LP/2019/868 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 17 - Nejednoznačné uplatňovanie § 17 a § 19 pri zmene.zrušení povolenia Navrhujeme, aby znenie zákona pripúšťalo jeden postup, a to postup podľa § 17 zákona, kedy sa pri zmene odborného zamerania, miesta prevádzky a teda aj počtu prevádzok vydá nové rozhodnutie, ktorým sa zruší predchádzajúce rozhodnutie, aby bolo v platnosti len jedno rozhodnutie. Tento postup znižuje riziko, že jeden poskytovateľ bude musieť neustále manipulovať s viacerými rozhodnutiami (podľa počtu zmien, ktoré žiadal), čo zvyšuje riziko pre tretie strany, voči ktorým sa rozhodnutím preukazuje, že naozaj preukázal všetky „časti“ jeho rozhodnutia. Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona, orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť a zároveň podľa § 19 ods. 4 písm. a) orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie podľa ods. 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia. Súčasne § 17 určuje situácie, kedy pri rôznych zmenách v povolení je potrebné vydať nové povolenie. Príklad: Držiteľ povolenia na prevádzkovanie troch ambulancií sa rozhodne jednu zrušiť, dve zostávajú v prevádzkovaní. Alternatíva 1 - ide o zmenu povolenia (§ 17), ktorá si vyžaduje vydanie nového povolenia a s tým súvisiace podanie žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny, čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie, správny poplatok za vydanie povolenia alebo Alternatíva 2 – v rozsahu žiadosti sa zruší rozhodnutím jedna ambulancia, zostáva v platnosti pôvodné povolenie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rozhodnutie o zrušení zariadenia (musí byť dodržaná lehota dva mesiace odo dňa podania žiadosti o zrušenie zdravotníckeho zariadenia). Takýto postup v praxi prináša viac rizík. V praxi môže dôjsť k situácii, že poskytovateľ prevádzkujúci niekoľko zdravotníckych zariadení požiada o vydanie povolenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu podľa § 17 zákona v niektorom zdravotníckom zariadení a zároveň požiada o zrušenie iného zdravotníckeho zariadenia (podľa § 19 resp . 17 zákona) sa zruší zdravotnícke zariadenie iným rozhodnutím a zároveň sa vydá ďalšie rozhodnutie o zmene odborného zástupcu, ktorým sa zároveň zruší predchádzajúce rozhodnutie o vydaní povolenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 12 Podmienky k vydaniu povolenia Navrhujeme zadefinovať povinnosti pre odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení, podobne ako sú definované povinnosti u odborného zástupcu v lekárňach. Odborný zástupca je čisto administratívnou funkciou. Povinnosť zadefinovaná v ods. 9 je nejasná a široko definovaná. Odôvodnenie: Súčasná právna úprava, nelogicky umožňuje, aby jedna fyzická osoba (jeden lekár MUDr. XY) mohla vykonávať činnosť odborného zástupcu (OZ) pre neobmedzený počet ambulancií a pre neobmedzený počet poskytovateľov – v extrémnom prípade môže jeden očný lekár garantovať všetky očné ambulancie na Slovensku (§ 12 ods. 11), ale jeden poskytovateľ, ktorý prevádzkuje dva druhy zdravotníckych zariadení v tej istej špecializácii – napr. ambulanciu a stacionár, resp. ambulanciu a zariadenie jednodňovej chirurgie, musí mať určeného OZ osobitne pre ambulanciu a ďalšie iné zdravotnícke zaradenie. Vzniká výrazný problém najmä u malých poskytovateľov, napr. v odbore neurológia, gastroenterológia, a iné. Naopak v zdravotníckom zradení „poliklinika“ je určený jeden OZ pre všetky zariadenia. Zároveň podľa § 82 ods. 3 písm. d) zákona orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a), teda odborný zástupca by nemal byť odborným zástupcom u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane ambulancie a mobilného hospicu, čomu ale odporuje § 12 ods. 11 zákona o poskytovateľoch. V roku 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR písomne potvrdilo nejednoznačnosť definovaných termínov a prisľúbilo iniciovať legislatívne riešenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 82 ods. 4 Navrhujeme rozšíriť pôsobnosť stavovských organizácií nasledovne: Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až e). Dozor nad dodržiavaním vyššie uvedeného zákonného ustanovenia a prípadne jeho riešenie by bolo v kompetencii príslušnej stavovskej organizácie. V súčasnosti komory môžu disciplinárne riešiť iba svojich členov, čo podkladáme za nedostatočné, nakoľko každý registrovaný zdravotnícky pracovník je povinný „vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom“ Odôvodnenie: BSK sa podobne ako ostatné samosprávne kraje ako orgány dozoru opakovane stretávajú so situáciou, kedy pacient poukazuje na nevhodné a neetické správanie zdravotníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú členovia stavovskej organizácie. Ak zdravotnícky pracovník nevykonáva povolanie odborne, subjektom, ktorý môže uvedené prešetrovať je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak napr. subjekt poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia – orgánom príslušným na konanie je povoľovací orgán (VUC alebo MZ SR) a pod. No ak je podozrenie na nedodržiavanie etického kódexu, nie je definovaný jednoznačný kontrolný subjekt. Súčasná právna úprava je nastavená tak, že porušenie etického kódexu zdravotníckym pracovníkom (ak nie je členom komory alebo nie je v zamestnaneckom pomere), nemôže riešiť žiadny kontrolný orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 25 ods. 1) zákon 576.2004 Navrhujeme slová „lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja“ nahradiť slovami „lekárovi samosprávneho kraja, sestre samosprávneho kraja a ďalším pracovníkom samosprávneho kraja písomne povereným samosprávnym krajom na výkon dozoru“. Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že sa navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta (sociálny pracovník, osoby vykonávajúce klinický audit), navrhujeme zmenu v osobách, ktoré nahliadajú do zdravotnej dokumentácie pri výkone dozoru vykonávaného samosprávnym krajom. Vzhľadom na kompetencie samosprávnych krajov pri výkone dozoru podľa § 79 zákona č. 578/2004, osoba vykonávajúca dozor nemusí spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, nakoľko pri výkone dozoru samosprávny kraj posudzuje len formálnu stránku vedenia zdravotnej dokumentácie tzn. jej povinné náležitosti (dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, meno, poisťovňa, čitateľnosť, identifikácia zdravotníckeho pracovníka, overenie tvrdenia pacienta so zápisom v zdravotnej dokumentácii...). Zvýši sa tým efektivita a hospodárnosť výkonu dozoru a tiež miera vzájomnej zastupiteľnosti jednotlivých pracovníkov samosprávneho kraja. Mlčanlivosť každej osoby, ktorá sa dostane do styku so zdravotnou dokumentáciou je garantovaná už dnes platným ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 576/2004. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 82 Navrhujeme zmeniť § 82 do znenia z roku 2010 kedy „Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) môže uložiť držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených..... Odôvodnenie: Samosprávny kraj má mať nástroj podobne ako Úrad pre dohľad a iné správne orgány, ktoré nie sú striktne viazané na uloženie pokuty pri každom porušení povinnosti ako upozorniť, resp. metodicky usmerniť. Niektoré administratívne nedostatky zistené pri výkone dozoru alebo pri prešetrovaní podnetov by bolo možné riešiť aj menej radikálnym spôsobom a vzhľadom na náročnosť správneho konania ako aj nejasnosť výsledku (odvolanie) by boli iné druhy trestov efektívnejšie. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 9 zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme presne zadefinovať aké „ďalšie doklady a informácie, ktoré je potrebné na posúdenie systému bezpečnosti“ je potrebné doložiť MZ SR. Odôvodnenie: Okrem dokumentov taxatívne uvedených v návrhu zákona je uvedené, že MZ SR môže požiadať aj o ďalšie dokumenty, čo je v rozpore so zásadou právneho štátu, nakoľko orgány verejnej moci môžu konať len v medziach zákona. Podľa uvedeného ustanovenia si môže MZ SR od žiadateľa o vydanie certifikátu pýtať akékoľvek ďalšie dokumenty. Uchádzač o vydanie povolenia dopredu nevie, čo by mal spĺňať a preto sa nemôže objektívne rozhodnúť, či sa má vôbec prihlásiť do výberového konania (právo legitímnych očakávaní a právnej istoty). Takéto ustanovenie je tak jednoducho zneužiteľné na zakrytie prípadného zvýhodňovania niektorého zo žiadateľov o vydanie certifikátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 8 písm. o) zákona č. 578.2004 Z. z.- zásadná Navrhujeme doplniť aj možnosť predložiť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Navrhujeme zosúladiť s § 13 ods. 8 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.z.. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 13 ods. 8 písm. e) zákona č. 578/2004 Z.z. má byť dokladom o personálnom zabezpečení pracovná zmluva alebo dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podľa navrhovaného znenia § 9f ods. 8 písm. o) majú byť prílohou žiadosti o vydanie certifikátu systému bezpečnosti ( ďalej len „žiadosť o vydanie certifikátu“) len pracovné zmluvy. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I bodu 1 § 9f ods. 3 písm. b) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme doplniť možnosť podať podnet na zrušenie aj zo strany samotného poskytovateľa. Súčasne navrhujeme doplniť, že podnet musí byť odôvodnený. Odôvodnenie: V návrhu nie je riešená situácia, ako postupovať v prípade, ak dôjde k zrušeniu povolenia. Doplnenie odôvodnenia podnetu úrad žiada, aby sa predišlo prípadným bezdôvodným konaniam o zrušení certifikátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bod 1 § 9f ods. 8 písm. l) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme vypustiť navrhované znenie ustanovenia. Odôvodnenie: Žiadateľ má povinnosť predložiť aj vyhlásenie príslušného odborového orgánu o tom, že neboli porušené povinnosti žiadateľa ako zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Skutočnosť, či boli porušené povinnosti zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch však môžu konštatovať len orgány štátnej správy vykonávajúce dozor a inšpekciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 15 zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme zmeniť znenie navrhovaného ustanovenia, a to tak že opakovaný podnet o porušení certifikátu je možné podať len v prípade, ak vyjdú najavo nové skutočnosti, nie po uplynutí určitej lehoty. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena má za cieľ zabezpečiť poskytovateľom ZZS právnu istotu v prípade, ak im je už vydaný certifikát Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 8 písm. n) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme vypustiť požadované doklady. Odôvodnenie: Zdokladovanie tejto skutočnosti upravuje aj § 13 ods. 8 písm. d) zákon č. 578/2004 Z. z., ktorý vyžaduje uvedené doklady doložiť k žiadosti o vydanie povolenia. Pričom žiadosť o vydanie povolenia je súčasťou dokumentácie, ktorou bude MZ SR disponovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 13 zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme z dôvodu právnej istoty poskytovateľa ZZS, presne zadefinovať kedy môže MZ SR začať z vlastného podnetu, alebo z podnetu iného subjektu konanie o zrušení certifikátu. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie je nejasné, neurčité Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 § 9f ods. 8 zákona č. 578.2004 Z. z. Navrhujeme nahradiť v úvodnej vete slovo „odseku 4“ slovom „odseku 6“. Odôvodnenie: V úvodnej vete je uvedený nesprávny odkaz na odsek 4, ktorý predstavuje len definíciu účastníka konania o certifikáte Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 1 - § 9f ods. 8 písm. m) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme vypustiť požadované doklady, nakoľko zdokladovanie tejto skutočnosti upravuje aj § 13 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z.z, ktorý vyžaduje uvedené doklady doložiť k žiadosti o vydanie povolenia ambulancie ZZS (ďalej len „žiadosť o vydanie povolenia“). Odôvodnenie: Žiadosť je súčasťou dokumentácie, ktorou bude MZ SR disponovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 18 § 14 ods. 4 zákona č. 578.2004 Z. z.- všeobecná pripomienka- zásadná Vzhľadom na tú skutočnosť, že členom výberovej komisie bude zástupca navrhnutý samosprávnym krajom, v územnom obvode ktorého sa má nachádzať sídlo stanice ZZS bude musieť byť zriadených celkovo osem výberových komisií so 7 členmi. Upozorňujeme na zvýšené náklady, na fungovanie výberovej komisie ( ubytovanie členov výberovej komisie, cestovné náklady, stravné, odmena členov výberovej komisie), ktoré nie sú vyčíslené v doložke vplyvov. Vzhľadom na navrhovaný počet, spôsob zloženia výberovej komisie, sprísnené požiadavky kladené na člena výberovej komisie (vo vzťahu k odbornosti, dôveryhodnosti, bezúhonnosti a neexistencie konfliktu) zriadenie výberových komisií bude v praxi nerealizovateľné. Existuje reálna hrozba, že sprísnené podmienky na člena výberovej komisie povedú k tomu, že rozhodovať o tom kto bude prevádzkovať jednotlivé sídla staníc ZZS bude ekonóm, právnik s desať ročnou praxou v danom odbore, ale nebude mať žiadne znalosti ohľadne fungovania ambulancií ZZS. Úrad tiež upozorňuje na tú skutočnosť, že členovia výberovej komisie vzhľadom na spôsob ich nominácie môžu podliehať rôznym vplyvom (zástupcovia samosprávnych krajov môžu mať záujem uprednostniť nemocnice v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, poslanci Zdravotníckeho výboru NR SR sú zástupcovia jednotlivých politických strán, Asociácia nemocníc Slovenska môže mať záujem, aby úspešnými uchádzačmi vo výberovom konaní boli nemocnice). Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I bodu 13 § 13 ods. 5 písm. d) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme za nové navrhované znenie písm. d) bodku nahradiť čiarkou doplniť nové písm. e), ktoré znie nasledovne: „e) doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v ustanovení § 12 ods. 9 tohto zákona.“ Odôvodnenie: Ak právny predpis vyžaduje ako podmienku, aby bol odborný zástupca v pracovnom alebo obdobnom pomere, mal by uchádzač o vydanie povolenia túto skutočnosť povoľovaciemu orgánu aj preukázať a naopak povoľovací orgán by mal mať možnosť vynucovať predloženie tohto dokladu. Pri podávaní žiadosti nie je táto povinnosť explicitne vyjadrená, čím môže dôjsť k situácií, že uchádzač o vydanie povolenia nebude mať odborného zástupcu v pracovnom alebo obdobnom pomere a povoľovací orgán túto skutočnosť nebude môcť overiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 14 § 13 ods. 8 písm. e) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme vypustiť znenie textu, akými konkrétne dokladmi sa preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie ZZS. Odôvodnenie: Akými dokladmi uchádzač o vydanie povolenia preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie ZZS je upravené vo vyhláške č. 89/2013 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS. Podľa úradu by úprava mala zostať riešená vo vyhláške. Zákon má stanovovať len všeobecný rámec, podrobnosti majú byť upravené v podzákonných právnych predpisoch Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 6 § 12 ods. 11 zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme na konci ustanovenia bodku nahradiť čiarkou a za slovné spojenie „odseku 22“ doplniť slovné spojenie „ a § 13 ods.8 písm. e). Odôvodnenie: Navrhované znenie textu ustanovuje povinnosť poskytovateľa ZZS mať počas celej platnosti povolenia zabezpečené personálne obsadenie stanice zamestnancami. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku. I bodu 19 § 14 ods. 5 zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme vypustiť, okrem prvej vety, ktorú navrhujeme vložiť do ustanovenia § 14 ods. 4. Odôvodnenie: Vydávanie štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie je už upravené v § 14 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K článku I. bodu 18 § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 578.2004 Z. z. - zásadná Navrhujeme upraviť nasledovne: „a) jedného člena komisie zo zamestnancov úradu“. Odôvodnenie: Úrad nemá zástupcov zamestnancov, ani žiadny odborový orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail