LP/2019/842 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K § 2: Z dôvodu nadbytočnosti odporúčame v písmene a) vypustiť slová „osobitného letiska (ďalej len „vzletová a pristávacia dráha“)“. To, že ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska vyplýva priamo z textu „obdĺžniková plocha na osobitnom letisku upravená na pristátie a vzlet lietadla“. Obdobnú úpravu navrhujeme aj v písmenách d) až g) a u). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 5, § 5 ods. 3 a § 11 ods. 4: Odporúčame uviesť, v ktorých ustanoveniach vyhláška ustanovuje inak (bod 22.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 2 písm. f) a g) V § 2 písm. f) a g) navrhujeme vypustiť legislatívne skratky „(ďalej len „dojazdová dráha“)“ a „(ďalej len „predpolie“)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, v návrhu sa používajú len raz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyznačenie pozitívneho a negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, následné dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a predloženie materiálu na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: predkladateľ v doložke vybraných vplyvov zaradil medzi dotknuté subjekty žiadateľov o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. a držiteľov takéhoto rozhodnutia, ktorí môžu byť aj podnikateľskými subjektami. Upravenie a stanovenie technických parametrov predmetnej vyhlášky predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v podobe zvýšenia bezpečnosti a negatívny vplyv v podobe vynaložených nákladov na zosúladenie technických parametrov osobitných letísk s požiadavkami vyhlášky. Vzhľadom na uvedené žiadame o vyznačenie pozitívneho a negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, následné dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a predloženie materiálu na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. a) Odporúčame za slovo "pristátie" vložiť slovo "lietadla". Uvedenú pripomienku uplatňujeme v celom texte návrhu vyhlášky. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. g), h) a k) Odporúčame zvážiť používanie pojmu "letún" vzhľadom na to, že tento pojem nie je v právnych predpisoch zadefinovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. d) Odporúčame slová "vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel" nahradiť slovami "vzlet lietadla, pristátie lietadla, rolovanie lietadla". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. b) bodu 1. Odporúčame slová "v prípade vybehnutia" nahradiť slovami "pri vybehnutí". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 Odporúčame zvážiť súlad navrhovaného znenia ustanovenia s § 4 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vzhľadom na to, že vykonávacím predpisom nemožno ukladať povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 3 ods. 5 písm. c) Odporúčame spresniť pojmy "dĺžka, šírka" vzhľadom na to, že nie je zrejmé o akú dĺžku a šírku ide. Uvedenú pripomienku uplatňujeme aj v § 3 ods. 6 a 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 ods. 4 Odporúčame slová "vzlet a pristátie lietadiel" nahradiť slovami "vzlet lietadla a pristátie lietadla". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. z) Odporúčame bodku na konci ustanovenia nahradiť čiarkou. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 3 ods. 5 písm e) Odporúčame za slovo "sklon" vložiť slovo "povrchu". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 3 ods. 10 Odporúčame slovo "stanovuje" nahradiť slovom "ustanovuje". Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 2 písm. aa) Odporúčame slovo "zákona" vypustiť z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 ods. 3 Odporúčame slovo "prevádzky" vypustiť z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 3 ods. 7 Odporúčame za slovo "sklon" vložiť slovo "povrchu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K celému návrhu Odporúčame v návrhu vyhlášky zjednotiť používanie jednotného čísla v súlade s bodom 3. prílohy č. 1 k LPV (napr. v § 2 písm. e) slovo "lietadiel" nahradiť slovom "lietadla", v § 4 ods. 4 slovo "lietadiel" nahradiť slovami "lietadla"). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 13 ods. 5 Odporúčame prvú vetu ustanovenia preformulovať nasledovne: "Sklon vzletovej roviny je 5% a meria sa vo zvislej rovine, ktorá prechádza osou vzletovej a pristávacej dráhy.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou k odkazu 7 Odporúčame v súlade s bodom 23.8 prílohy č. 1 k LPV uviesť v poznámke pod čiarou najmenej dva právne predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2019 Detail