LP/2019/878 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 Na konci poznámky pod čiarou je potrebné doplniť úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Z dôvodu aktualizácie odkazu na splnomocňovacie ustanovenie odporúčame vložiť nový prvý bod, ktorý bude znieť nasledovne: „1. V úvodnej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 V čl. I bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame na konci doplniť horné úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I body 3 a 4 Odporúčame spojiť tieto dva novelizačné body do jedného novelizačného bodu. Odôvodnenie: Prehľadnosť právnej úpravy a legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke zlučiteľnosti, bod 4 a) Odporúčame doplniť názvy smerníc o ich čísla v úradnom vestníku právnych aktov Európskej únie podľa bodu 62.7. Legislatívnych pravidiel vlády v tvare „(Ú. v. EÚ L ..., .. .. ... dátum publikácie)“ nasledovne: • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999) bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004, • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006) bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008, • smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 352M, 31.12.2008) (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006) bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007, • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013, • smernicu Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013) bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. júla 2013. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2019 Detail