LP/2019/815 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Druhom osobitnom zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni dňa 2. decembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8009/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Druhé osobitné zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) vo Viedni sa koná 2. 12. 2019
Posledná zmena: 16.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/815
Dátum začiatku MPK: 11.11.2019
Dátum konca MPK: 15.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)