LP/2019/903 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti K doložke zlučiteľnosti: Doložku zlučiteľnosti odporúčame zosúladiť s prílohou č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno-technická pripomienka K doložke zlučiteľnosti Dovoľujeme si upozorniť, že uznesením vlády Slovenskej republiky č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa zmenili a doplnili Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky vrátane vzoru pre doložku zlučiteľnosti. V nadväznosti na to odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 platných a účinných Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno-technická pripomienka K predkladacej správe V druhom odseku je potrebné slová „so aktuálnym“ nahradiť slovami „s aktuálnym“ a v piatom odseku za slovo „vnútrokomunitárneho“ vložiť slovo „pripomienkového Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K predloženému návrhu Združenie miest a obcí Slovenska súhlasí s predloženým „Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov“, ktorý je v intenciách dohody medzi MŽP SR a ZMOS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2020 Detail