LP/2019/826 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Tuhársky, Peter, Mgr.
Pripomienka k: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.
Dátum vytvorenia: 19.11.2019
Počet podporovateľov: 622
Pripomienka:
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva nasledovné zásadné pripomienky:
1. Žiadame do vyhlášky zaradiť zákaz podávania vakcíny proti pneumokokom súbežne v jeden deň s hexavakcínou. Z údajov z klinických skúšok ako aj z postmarketingového sledovania nám vyplýva, že pri súbežnom podávaní je 4-násobne vyššie riziko kŕčov a neurologických nežiaducich účinkov než pri samostatnom podávaní v rozdielne dni.

2. Žiadame zaradiť zákaz súbežného podávania živých a neživých vakcín, nakoľko zasahujú imunitný systém protichodným spôsobom.

3. Žiadame doložiť skúšky bezpečnosti pre všetky kombinácie vakcín, ktoré sa podľa novely majú podávať súbežne.

4. Minimálny vek očkovania hexavakcínou novela stanovuje na 6. týždeň života. Žiadame doložiť skúšky účinnosti a bezpečnosti pre tak nízky vek.

5. V bode 7 chýba stanovenie najnižšej vekovej hranice pre očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Žiadame doplniť, nakoľko u detí mladších než 9 mesiacov výrobca vakcíny uvádza, že účinnosť ani bezpečnosť u týchto detí nie je známa.

6. Odporúčanie očkovania v mladšom veku ako 15 mesiacov pred vycestovaním treba doplniť o odporúčanie minimálneho odstupu medzi očkovaním a cestovaním, nakoľko dieťa môže v strese z cestovania mať vyššie riziko vedaľajších účinkov, zvýšené rizikom z nízkeho veku, a zvýšené rizikom zdravotníckeho systému krajiny, kam sa cestuje. Napríklad, pri vakcíne proti osýpkam, mumpsu a ružienke patrí medzi bežné nežiaduce účinky aj horúčkovité ochorenie s vyrážkou (vakcinačné osýpky) alebo s opuchom slinných žliaz (vakcinačný mumps), ktoré nastáva typicky okolo 8-10 dní po očkovaní, preto berúc do úvahy priebeh ochorenia a rekonvalescencie, odstup by mal byť aspoň mesiac.

7. Žiadame vypustiť povinné očkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života, nakoľko nie je nákladovo efektívne a má krátku účinnosť.

8. Pre nedonosené deti sa v návrhu požaduje očkovať plnou dávkou vakcíny. Chýba jasná kvantifikácia, o akú hmotnosť dieťaťa ide, koľko litrov krvi takéto dieťa má a koľko hliníku z vakcíny dostane. Žiadame pripraviť tabuľku pre rôzne hmotnosti dieťaťa odstupňovanú po 100 g s uvedením hranice toxicity solí hliníka pre jednotlivé hmotnosti dieťaťa. Určiť systém detoxikácie dieťaťa od hliníka, ktorý sa predpíše pri hraničnom rizikovom očkovaní. Určiť hranicu minimálnej hmotnosti, kedy sa dieťa pre riziko toxicita hliníkom očkovať nesmie. Doložiť klinické skúšky bezpečnosti týchto dávok solí hliníka podľa hmotnosti dieťaťa pre deti, ktorým sa sa nariaďuje to-ktoré očkovanie.

9. V zmysle pripomienky č. 8, žiadame preveriť aj ostatné zložky vakcíny na toxické účinky pre nižšie hmotnosti dieťaťa.