LP/2019/83 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2019/001295-010
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 08.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/83
Dátum začiatku MPK: 01.02.2019
Dátum konca MPK: 07.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)