LP/2019/839 Návrh na podpis Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/019010/2019-333
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť ukončiť bilaterálne investičné dohody definitívne vyplynula z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktorý dňa 6. marca 2018 rozhodol o rozpore týchto dohôd s právom EÚ. Všetky členské štáty EÚ sú povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z Rozhodnutia Achmea, a to na základe zásady lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v súlade so všeobecnými princípmi autonómie, prednosti a priameho účinku práva EÚ. V januári 2019 sa členské štáty EÚ zaviazali k čo najrýchlejšiemu ukončeniu týchto dohôd. Text multilaterálnej Dohody o ukončení sa rokoval 11 mesiacov a ide o ťažko dosiahnutý konsenzus členských štátov EÚ. Podpis Dohody o ukončení je naplánovaný na január 2020, preto je nevyhnutné prijať potrebné vnútroštátne kroky, aby bola SR včas pripravená na podpis a nedošlo k žiadnemu omeškaniu. Cieľom je, aby bola Dohoda o ukončení podpísaná v januári všetkými členskými štátmi naraz.
Posledná zmena: 05.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/839
Dátum začiatku MPK: 28.11.2019
Dátum konca MPK: 06.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)