LP/2019/91 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Ekopolis (Nadácia Ekopolis) §2 §2 - pri určení účelu poskytovanie dotáciu žiadame podmieniť vypracovanie projektovej dokumentácie (písm. a. a b.), budovanie infraštruktúry (písm. c. a d.) rešpektovaním technických podmienok 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Tieto TP je potrebné uviesť v odkaze. Zdôvodnenie: TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry sú sumárom správnych a dobrých riešení. Sú oficiálnym dokumentom, prijatým ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest aj odbornou verejnosťou. Prax však ukazuje, že v reálnom živote sa navrhujú, schvaľujú a budujú cyklotrasy, ktoré nie sú v súlade s TP 085. Nerešpektovanie TP 085 vedie k tvorbe nebezpečných a neefektívnych cyklotrás a nielenže nepodporuje rozvoj bicyklovania, ale naopak vytvára medzi verejnosťou dojem, že bicyklovanie je niečo nekvalitné a menejcenné a cyklistov odrádza od používania cyklotrás. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) § 3 ods. 3 ŽSK navrhuje znenie § 3 ods. 3 rozdeliť na 3 samostatné odseky 3, 4 a 5 s nasledovným znením: - ods. 3 Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je a) platné stavebné povolenie9) a záväzok žiadateľa, vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu päť rokov od dokončenia výstavby, b) písomný záväzok žiadateľa, že dokončená stavba sa bude využívať na účel, na ktorý bude dotácia poskytnutá, najmenej po dobu päť rokov od dokončenia stavby, c) písomný záväzok žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu vybudovanej cyklistickej komunikácie pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená. - ods. 4 Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekonštrukciu, podmienkou poskytnutia dotácie je a. platné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby podľa charakteru stavby10) vlastnícke právo k stavbe a záväzok žiadateľa, a vlastnícke právo k stavbe sa nezmení najmenej po dobu päť rokov od dokončenia zmeny stavby, stavebnej úpravy, alebo zrekonštruovania stavby, b. písomný záväzok žiadateľa, že zmenená, upravená alebo zrekonštruovaná stavba sa bude využívať na účel, na ktorý bude dotácia poskytnutá, najmenej po dobu päť rokov od dokončenia zmeny, úpravy alebo rekonštrukcie stavby, c. písomný záväzok žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu zrekonštruovanej, zmodernizovanej alebo upravenej cyklistickej komunikácie pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená. - ods. 5 Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na projektovú dokumentáciu 11) , podmienkou poskytnutia dotácie je a. ak žiada dotáciu na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, tak písomný záväzok žiadateľa, že do troch rokov po dokončení dokumentácie pre územné rozhodnutie spracuje aj dokumentáciu pre stavebné povolenie, b. ak žiada dotáciu na dokumentáciu pre stavebné povolenie, tak písomný záväzok žiadateľa, že do troch rokov po dokončení dokumentácie pre stavebné povolenie začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa predmetnej stavby. Odôvodnenie: Poskytnutie dotácii by malo byť rozdelené zvlášť na projektové dokumentácie a zvlášť na realizácie nových stavieb, na rekonštrukcie a zmeny stavby pred dokončením, nakoľko v zmysle stavebného zákona sú to podstatne rozdielne veci. Prioritne nie je nikde spomínaný stavebný zákon, pričom hlavný odkaz by mal byť práve naň. V bode 5 sa pripomienka uvádza z dôvodu, aby sa neplytvali zbytočne finančné prostriedky na projektové dokumentácie, ktoré sa nebudú v budúcnosti realizovať. Keď niekto bude žiadať o dotáciu na projektovú dokumentáciu, tak musí počítať s tým, že ju bude aj v budúcnosti realizovať. Je tak veľmi pravdepodobné, že niektoré subjekty tieto dotácie len využijú na vypracovanie projektových dokumentácií a ďalej sa v procese nebude pokračovať, čo je z tohto hľadiska nezmyselné plytvanie finančných prostriedkov. Z toho vyplýva, že jednotlivé subjekty sa musia nejakým spôsobom zaviazať pri poskytnutí dotácie, že daný projekt dotiahnu až k realizácii stavby a následnej kolaudácii, resp. že budú pokračovať v nasledujúcom procese. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 2 - v §2 navrhujeme vložiť nový „odsek 2)“ v nasledujúcom znení „Schválený rozpočet ministerstva na poskytované dotácie bude rozdeľovaný podľa regionálneho územného princípu, a to podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku v pomere k celkovej výške schváleného rozpočtu ministerstva na poskytované dotácie za príslušný kalendárny rok.“ Pripomienka: zásadná Zdôvodnenie: V súlade s Trvalým finančným mechanizmom na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorý bol schválený Vládou SR 15.1.2014, bolo zadefinované, že pre zabezpečenie tohto zámeru (naplnenie Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR) by bolo vhodné od roku 2015 uplatňovať v rozpočte MDVRR SR každoročne čiastka 2 – 3 € na obyvateľa pre potreby podpory rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Uvedená čiastka vychádza zo schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR pri súčasnom porovnaní výdajov na rozvoj cyklistiky v Českej republike a v Nemecku. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 3 - v §3 ods.2) písm. a) navrhujeme doterajšie znenie nahradiť novým – presnejším znením, takto: a) „preukáže na účel dotácie podľa § 2 písm. a) a b) projektový zámer, ktorého súčasťou je mapový podklad so zaznačenou trasou a textový opis vzťahov a účelu realizácie trasy alebo preukáže na účel dotácie podľa § 2 písm. c) projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s technickými podmienkami pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, d) projektový zámer.“ Pripomienka: obyčajná Zdôvodnenie: spresnenie štylizácie a doplnenie v súlade s návrhom na doplnenie znenia §2 d) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 3 - v §3 ods. 2) navrhujeme za písm. a) vložiť nové ustanovenie „písm. b)“, takto: b) „preukáže súlad s koncepčnými a územnoplánovacími dokumentmi,“ Pripomienka: obyčajná Zdôvodnenie: návrh reflektuje požiadavku na koordinovaný rozvoj, ktorý je zabezpečovaný prostredníctvom dokumentov takéhoto charakteru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 2 - v §2 navrhujeme doterajšie písm. d) označiť ako písm. „c)“ a súčasne navrhujeme v tomto ustanovení za slovo „cyklistickej“ doplniť slová „ a cykloturistickej“, takto c) rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry Pripomienka: zásadná Zdôvodnenie: uvedené spojenie zahrňuje celý rozsah infraštruktúry pre cyklistov Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) K § 2 V § 2 navrhujeme vytvoriť dva odseky, takto: - existujúci text označiť ako „ods. 1)“ - v § 2 navrhujeme vypustiť celé znenie písm. „c) vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry“ Pripomienka: zásadná Zdôvodnenie: Doplnková cyklistická infraštruktúra je súčasťou cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 2 - v §2 navrhujeme vypustiť celé znenie písm. „e) realizáciu, obnovu a údržbu dopravného a cykloturistického značenia cyklistickej komunikácie a cykloturistickej trasy.“ Pripomienka: obyčajná Zdôvodnenie: značenie je súčasťou infraštruktúry pre cyklistov Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 2 - v § 2 navrhujeme doplniť nové znenie písm. „d) osveta, výskum a vzdelávanie“ Pripomienka: obyčajná Zdôvodnenie: v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, Priorita 4 Osveta, výskum a vzdelávanie Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) § 3 - v §3 ods. 2) doterajšie písm. b) navrhujeme označiť ako písm. „c)“ Pripomienka: obyčajná Zdôvodnenie: vloženie nového ustanovenia písm. b) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 4 ods. 3 treba doplniť inštitút – že v prípade neúplnej žiadosti je ministerstvo povinné vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti s určením primeranej lehoty na jej doplnenie (napr. min. 10 dní od doručenia výzvy) a ak v tejto lehote nebude žiadosť správne doplnená, potom ministerstvo nebude žiadosť posudzovať. O tom však ministerstvo musí žiadateľa písomne informovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 3 ods. 3 doplniť nové písm. d) „d) stanovisko obce, že podaná žiadosť je v súlade s cieľmi a rozvojom obce, t.j. je v súlade s územný plánom obce a s programom rozvoja obce (PHSR) a s inými strategickými dokumentami obce“ Zdôvodnenie: potreba dosiahnúť aby výstavby cyklotrás bola na území obce koordinovaná a koncepčná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 4 ods. 2 zmeniť termín podávania žiadosti: „30. september príslušného rozpočtového roka“ nie je vhodným riešením – preto navrhujeme – buď dať termín podávania žiadostí „do 30. septembra, ktorý predchádza rozpočtovému roku“ alebo „do 31. marca príslušného rozpočtového roka“ ale potom treba pre rok 2019 doplniť prechodné ustanovenie, dokedy treba podať žiadosť pre rok 2019 Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 3 ods. 1 písm. b) .... oprávneným žiadateľom je združenie obcí – požadujeme doplniť, že to môže byť združenie založené nielen podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb., ale aj združenie obcí založené ako záujmové združenie právnických obcí podľa §20f Občianskeho zákonníka (viď poznámky pod čiarou) Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 5 ods. 2 písm. a) „člen komisie nesmie byť žiadateľom ....“ – nemá zmysel, nakoľko členom komisie môže byle len fyzická osoba a fyzická osoba zase nemôže byť žiadateľom (žiadateľom môže byť len právnická osoba uvedená v § 3) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 3 ods. 1 – doplniť nové písm. f) „f) európske zoskupenie územnej spolupráce“ (+ doplniť odkaz na zákon č.90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce v znení neskorších predpisov Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 3 ods. 3 v prvej vete doplniť za slovo „rekonštrukciu“ text „cyklistickej infraštruktúry“ a vypustiť text “alebo projektovú dokumentáciu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 3 ods. 2 písm. c) ..... to sa asi nemá týkať občianskych združení ako žiadateľov Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 5 ods. 2 „komisia má min. 3 členov“ nahradiť textom „komisia má min. 7 členov“ Zásadná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail
Cyklokoalícia (Cyklokoalícia) §2 Pri určení účelu poskytovanie dotáciu žiadame podmieniť vypracovanie projektovej dokumentácie (písm. a. a b.), budovanie infraštruktúry (písm. c. a d.) rešpektovaním technických podmienok 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. Tieto TP je potrebné uviesť v odkaze. Odôvodneni: TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry sú sumárom správnych a dobrých riešení. Sú oficiálnym dokumentom, prijatým ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest aj odbornou verejnosťou. Prax však ukazuje, že v reálnom živote sa navrhujú, schvaľujú a budujú cyklotrasy, ktoré nie sú v súlade s TP 085. Nerešpektovanie TP 085 vedie k tvorbe nebezpečných a nepoužiteľných cyklotrás. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.2.2019 Detail