LP/2019/834 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S15268-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prijatia novely s ohľadom na potreby praxe a dĺžku legislatívneho procesu k navrhovanému dátumu účinnosti.
Posledná zmena: 28.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/834
Dátum začiatku MPK: 18.11.2019
Dátum konca MPK: 26.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)