LP/2019/806 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I K čl. I: Úvodnú vetu novelizačného bodu treba dať do súladu s bodom 30.3 prílohy Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I K čl. I: V § 4 ods. 5 písm. e) prvom bode vypustiť slová „(napr. v prípadoch stiesnených priestorových podmienok)“ a v § 4 ods. 5 písm. e) prvom bode a druhom bode na koniec pripojiť slová „pri tom musí byť zachovaná protipožiarna bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa osobitného predpisu. x)“. „X) § 82 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.“. Odôvodnenie: Podľa § 82 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 ma výšku najmenej 4,5 m. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I K čl. I: Poznámku pod čiarou k odkazu 4a dať do súladu s bodom 23.8 prílohy Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Navrhujeme použiť aktuálne platnú doložku zlučiteľnosti v súlade s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 4a Navrhujeme v poznámke pod čiarou k odkazu 4a upraviť citáciu právnych predpisov v súlade s bodom 23.8. príloha č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K návrhu vyhlášky V úvodnej vete návrhu vyhlášky odporúčame vypustiť slová „ods. 1“, keďže § 143 zákona č. 50/1976 Zb. má po novele č. 416/2001 Z. z. iba jeden odsek. Zároveň odporúčame slová „zákona č. 237/2000 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I V čl. I bode 1 úvodnej vete odporúčame slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. V čl. I bode 1 odseku 5 odporúčame na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku („...a vedenia umiestniť, ak“). Pripomienka platí ja pre úvodnú vetu ustanovenia ods. 5 písmena e). V čl. I bode 1 ods. 5 písm. a) odporúčame na konci bodkočiarku nahradiť čiarkou. Pripomienka platí aj pre ods. 5 písm. b), c), d) a písm. e) prvý bod. V čl. I bode 1 ods. 5 písm. b) odporúčame odkaz 4a nad slovom vedení uviesť až za čiarkou a s veľkou pravou zátvorkou takto: „...a vedení,4a)“. V čl. I bode 1 ods. 5 písmene d) odporúčame slovo „napr.“ nahradiť slovom „napríklad“, zároveň odstrániť zátvorky a text v zátvorke preformulovať tak, aby ustanovenie tvorilo súvislú vetu. Pripomienka platí aj pre čl. I bod 1 ods. 5 písm. e) prvý bod. V čl. I bode 1 ods. 5 písm. e) druhom bode odporúčame na konci vložiť bodku (...a vedení.“.) V čl. I bode 1 v poznámke pod čiarou odporúčame označenie odkazu 4a uviesť takto: „Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: „4a) Napríklad § 43... .“.“. Zároveň odporúčame v poznámke pod čiarou bodkočiarky nahradiť čiarkami a na konci vložiť bodku (...č. 247/2015 Z. z.“.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke zlučiteľnosti Dovoľujeme si upozorniť, že uznesením vlády Slovenskej republiky č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa zmenili a doplnili Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, v ktorých sa mení doložka zlučiteľnosti a zosúlaďuje sa s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení novely z 23. mája 2018. Odporúčame preto upraviť doložku zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 platných Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I Odporúčame v Čl. I prvej vete slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka nad rámec návrhu Odporúčame aktualizovať poznámky pod čiarou v celom texte vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška“) napr. poznámka pod čiarou k odkazu 52, 61.... Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy Odporúčame v osobitnej časti dôvodovej správy (k Čl. II) doplniť odôvodnenie o identifikáciu naliehavého všeobecného záujmu, ktorý odôvodňuje nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky už dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia s § 19 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 52 ods. 2 nad rámec návrhu Odporúčame v § 52 vyhlášky odsek 2 uviesť v tomto znení: „(2) Na zariadenie sociálnych služieb a inú stavbu, ktorá je miestom poskytovania sociálnej služby, sa podľa osobitného predpisu 52a) vzťahujú požiadavky vo štvrtej časti . Na zariadenie sociálnych služieb, ktorým je zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sa vzťahuje regulácia počtu miest podľa osobitného predpisu 52b) .“. Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8. Poznámky pod čiarou k odkazom 52a a 52b znejú: „52a) § 9 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 40/2017 Z. z. 52b) § 32b ods. 5, § 34ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6 a § 61 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu ( (§ 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z), a to bez ohľadu na to, či stavba, ktorá sa užíva/ bude užívať na poskytovanie sociálnej služby, je v konkrétnom čase reálne užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Takto koncipovaná právna úprava v zákone o sociálnych službách vychádza z povahy a účelu poskytovania sociálnych služieb a cieľovej skupiny osôb, ktorej sú určené, a súvisiacej potreby zabezpečenia bezpečnosti a všeobecnej prístupnosti stavieb užívaných na poskytovanie sociálnej služby, a to aj v dôsledku uplynutím času meniaceho sa zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, resp. sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, či vyššieho veku v oblasti mobility. Splnenie tejto podmienky ustanovenej v § 9 ods. 5 zákona o sociálnych službách je jednou z podmienok na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, a tým aj pre vznik oprávnenia poskytovať sociálnu službu ( § 65 ods. 1 a ods. 6 písm. e) zákona o sociálnych službách). Realizácia Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (spojená aj s podporou budovania malokapacitných zariadení sociálnych služieb rodinného typu integrovaných v komunite) je v právnej úprave zákona o sociálnych službách vykonaná aj reguláciou kapacity u vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie (reguláciou počtu miest v jednej budove tohto zariadenia). V záujme zabezpečenia bezpečnosti detí pri poskytovaní starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zákon o sociálnych službách reguluje počet detí v jednotlivých miestnostiach tohto zariadenia. Splnenie tejto podmienky regulácie počtu miest ustanovenej v § 32b ods. 5, § 34ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6 a § 61 ods. 7 zákona o sociálnych službách je jednou z podmienok na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, a tým aj pre vznik oprávnenia poskytovať sociálnu službu ( § 65 ods. 1 a ods. 6 písm. f) zákona o sociálnych službách). Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné aj v predmetnej vyhláške, podľa ktorej sa postupuje pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní a užívaní stavby zabezpečiť previazanosť uplatňovania právnych úprav, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú s osobitné požiadavky na tento druh stavieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 33 ods. 2 Odporúčame v § 33 ods. 2 vyhlášky slovo „štyrmi“ nahradiť slovom „tromi“. Odôvodnenie: Vzhľadom na starnutie populácie spojené s predlžovaním veku dožitia a z toho vyplývajúce dôsledky aj v zhoršovaní mobility odporúčame tejto skutočnosti postupne prispôsobovať aj všeobecné technické požiadavky na výstavbu - v predmetnom návrhu úpravy ide o ustanovenie povinnosti zriaďovať výťah v bytovom dome s viac ako tromi nadzemnými podlažiami (doterajšia právna úprava je s viac ako štyrmi nadzemnými podlažiami). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe k vyhláške nad rámec návrhu Odporúčame v prílohe k vyhláške v časti 1.7. Výťah, bode 1.7.2 a časti 2.2. Dvere, bode 2.2.1. slová „800 mm“ nahradiť slovami „900 mm“. Odôvodnenie: Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabrániť nevyhnutnosti dodatočného prispôsobovania šírky dverí na užívanie osobami na vozíku, a tým postupne prechádzať na uplatňovanie princípu univerzálneho navrhovania, ktorý zabezpečuje prístupnosť a užívanie stavieb všetkými skupinami užívateľov na rovnakom základe, teda aj fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na vozík (stavba nepodlieha špeciálnemu prispôsobeniu pre jednu skupinu ľudí). Umožnenie vstupu dverami, resp. umožnenie vstupu do výťahu zodpovedajúcou minimálnou šírkou dverí aj osobám na vozíku je potrebné považovať v tomto smere za nevyhnutnú požiadavku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou k odkazu 4a) Slová „§ 43 a 47 zákona č. 251/2012 Z. z.“ odporúčame nahradiť slovami „§ 43, 79 a 86 zákona č. 251/2012 Z. z.“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka – navrhuje sa opraviť zjavne nesprávny odkaz na ustanovenia osobitného predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K § 4 ods. 5 písm. e) prvému bodu Odporúčame ustanoviť podrobnosti o spôsobe preukazovania technickej nemožnosti, resp. neprimeraných ťažkostí alebo nákladov, umiestnenia rozvodov a vedení pod povrch zeme. Odôvodnenie: určenie spôsobu, akým by sa malo preukázať naplnenie ustanovených predpokladov, by poskytlo účastníkom konania v predmetných stavebných konaniach vyšší stupeň právnej istoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K názvu vyhlášky V názve vyhlášky odporúčame za slovo "mení" vložiť slová "a dopĺňa" (návrhom sa platné znenie vyhlášky aj dopĺňa) a rovnaká pripomienka sa vzťahuje na úvodnú vetu čl. I. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I V čl. I slová "V § 4 ods. 5 znie:" odporúčame nahradiť slovami "V § 4 odsek 5 znie:", na konci úvodnej vety odseku 5 vypustiť dvojbodku, v písmenách a) až d) nahradiť bodkočiarku na konci čiarkou, v písmene b) vložiť odkaz 4a za čiarku, v písmene e) vypustiť dvojbodku za slovom "ak" a na konci prvého bodu nahradiť bodkočiarku čiarkou, v písmenách d) a e) prvom bode vypustiť zátvorky a slovo "napr." nahradiť slovom "napríklad", na konci odseku 5 vložiť za úvodzovky bodku, za slovami "Poznámka pod čiarou k odkazu 4a" vypustiť zátvorku, v poznámke pod čiarou k odkazu 4a nahradiť bodkočiarky čiarkami a na konci poznámky vložiť za horné úvodzovky bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail