LP/2019/844 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018
Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení opatrenia č. 6/2018 (oznámenie č. 168/2018 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „11 a 12“ a v písmene b) sa slová „10 až 17“ nahrádzajú slovami „13 až 20“.
Pridať
2.
V § 2 ods. 5 druhej vete sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „40 %“ a za slovami "právoplatným rozhodnutím súdu“ sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak odsek 8 neustanovuje inak;“.
Pridať
3.
V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, pri ktorých spotrebiteľ spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu,3a) okrem úverov podľa odseku 10 a okrem úverov podľa osobitného predpisu,3b) pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 určí vo výške prekračujúcej hodnotu 30 % a neprekračujúcej hodnotu 40 %, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa odseku 10 a okrem úverov podľa osobitného predpisu 3b) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.
(9) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov poskytol spotrebiteľovi okrem novoposkytovaného úveru aj iný spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo navýšil celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie na účely odseku 8 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatené.
(10) Limit na ukazovateľ schopnosti splácať podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahuje na úver na bývanie, ktorým sa splatí jeden existujúci spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo viac existujúcich spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie, alebo ak ide o zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere spočívajúcu v navýšení výšky spotrebiteľského úveru, ak v týchto situáciách výška poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z hodnôt
a) 2000 eur,
b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok týchto existujúcich úverov.“.
Doterajšie odseky 8 až 19 sa označujú ako odseky 11 až 22.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a) § 33a ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

3b) § 2 ods. 8 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. .../2019 (oznámenie č. .../2019 Z. z.).“
Pridať
4.
V § 2 ods. 16 a 17 sa slová „11 a 12“ nahrádzajú slovami „14 a 15“.

Pridať
5.
V § 2 ods. 18 sa slová „11 až 14“ nahrádzajú slovami „14 až 17“.

Pridať
6.
V § 2 ods. 19 sa slová „11 až 15“ nahrádzajú slovami „14 až 18“.
Pridať
7.
V § 2 ods. 21 sa slová „10 až 17“ nahrádzajú slovami „13 až 20“.

Pridať
8.
V § 7 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

Pridať
9.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 2 ods. 8 sa v období od 1. januára 2020 do 31. marca 2020 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 2 ods. 10 a okrem úverov podľa osobitného predpisu,3b) pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa § 2 ods. 5 určí vo výške prekračujúcej hodnotu 20 % a neprekračujúcej hodnotu 40 %, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 2 ods. 10 a okrem úverov podľa osobitného predpisu 3b) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Kažimír guvernér