LP/2019/808 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 4 písm. b) V § 4 písm. b) za slovo "informáciu" odporúčame vložiť čiarku. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 1 písm. a) V § 1 písm. a) odporúčame na konci doplniť čiarku. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 písm. b) V § 5 písm. b) za slovo „informáciu“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 písm. a) V § 1 písm. a) na konci vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 10 písm. c) V § 10 písm. c) žiadame slová „dobu a formát archivovania“ nahradiť slovami „lehotu uloženia a formát uloženia“ a v písm. d) slovo „archivovaným“ nahradiť slovom „uloženým“. Odôvodnenie: Pojem „archivovanie“, resp. jeho odvodeniny zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná. O „archivovaní“ môžeme hovoriť iba v súvislosti s archívnymi dokumentami, t. j. dokumentami, ktoré boli posúdené vo vyraďovacom konaní ako dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, t. j. sú určené na trvalé uloženie v archíve. V kontexte predloženého návrhu ide o uloženie registratúrnych záznamov (dokumentov) pred vyraďovacím konaním. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy k § 10 V osobitnej časti dôvodovej správy k § 10 slovo „archivácie“ nahradiť slovom „uloženia“. Odôvodnenie: Pojem „archivovanie“, resp. jeho odvodeniny zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná. O „archivovaní“ môžeme hovoriť iba v súvislosti s archívnymi dokumentami, t. j. dokumentami, ktoré boli posúdené vo vyraďovacom konaní ako dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, t. j. sú určené na trvalé uloženie v archíve. V kontexte predloženého návrhu ide o uloženie registratúrnych záznamov (dokumentov) pred vyraďovacím konaním. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 4 písm. e) V § 4 písm. e) na konci prvého a druhého bodu odporúčame vložiť čiarku, v poznámke pod čiarou k odkazu 1 slovo "príloha" nahradiť slovom "Príloha" a na konci doplniť bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 1 Poznámku pod čiarou k odkazu 1 zosúladiť s legislatívnymi pravidlami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 8 písm. b) V § 8 písm. b) slová "písm. a)" odporúčame nahradiť slovami " písmena a)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti v bode 1 žiadame slovo "Prekladateľ" nahradiť slovom "Navrhovateľ". Odôvodnenie: Zosúladenie povinného sprievodného dokumentu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Ďalej odporúčame upraviť bod 3 nasledovne: "Predmet návrhu právneho predpisu nie je upravený v práve Európskej únie:" a doplniť úpravu vplyvu na a) primárne právo, b) sekundárne právo, c) judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. Odôvodnenie: Zosúladenie povinného sprievodného dokumentu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Navrhujeme tiež vypustiť prázdny bod 3. b.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 5 písm. d) V § 5 písm. d) slovo "neustále" odporúčame vypustiť pre nadbytočnosť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 8 písm. b) a § 12 písm. e) V § 8 písm. b) a § 12 písm. e) navrhujeme slová "písm." nahradiť slovom "písmena". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 12 písm. e) V § 12 písm. e) slová "písm. d)" odporúčame nahradiť slovami "písmena d)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti poslednej vete správne znenie je „k bodom 4 a 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 11 písm. a) a b) V § 11 písm. a) a b) slovo „role“ nahradiť správnym tvarom „roly“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) textu materiálu V texte materiálu navrhujeme za slovom "Hlivák" vypustiť slová "v. r." a v § 1 písm. a), § 2 písm. d), § 4 písm. e) body 1 a 2 na konci odporúčame doplniť čiarky. Odôvodnenie: precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) §2 odst. f) Bod §2 f) navrhujeme vypustiť nakoľko certifikáciu systémov pre realizáciu elektronických aukcií už rieši zákon o verejnom obstarávaní a vyhláška č. 132/2016 Z. z. - Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) § 2 odst. e) §2 e) navrhujeme vypustiť nakoľko certifikáciu systémov pre realizáciu elektronických aukcií už rieši zákon o verejnom obstarávaní a vyhláška č. 132/2016 Z. z. - Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) §2 písm. b) Vymazať text: b) úkony vo verejnom obstarávaní, ktoré elektronický prostriedok podporuje, Nahradiť a doplniť: a) ktoré z uvedených úkonov vo verejnom obstarávaní elektronický prostriedok podporuje, (+ doplniť zoznam úkonov, ktorých sa elektronická komunikácia podľa zákona o verejnom obstarávaní a najmä táto vyhláška týka by malo do tejto vyhlášky doplniť UVO) Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail
eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.) k §2 písm. a) Text: a) a) postupy vo verejnom obstarávaní, ktoré elektronický prostriedok podporuje, Nahradiť a doplniť: a) ktoré z uvedených postupov vo verejnom obstarávaní elektronický prostriedok podporuje, (+ doplniť zoznam postupov, ktorých sa elektronická komunikácia podľa zákona o verejnom obstarávaní a najmä táto vyhláška týka by malo do tejto vyhlášky doplniť UVO) Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2019 Detail