LP/2020/108 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia o tvorbe opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sč
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Štatistiky
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10400-0124/2020
Podnet: § 27 ods. 1 a § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je odôvodnené blížiacim sa začiatkom doby sčítania domov a bytov a časovým sklzom pri príprave návrhu, ktorý je dôsledkom realizácie organizačných opatrení vo verejnej správe prijatých na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa vyhlásenej 12. marca 2020.
Posledná zmena: 28.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/108
Dátum začiatku MPK: 01.04.2020
Dátum konca MPK: 09.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.04.2020
Ukončenie štádia: 01.04.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: