LP/2019/851 Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2032-4/2019/SOLVIT
Podnet: Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 573 z 13. júla 2005 a bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 902 z 10. decembra 2008 v znení bodu C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 20 z 9. januára 2013.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/851
Dátum začiatku MPK: 22.11.2019
Dátum konca MPK: 05.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)