LP/2019/89 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona ... nariaďuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 37 V bode 37 upraviť nadpis prílohy č.1 takto: „Výška podpory na reštruktualizáciu vinohradu“. Odporúčame tiež predložku „za“ nahradiť predložkou „na“ aj v tabuľke č. 1 a 2 v slovnom spojení „za opatrenie“, ako aj v texte pod tabuľkou č. 2. Odôvodnenie: ide o zosúladenie s textom vyhlášky, ktorá uvádza iba slovné spojenie „podpora na“. Podľa nášho názoru nie je pre názov podpory rozhodujúce, že ide o opätovné preskúmanie výpočtov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 16 V bode 16 upraviť text takto: „ ...vypúšťa odkaz 27 vrátane poznámky pod čiarou.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 13 V bode 13 poslednej vete vložiť úvodzovky pred označenie „22)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 17 V bode 17 na konci doplniť úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodom 24 a 25 V bodoch 24 a 25 vložiť čiarku pred slovo „len“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 21 Odporúčame novelizačný bod 21. preformulovať nasledovne: „21. V § 15 ods. 3 písmeno d) znie: „d) údaje podľa osobitného predpisu32a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,“. Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie: „32a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 177/2018 Z. z. o o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 4 Navrhujeme doplniť do odseku 3 nové písmeno d), ktoré znie: „d) podľa odseku 1 písm. e) a f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: „6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“. Zároveň navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 36. ktorý znie: „36. § 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4) Údaje podľa § 2 ods. 3 písm. d) agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 4 (§ 2 ods. 3 písm. a)) Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa na návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Návrhom zákona sa vypúšťa povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby predkladať orgánom verejnej moci aj potvrdenia o daňových nedoplatkoch, teda nedoplatkoch voči daňovému úradu a colnému úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 37 Navrhujeme znenie nadpisu prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2017 Z. z. zosúladiť s terminológiou zavedenou nariadením vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. (§ 18) a uviesť ho v tomto znení: „VÝŠKY PODPÔR NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADU“. Tento termín navrhujeme používať aj v texte pod tabuľkami. Pripomienka je legislatívno-technickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 2 V § 2 ods. 1 písm. e) a f) navrhujeme pred slovo „nemá“ vložiť slovo „ktorý“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 7, 8 a 10 Navrhujeme body 7, 8 a 10 zlúčiť do jedného novelizačného bodu z dôvodu prehľadnosti a zrozumiteľnosti pre osoby, ktorým sa ukladajú povinnosti. Pripomienka je legislatívno-technickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 19 a 21 Navrhujeme body 19 a 21 zlúčiť do jedného novelizačného bodu z dôvodu prehľadnosti a zrozumiteľnosti pre osoby, ktorým sa ukladajú povinnosti. Pripomienka je legislatívno-technickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 7 a 8 Navrhujeme zlúčiť novelizačné body 7 a 8 do jedného bodu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 Navrhujeme v písmenách e) a f) slovo „nemá“ nahradiť slovami „ktorému nebol“. Pripomienka je legislatívno-technickej a gramatickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I, bod 12, 14, 16, 20 a 36 1. V bode 12 úvodnej vete je potrebné slovo „V“ vypustiť. 2. V bode 14 v texte poznámky pod čiarou k odkazu 24a je potrebné za slovo „alebo“ vložiť slovo „písm.“. 3. Bod 16 je potrebné preformulovať takto: „V § 13 ods. 3 sa nad slovom „výsadba“ vypúšťa odkaz 27 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27.“. 4. V bode 20 je potrebné slová „za slovo“ nahradiť slovami „za slová“. 5. V bode 36 úvodnej vete je potrebné vypustiť slovo „nový“ a v § 28a na konci vložiť úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu ako celku bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 16. odporúčame slovo "za" nahradiť slovom "nad". Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 V navrhovaných písmenách e) a f) odporúčame na začiatok vložiť slovo ,,ktorý". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ Odporúčame vypracovať doložku zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail