušálna odmena likvidátorovi patriť za každý úkon likvidátora (t. j. za zapísanie každej prihlášky, za spracovanie každej výzvy, za uplatnenie každej pohľadávky, za každé jedno podanie návrhu na exekúciu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 4 V odseku 1 písm. b) odporúčame za slovo „speňaženie“ vložiť slovo „likvidačného“ z dôvodu zosúladenia pojmu s vymedzeným pojmom „likvidačný majetok“ v § 2 písm. b) návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 9 V úvodnej vete je potrebné pred číslo „7“ vložiť paragrafovú značku a slovo „ukracujúceho“ nahradiť slovom „ukracujúcemu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 7 V odseku 1 odporúčame za slovo „majetku“ vložiť slová „ako podľa § 6“ a v odseku 2 za slovo „zo“ vložiť slovo „sumy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 8 V odseku 2 odporúčame za slovo „zo“ vložiť slovo „sumy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Podľa bodu 22.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak je vo vykonávacom právnom predpise potrebné odkazovať na zákon, na základe ktorého sa vykonávací predpis vydáva, uvedú sa príslušné ustanovenia tohto zákona priamo v texte vykonávacieho právneho predpisu.“ Ide o poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame prehodnotiť členenie návrhu vyhlášky na časti a hlavy, nakoľko sa nejedná o rozsiahlejší návrh právneho predpisu. Napr. druhá časť návrhu vyhlášky obsahuje len jeden paragraf. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) úvodnej vete vlastného materiálu Úvodnú vetu návrhu vyhlášky je potrebné zosúladiť s bodom 55. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 6 ods. 2 V § 6 ods. 2 písm. b) odporúčame za slová ,,presahujúcej 30 000“ vložiť slovo ,,eur“, rovnako v § 6 ods. 2 písm. c) za slová ,, presahujúcej 300 000“ vložiť slovo ,,eur“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 vlastného materiálu V § 4 ods. 2 odporúčame slová ,,písm. a) až c)“ vypustiť z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 V § 4 ods. 1 písm. b) odporúčame slovo ,,tvoriaceho“ nahradiť slovami ,,ktorý tvorí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 6 V nadpise § 6 odporúčame čiarku nahradiť spojkou ,,alebo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 13 V úvodnej vete je potrebné vypustiť dvojbodku a v písmene d) je potrebné slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.6.2020 Detail