LP/2019/93 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 1 poznámke pod čiarou k odkazu 5a na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, v bode 2 za slová „ods. 2“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 4 za slovo „slová“ vložiť dvojbodku, v poznámke pod čiarou k odkazu 11a na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, v bode 5 vypustiť druhú vetu, v bode 6 odkaz 12a nahradiť odkazom 12 vrátane príslušnej poznámky pod čiarou a v poznámke pod čiarou jednotlivé citácie uviesť v chronologickom poradí, v bodoch 8 a 9 slovo „neskorých“ nahradiť slovom „neskorších“, v bode 10 za slová „ods. 4“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 12 poznámke pod čiarou k odkazu 16 na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“, v bode 13 odkaz 12a nahradiť odkazom 12, v bode 14 nadpise § 13a slová „úprave účinnej“ nahradiť slovami „úpravám účinným“, v bode 18 slová „prvý bod“ nahradiť slovami „prvom bode“, v bode 19 slová „druhý bod“ nahradiť slovami „druhom bode úvodnej vete“ a slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ V bode 3 písm. a) Problematika návrhu právneho predpisu upraveného v práve Európskej únie – sekundárnom odporúčame vypustiť duplicitný výpočet smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 a súčasne správne uviesť jej aktuálny názov. Odporúčame uviesť správny názov smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénov alebo mutagénov pri práci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 4 Za slovo "slová" odporúčame vložiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 18 Slová "prvý bod" odporúčame nahradiť slovami "prvom bode". Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 20 Odporúčame správne uviesť názov smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénov alebo mutagénov pri práci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bod 6 Navrhovanú poznámku pod čiarou k odkazu "12a)" a odkaz na poznámku "12a)" v novom odseku 5 odporúčame nahradiť označením "12)". Odôvodnenie: V piatom novelizačnom bode sa vypúšťa poznámka pod čiarou 12). Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 19 Slová "druhý bod" odporúčame nahradiť slovami "druhom bode" a slovo "dopĺňajú" nahradiť slovom "vkladajú". Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3.V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame uvedené právne záväzné akty EÚ citovať podľa bodu 62.1. a nasl. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR nasledovne: „- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení. - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004). - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014). - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2017.2398 7.Vysvetlivku (1) prílohy č. 2 návrhu nariadenia týkajúcu sa čísla „EINECS“ žiadame upraviť v zmysle znenia vysvetlivky (1) prílohy III smernice (EÚ) 2017/2398 tak, aby bolo zrejmé, že ide o úradné číslo chemickej látky podľa osobitného predpisu a následne v poznámke pod čiarou odkázať na oddiel 1. 1. 1. 2 prílohy VI nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k materiálu ako celku Upozorňujeme, že z hľadiska priamych nákladov zamestnávateľa je potrebné počítať aj s nákladmi pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci /v prípade vyhlásenia rizikových prác 3. kategórie je to 1 x za 2 roky a v prípade 4. kategórie je o každý rok výkon LPP/ a rekondičných pobytov a 1 x za /1 x za 5 rokov pre 3. kategóriu, následne každé štyri roky a 1 x za 4 roky pre 4. kategóriu a následne každé tri roky/. V priamych nákladoch sú uvedené len príplatky za sťažený výkon a príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2.Z bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame vypustiť duplicitne uvedenú smernicu 2004/37/ES. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 5.V bode 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame pred slová „17. január 2020“ slová „Smernica (EÚ) 2017/2398 má lehotu na prebratie do“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1.V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“ v zmysle Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 7.V bode 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti žiadame na konci vety vypustiť bodku a doplniť slová „a bude prebraná návrhom nariadenia vlády SR.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4.V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame ku všetkým uvedeným právne záväzným aktom EÚ uviesť gestora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej a dôvodovej správe Žiadame v predkladacej ako aj v dôvodovej správe upraviť legislatívnu skratku podľa bodu 9.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2017.2398 2.V stĺpci 2 tabuľky zhody žiadame uviesť aktuálne znenie smernice (EÚ) 2017/2398. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 6.V bode 4 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame za slovo „nebolo“ doplniť slovo „začaté“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail