LP/2019/826 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14491-2019-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zosúladenie so zákonom č. 355/2007 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019 a úprava očkovacieho kalendára.
Posledná zmena: 27.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/826
Dátum začiatku MPK: 13.11.2019
Dátum konca MPK: 21.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)