LP/2019/905 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Pridať
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K všeobecnej časti dôvodovej správy Slovo „údaju“ v slovách „Definíciu údaju (premennej) na účel sčítania“ navrhujeme upraviť na „údaja“. Slovo „formuláru“ v slovách „(prostredníctvom sčítacieho formuláru).“ a „vyplniť stručnejšiu verziu formuláru,“ navrhujeme v obidvoch prípadoch upraviť na „formulára“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami gramatiky, podľa ktorých sa slovo „údaj“ skloňuje podľa vzoru „stroj“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K Prílohe č. 1 Štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch k časti týkajúcej sa § 1 písm. w) Náboženské vyznanie v Prílohe č. 1 v časti týkajúcej sa § 1 písm. w) Náboženské vyznanie navrhujeme uskutočniť formálnu úpravu kolónok nasledovne: i) text: „bez náboženského vyznania“ upraviť na: „Bez náboženského vyznania“ a hrubo vyznačiť (boldom), rovnako ako je upravený pojem „Bez školského vzdelania“ v kolónke týkajúcej sa § 1 písm. p); ii) text: „s náboženským vyznaním:“ upraviť na: „S náboženským vyznaním:“ a hrubo vyznačiť (boldom) rovnako ako je upravený pojem „Bez školského vzdelania“ alebo „Základné vzdelanie“ v kolónke týkajúcej sa § 1 písm. p); iii) a zároveň nasledujúce kolónky, počnúc kolónkou: „Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke)“ a nasledujúce, navrhujeme upraviť odsekom, rovnako ako sú napríklad upravené kolónky v § 1 písm. p): „základné – 1. stupeň základnej školy“, základné – 2. stupeň základnej školy. Odôvodnenie: Z legislatívno-technického hľadiska navrhujeme zosúladiť formálnu úpravu jednotlivých kolónok v Prílohe č. 1 k opatreniu. Vychádzajúc z textu opatrenia, údaj o príslušnosti k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (vymenované v nasledovných kolónkach) predstavuje alternatívu k údaju „bez náboženského vyznania“. Rovnako ako údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa § 1 písm. p) obsahujú alternatívy: „Bez školského vzdelania“, „Základné vzdelanie“, „Stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity)“, „Úplné stredné vzdelanie (s maturitou)“, „Vyššie odborné vzdelanie“, Vysokoškolské vzdelanie“. Vychádzajúc z uvedeného predpokladáme, že v rámci vypĺňania údajov o Náboženskom vyznaní bude musieť obyvateľ vyznačiť možnosť: „bez náboženského vyznania“ alebo alternatívne „s náboženským vyznaním“ a v prípade, ak vyznačí možnosť: „s náboženským vyznaním“, bude musieť vyznačiť príslušnosť k cirkvi, náboženskej spoločnosti, náboženstvu, napríklad k Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Podstatou štatistického zisťovania je v prvom rade zistiť náboženské vyznanie obyvateľa, t. j. k akej cirkvi, náboženskej spoločnosti, príp. náboženstvu patrí. Uvedená textácia a úprava bude z logického hľadiska lepšie odzrkadľovať zmysel štatistického zisťovania týkajúceho sa náboženského vyznania obyvateľov. Vychádzajúc z Dôvodovej správy, korektné údaje je potrebné získať aj s ohľadom na skutočnosť, že z údajov o náboženskom vyznaní získaných z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky sa bude vychádzať aj na účely uplatňovania zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností v platnom znení. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že presné a jasné zadefinovanie štruktúry údajov zisťovaných o obyvateľoch je potrebné aj z dôvodu, aby nedošlo k narušeniu konzistentnosti časových radov. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K Prílohe č. 1, ŠTRUKTÚRA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV O DOMOCH A BYTOCH, Typ domu, v ktorom sa byt nachádza: Časť tabuľky „nemocnica a ostatné lôžkové a liečebné zariadenie - špecializovaná nemocnica - liečebňa - hospic - dom ošetrovateľskej starostlivosti, - kúpele“ žiadameme upraviť na: - „všeobecná nemocnica - špecializovaná nemocnica - liečebňa - hospic - dom ošetrovateľskej starostlivosti - prírodné liečebné kúpele - kúpeľná liečebňa - zariadenie biomedicínskeho výskumu“. Odôvodnenie: pod označenie „nemocnica a ostatné lôžkové a liečebné zariadenie“ by zo svojej lôžkovej a liečebnej povahy spadali aj špecializovaná nemocnica, liečebňa, hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj kúpele, tzn. boli by uvedené duplicitne. Zároveň navrhujeme zosúladenie dotknutého zoznamu ústavných (lôžkových) zdravotníckych zariadení s § 7 ods. 4 zák. č. 578/2004 Z. z., tzn. jeho kompletizáciu doplnením prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne namiesto pojmu „kúpele“ a doplnením zariadenia biomedicínskeho výskumu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 1 písm. w) návrhu opatrenia § 1 písm. w) návrhu opatrenia navrhujeme preformulovať nasledovne: "náboženské vyznanie je príslušnosť obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu“. Odôvodnenie: Predpokladáme, že relevantným údajom pre účely štatistického zisťovania ohľadom náboženského vyznania je údaj o tom, či obyvateľ je členom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, t. j. príslušníkom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a nie, aký má vzťah k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, t. j. jeho subjektívny postoj k danej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Navrhovaná formulácia bude zároveň lepšie odzrkadľovať údaj o obyvateľoch týkajúci sa náboženského vyznania aj s ohľadom na ustanovenie § 5 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k § 4 Za slovo „platí“ navrhujeme vložiť čiarku. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami používania interpunkčných znamienok. Slová „...sčítacieho formuláru vyplní obyvateľ, ktorí sa pri prihlásení...“ navrhujeme upraviť na „...sčítacieho formulára vyplní obyvateľ, ktorý sa pri prihlásení...“ a slovo „údaju“ v slovách „...a doplnkového údaju...“ navrhujeme upraviť na „údaja“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami gramatiky. Slová „...o obyvateľovi uvedených...“ navrhujeme upraviť na „...o obyvateľovi uvedenom...“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami gramatiky. Slová „...nie je u niektorých skupín obyvateľov možná lebo nepoznajú svoje rodné číslo...“ navrhujeme upraviť na „...nie je u niektorých skupín obyvateľov možná, pretože nepoznajú svoje rodné číslo...“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami používania interpunkčných znamienok a formálna úprava textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Prílohe č. 3, Vzor dotazníkovej formy formuláru na sčítanie domov a bytov, Vzor databázovej formy formuláru na sčítanie domov a bytov Slovo „formuláru“ navrhujeme v obidvoch prípadoch upraviť na „formulára“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami gramatiky, podľa ktorých sa slovo „formulár“ skloňuje podľa vzoru „stroj“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 ods. 3 a ods. 4 Slovo „formuláru“ navrhujeme upraviť na „formulára“. Odôvodnenie: zosúladenie s pravidlami gramatiky, podľa ktorých sa slovo „formulár“ skloňuje podľa vzoru „stroj“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 ods. 3: Slová „ods. 1“ navrhujeme v súvislosti s predchádzajúcim návrhom na vypustenie číselného označenia odseku „(1)“ z § 2 tiež vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 2 Číselné označenie odseku „(1)“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: ak je odsek iba jeden, jeho číselné označenie sa neuvádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K prílohe č. 2 - K formuláru typu B - k otázke č. 14 Súčasťou sčítacieho formulára typu B (pre neautentifikovaného obyvateľa) je aj otázka, v akom odvetví ekonomickej činnosti obyvateľ pracuje, pričom z § 1 písm. n) návrhu opatrenia a zo štruktúry zisťovaných údajov (príloha č. 1) vyplýva, že odpoveďou obyvateľa by malo byť zaradenie svojho zamestnávateľa (podnik, iný subjekt) do odvetvia ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to na základe druhu výroby a činnosti zamestnávateľa. Uvedené nie je v súlade s § 4 ods. 2 návrhu opatrenia, nakoľko podľa predmetného ustanovenia sa tento údaj o obyvateľovi zisťuje z administratívnych zdrojov. Ak by sa tento údaj mal zisťovať aj od neautentifikovaného obyvateľa, § 4 ods. 2 návrhu opatrenia je potrebné upraviť v zmysle pripomienky k predmetnému ustanoveniu. Navyše nie je zrejmé (obdobne ako pri zaradení zamestnania podľa SK ISCO-08), ako obyvateľ dokáže správne uviesť do sčítacieho formulára odvetvie ekonomickej činnosti svojho zamestnávateľa podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby tento údaj bol zisťovaný jednotne pre všetkých obyvateľov z administratívnych zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K prílohe č. 2 - K formuláru typu A - k otázke č. 6 a k formuláru typu B – k otázke č. 12 Súčasťou sčítacieho formulára typu A je aj otázka č. 6 (vo formulári B otázka č. 12) týkajúca sa zamestnania, pričom z § 1 písm. m) návrhu opatrenia a zo štruktúry zisťovaných údajov (príloha č. 1) vyplýva, že odpoveďou obyvateľa by malo byť zaradenie svojho zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Z predloženého návrhu nie je zrejmé, ako obyvateľ dokáže túto skutočnosť správne uviesť do sčítacieho formulára, nakoľko pre väčšinu obyvateľov nejde o bežný, ani o všeobecne známy údaj (údaj je potrebné vyhľadať z rozsiahlej štatistickej klasifikácie zamestnaní). Vzhľadom na to, že nesprávne uvádzanie zisťovaných údajov spôsobuje skreslenie údajov o sčítaní obyvateľov, odporúčame prehodnotiť zisťovanie tohto údaja od obyvateľa a ak je možné, zabezpečiť ho z administratívnych zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K § 2 písm. k) - k poznámke pod čiarou k odkazu 5 Do poznámky po čiarou k odkazu 5, okrem všeobecného odkazu na § 2 písm. l) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, odporúčame uviesť aj § 20 až 23 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bližšie upravuje zisťovanie údajov z administratívnych zdrojov na účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Zároveň je potrebné v § 2 odstrániť označenie odseku 1, nakoľko § 2 má iba jeden odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K § 4 a k prílohe č. 2 Podľa § 4 ods. 2 návrhu opatrenia údaje taxatívne vymenované v odseku 2 sa zisťujú z administratívnych zdrojov, čomu však nezodpovedá znenie sčítacieho formulára typu B (pre neautentifikovaných obyvateľov), nakoľko predmetný formulár obsahuje aj zisťovania a otázky, ktoré by podľa odseku 2 mali byť zisťované z administratívnych zdrojov (napr. miesto trvalého pobytu, pohlavie, dátum narodenia a ďalšie). Ak podľa odseku 2 údaje z administratívnych zdrojov sa zisťujú len u tej skupiny obyvateľov, ktorí plnia povinnosť sčítať s možnosťou autentifikácie, túto skutočnosť je potrebné do odseku 2 doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K prílohe č. 2 - K formuláru typu A - k otázke č. 7 a k formuláru typu B – k otázke č. 15 V záujme správneho vyplnenia sčítacích formulárov navrhujeme vo vysvetlivkách bližšie uviesť, čo sa považuje za miesto výkonu zamestnania (napr. v prípadoch, ak zamestnávateľ je umiestnený v rámci jedného mesta vo viacerých budovách na rôznych adresách, ako miesto výkonu práce sa má uviesť adresa sídla zamestnávateľa alebo adresa, kde obyvateľ reálne vykonáva prácu v čase sčítania?). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu Opatrenia ŠÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov Zasielané v mene mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 1. Všeobecná zásadná pripomienka Žiadame, aby predkladateľ ustálil subjekty, ktoré budú zodpovedné za sumarizáciu údajov, ktoré majú byť zisťované z administratívnych zdrojov. Odôvodnenie: Doposiaľ nie je zrejmé, ktoré subjekty disponujú povinnosťou viesť evidencie obsahujúce údaje, ktoré sú obsahom sčítania a z tohto dôvodu majú byť povinné sprístupniť svoje administratívne zdroje pre účely SOBD 2021. 2. Žiadame, aby sa rozsah zisťovaných údajov nerozširoval (pozri pripomienky MDaV SR). Odôvodnenie: S ohľadom na pripomienku č. 1 je rozširovanie rozsahu sčítavaných údajov o nové údaje bez identifikácie subjektu, ktorý predmetnými údajmi disponuje, neakceptovateľné. Upozorňujeme na to, že v súvislosti s niektorými údajmi, ktoré majú byť zisťované v rámci SODB 2021, neexistuje povinnosť viesť alebo vytvárať evidenciu údajov. Získavanie údajov jednotlivo, zo samotných spisov, môže viesť k paralyzovaniu činnosti útvarov, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy. 3. Žiadame, aby v rámci vytvárania prostredia pre vyplnenie údajov bolo dopracované rozhranie umožňujúce delegovať vyplnenie údajov subjektmi, ktoré týmito údajmi disponujú (napr. správcovia bytových domov). Odôvodnenie: V nadväznosti na pripomienky č. 1 a 2 žiadame, aby v prípade, ak subjekt sčítania nedisponuje údajmi, ale disponuje informáciou o príslušnom subjekte, ktorý má tieto k dispozícii, mohol vyzvať tento subjekt na doplnenie údajov priamo do systému. 4. Legislatívno-technická pripomienka: V § 4 ods. 3 je zrejme nesprávne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou - namiesto č. 2) by zrejme správne malo byť uvedené číslo 5). Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie upravuje informáciu k formuláru na sčítanie domov a bytov. Pozn. č. 2) odkazuje na vyhlášku ŠÚ SR k štatistickej klasifikácii zamestnaní. 5. Legislatívno-technická pripomienka: V pozn. č. 2) pod čiarou je nesprávne uvedené číslo "najnovšej" vyhlášky. Odôvodnenie: Správne by malo byť uvedené: "Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 286/2019 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení neskorších predpisov." Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) Všeobecné zásadné pripomienky 1. Všeobecné zásadné pripomienky Žiadame, aby predkladateľ ustálil subjekty, ktoré budú zodpovedné za sumarizáciu údajov, ktoré majú byť zisťované z administratívnych zdrojov. Odôvodnenie: Doposiaľ nie je zrejmé, ktoré subjekty disponujú povinnosťou viesť evidencie obsahujúce údaje, ktoré sú obsahom sčítania a z tohto dôvodu majú byť povinné sprístupniť svoje administratívne zdroje pre účely SOBD2021. 2. Žiadame, aby sa rozsah zisťovaných údajov nerozširoval (viď pripomienky Ministerstva dopravy a výstavby SR). Odôvodnenie: S ohľadom na pripomienku č. 1, je rozširovanie rozsahu sčítavaných údajov o nové údaje bez identifikácie subjektu, ktorý predmetnými údajmi disponuje neakceptovateľné. Upozorňujeme na to, že v súvislosti s niektorými údajmi, ktoré majú byť zisťované v rámci SODB2021 neexistuje povinnosť viesť alebo vytvárať evidenciu údajov. Získavanie údajov jednotlivo, zo samotných spisov, môže viesť k paralyzovaniu činnosti útvarov, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy. 3. Žiadame, aby v rámci vytvárania prostredia pre vyplnenie údajov bolo dopracované rozhranie umožňujúce delegovať vyplnenie údajov subjektmi, ktoré týmito údajmi disponujú (napr. správcovia bytových domov). Odôvodnenie: V nadväznosti na pripomienky č. 1 a 2 žiadame, aby v prípade ak subjekt sčítania nedisponuje údajmi ale disponuje informáciou o príslušnom subjekte, mohol vyzvať tento subjekt na doplnenie údajov priamo do systému. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K prílohe č. 2 vlastného materiálu K otázke č. 11 formulára typu A a otázke č. 20. formulára typu B sa navrhuje pridať otázku č. 11.1, resp. 20.1 ,,Máte aj iný materinský jazyk?“ Odôvodnenie: SVNM má za to, že v prípade materinského jazyka je potrebné postupovať obdobne ako v prípade národnosti, a teda dať možnosť obyvateľovi uviesť v sčítaní aj údaj o ďalšom materinskom jazyku, a to vzhľadom na skutočnosť, že niektorí obyvatelia sa v domácnosti rozprávajú viacerými jazykmi a už od útleho veku sú bilingválni/multilingválni. Takíto obyvatelia môžu za svoj materinský jazyk považovať aj viac než jeden jazyk. K tomuto odôvodneniu smerujú aj viaceré stanoviská prezentované v Metodike sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. V rámci uvedených stanovísk sa pre SODB 2021 odporúča zisťovať viac ako jednu príslušnosť k národnosti a viac ako jeden materinský jazyk s možnosťou dvoch alebo viacerých volieb. Taktiež účastníci fókusovej skupiny možnosť uvádzať viac ako jeden materinský jazyk v SODB2021 privítali ako ústretovú a zohľadňujúcu rastúci podiel zmiešaných manželstiev, v ktorých sa pri výchove detí uplatňuje dvojjazyčnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál - neštruktúrovaný Príloha č. 2 k opatreniu č. ....2020 Z. z. Formulár typu A na sčítanie obyvateľov Otázka č. 11 Za riadok č. 11 formuláru typu A na sčítanie obyvateľov: „Aký je Váš materinský jazyk?“ Navrhujem doplniť nový riadok č. 11.1. v znení: „Máte aj iný materinský jazyk/ jazyky?“ Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Odôvodnenie: Predkladanou pripomienkou žiadam umožniť dotazovanej osobe uviesť aj prípadný svoj druhý, resp. iný materinský jazyk v prípade, že táto osoba považuje viac jazykov za svoje materinské jazyky, resp. jazyky rovnocenné s materinským jazykom. Možnosť uvedenia viacnásobnej odpovede na túto otázku prinesie reálnejšie zistenie požadovaných údajov, pričom z formálno-technického hľadiska by sa táto odpoveď zisťovala obdobne, ako v prípade otázky č. 10 v uvedenom formulári: Aká je Vaša národnosť? Formulár v tejto časti dáva možnosť v bode 10.1. zodpovedať aj na doplňujúcu otázku v znení: Hlásite sa aj k inej národnosti? Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál - neštruktúrovaný Príloha č. 2 k opatreniu č. ....2020 Z. z. Formulár typu B na sčítanie obyvateľov Otázka č. 20 Za riadok č. 20 formuláru typu B na sčítanie obyvateľov: „Aký je Váš materinský jazyk?“ Navrhujem doplniť nový riadok č. 20.1. v znení: „Máte aj iný materinský jazyk/ jazyky?“ Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Odôvodnenie: Uvedená pripomienka nadväzuje na predchádzajúcu pripomienku č. 1. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail