LP/2019/907 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-1955/2019-423/19817
Podnet: Novela zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nadobudnutie účinnosti Opatrenia
Posledná zmena: 10.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/907
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 03.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 03.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.01.2020
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)