LP/2019/833 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Analýzu sociálnych vplyvov je potrebné vypracovať v aktuálne účinnej šablóne, ktorou je šablóna podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. apríla 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) doložka zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti k návrhu vyhlášky navrhujeme prepracovať podľa prílohy č. 2 platných Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčame zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v prílohe pod nadpisom v zátvorke symbol eura „€“ nahradiť slovami „v eurách“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. V bode 4 doložky zlučiteľnosti v časti písm. c), kde sú uvedené informácie o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté, žiadame vypustiť zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie), ktorá je uvedená v bode 3 doložky zlučiteľnosti v časti sekundárne právo Európskej únie, uvedeným zákonom transponovaná nebola a nie je uvedená ani v prílohe k predmetnému zákonu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. Žiadame zosúladiť znenie doložky zlučiteľnosti s platným znením Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky účinným od 29. mája 2019. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail