LP/2019/804 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o dopravnom značení


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 12 Značka 630 Smerové šípky. Bod 12 Značka 630 Smerové šípky. Doplniť text: Ak sa jazdný pruh pred križovatkou rozdvojuje, použijú sa značky vedľa seba pre príslušný smer a postupne sa vzďaľujú v ideálnej stope pre dobočenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 1 Značka 730 Zelená šípka Bod 1 Značka 730 Zelená šípka. Doplniť text: Doplnková zelená šípka môže byť okrem svetelnej signalizácie použitá aj ako tabuľka vo výške červeného signálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Prílohe č. 4., V. Pruhové značky Požadujeme vo vyhláške ponechať značku Vyhradený jazdný pruh (ekvivalent značiek C24 a,b vo vyhláške č. 9/2009). Odôvodnenie: • Navrhované riešenie je v rozpore s duchom zákona Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, v ktorom je vo viacerých ustanoveniach z kontextu zrejmé, že zákonodarca pod pojmom “cestička pre cyklistov” myslel samostatnú, fyzicky oddelenú cestičku. Sme si preto napríklad istí, že navrhovaný spôsob značenia pruhu pre cyklistov bude pri navrhovaní a schvaľovaní komunikácií spôsobovať veľké problémy z dôvodu vyvolanej nejednoznačnosti Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, § 21 Vchádzanie na cestu - rôzni projektanti a rôzne schvaľovacie inštitúcie budú rôznym spôsobom interpretovať prednosti jazdy pri vedení takejto “cestičky pre cyklistov” cez križovatky a rôzne môže byť posudzované aj zavinenie prípadnej dopravnej nehody vyvolanej takouto nejednoznačnosťou. • V prípade prijatia tejto úpravy by § 55 ods. 4 by umožňoval deťom do 10 rokov jazdiť v jednom dopravnom priestore s motorovými vozidlami bez dohľadu osoby staršej ako 15 rokov, čo určite nebolo zámerom zákona č. 8/2009. • Navrhovaný spôsob označovania vyhradeného jazdného pruhu značkou 221 Cestička pre cyklistov neumožňuje kombinované vyhradenie pruhu napr. BUS+CYKLO, pretože ak by bol pruh označený značkou 221 Cestička pre cyklistov, tak v zmysle spoločných ustanovení pre cestičky a pruhy “Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak.” (máme za to, že pravidlá cestnej premávky neustanovujú využívanie tejto značky inak). • Navrhované riešenie je v rozpore s Technickými predpismi TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré v čl. 2 jednoznačne definuje, že cyklistická cestička je “samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov dopravy.”. Pripomíname, že TP085 sú rovnako právne záväzné, ako navrhovaná vyhláška o dopravnom značení, keďže Cestný zákon 135/1961 v §2, ods. 4 jednoznačne určuje, že “Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.” Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K § 30 ods. 3 Požadujeme vypustiť § 30 ods. 3 a teda dopravnú obsluhu definovať tak, ako je definovaná doteraz vo vyhláške č. 9/2009. Vo vyhláške č. 9/2009 je dnes dopravná obsluha definovaná vymenovaním vozidiel (Príloha 1., II. diel, čl.8, bod 18), čo ukľudňuje dopravu v uliciach, do ktorých je možný vjazd iba dopravnej obsluhe. Odôvodnenie: Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Text v uvedenom odstavci je nezrozumiteľný, nie je jasné, pre ktoré vozidlá teda značka, pod ktorou je dodatková tabuľka, platí - tie ktoré sú tranzitom alebo tie, ktoré nie sú? Porovnaním s opisom značky 520 predpokladáme, že §30 odst. 3 de facto navrhuje za dopravnú obsluhu považovať všetku netranzitnú dopravu, t.j. vozidlá, ktorých zdroj alebo cieľ jazdy je dosiahnuteľný iba cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu alebo iba prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu. To je však zásadná zmena z hľadiska ukľudňovania dopravy napríklad v obytných zónach a pod., keďže v podstate bude umožnený vjazd de facto aj akémukoľvek vozidlu, ktorého vjazd nie je dostatočne odôvodnený, čo v rozpore s účelom značky “okrem dopravnej obsluhy” zahustí dopravu a jednak v praxi nebude ani možné kontrolovať, či vozidlo má alebo nemá cieľ v danej zóne (stačí, aby vodič prehlásil, že ide od známeho alebo si bol nakúpiť v obchode a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K § 10 ods. 7 Požadujeme zachovať zelené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry. Odôvodnenie: Návrh vyhlášky zavádza v § 10 ods. 7 červené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry. Túto zmenu považujeme za úplne zbytočnú a pritom prinášajúcu zbytočné komplikácie pre správcov komunikácií, pre cyklistov a vodičov. Podstatou podfarbenia je upozorniť cyklistov a ostatných vodičov na niektoré nebezpečnejšie úseky. Na Slovensku sa už niekoľko rokov používa zelené podfarbenie pre infraštruktúru pre cyklistov a červené pre chodcov, aj vodiči aj cyklisti si naň zvykli, správcovia komunikácií, mestá a obce už vytvorili na svojich komunikáciách farbené schémy, ktoré sa už zaužívali. Zmenou podfarbenia by prišlo k dezorientácii účastníkov cestnej premávky. Cyklisti, ktorí si už zvykli na zelenú, nebudú vedieť, či môžu ísť po červenej, ktorá bola doteraz určená pre chodcov. Vodiči budú na červenom podfarbení očakávať pomalých chodcov a nie rýchlych cyklistov. Chodci budú považovať červeno podfarbené priechody pre cyklistov za priechody pre chodcov. Dôsledkom potom bude zvýšený počet dopravných nehôd s účasťou cyklistov a chodcov so všetkými dôsledkami. Tento stav by trval veľa rokov, pretože dnes už použité podfarbenia sa budú opotrebovávať veľa rokov, stavebno-technické podfarbenia (farba dlažby či asfaltu) či kvalitné plastové podfarbenia sa dokonca v podstate ani neopotrebovávajú. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme zmenu za neodôvodnenú a zbytočnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Všeobecne k vodorovnému značeniu Požadujeme zachovanie koridoru pre cyklistov. Odôvodnenie: Návrh vyhlášky neobsahuje vodorovnú dopravnú značku Koridor pre cyklistov (číslo V8c v súčasnej vyhláške 9/2009). Zrušenie tejto vodorovnej značky predstavuje zásadný problém pre vytváranie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Ochranný pruh pre cyklistov totiž nie je možné použiť v úsekoch komunikácií, v ktorých je alebo sa predpokladá zvýšená intenzita cyklistov, ale šírka komunikácia je príliš malá pre jeho použitie. Práve v takých prípadoch je vhodný koridor pre cyklistov, v ktorom síce autá môžu jazdiť a teda nevytvára priamo chránený priestor pre cyklistov, ale vodiči sú na výskyt cyklistov aspoň priebežne upozorňovaní, čo ochraňuje cyklistov aspoň nepriamo. V prípade, že koridor pre cyklistov bude z vyhlášky vyradený a teda nebude možné ho v týchto úsekoch použiť, pretože to vyhláškou nie je možné, nebudú cyklisti v týchto úsekoch chránení v podstate vôbec, keďže použitie značky 143 “Cyklisti” na začiatku úseku nie je dostatočné, pretože neupozorňuje vodičov priebežne na cyklistov v predmetnom úseku. Značka “Koridor pre cyklistov” zároveň navádza cyklistov pri prejazde orientačne náročnejšími úsekmi, najmä v križovatkách Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Prílohe č. 1 Symboly bod 21. Príloha č. 1 pod bod 21. Navrhovaná zmena: Vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava umožní efektívnejšie plánovanie zásobovania pohonnými hmotami (keďže prázdne nevyčistené vozidlá, by mohli používať aj ďalšie trasy, ktoré sú momentálne dostupné iba pre nákladné vozidlá, ktorými sa prepravuje náklad, ktorý nemôže spôsobiť znečistenie vody). Zároveň každá osoba v praxi, ktorá pre svoje vlastné potreby potrebuje prepraviť „napr. pohonné hmoty do sebou prevádzkovaných strojov alebo zariadení – kosačka, elektrocentrála a pod.“, môže vstupovať s množstvom do 60 litrov vrátane nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody aj na miesta, do ktorých je prístup iba po pozemných komunikáciách obmedzených takouto zákazovou dopravnou značkou č. 235 (napr. „Donovaly“). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Prílohe č. 4., IV. 2. Obchádzkové trasy Požadujeme doplniť obchádzkové značky pre bicykle. Navrhujeme, aby sa obchádzka pre bicykle, t.j. obchádzka na cyklotrase, nevyznačovala značkami 392-396, ale značkami určenými osobitne pre bicykle. Tieto značky by mali taký istý tvar a obsah ako značky smerové pre cyklistickú premávku 390-383, ale s oranžovým podkladom a čiernymi písmenami a príslušnými grafickými prvkami. Odôvodnenie: Nami navrhované obchádzkové značky ukážu trasu cyklistovi jednoznačnejšie a prehľadnejšie, ako všeobecné automobilové značky a to najmä v prípade, že trasa pre cyklistov sa v obchádzke odchýli od trasy pre autá a keby sa používajú rovnaké značky, tak by nebolo jasné, ktorá je pre ktorý druh dopravy a museli by sa používať dodatkové tabuľky. Zároveň takéto značky uvedením cieľov potvrdzujú cyklistovi správny smer aj počas obchádzky, čo je pre cyklistu dôležité, keďže na rozdiel od auta sa pohybuje vlastnou silou a každé zaváhanie ho stojí fyzické úsilie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Prílohe č. 3 Požadujeme z opisu značky 221 Cestička pre cyklistov odstrániť text “alebo pruh”. Odôvodnenie: Ide o doplňujúcu pripomienku k vyššie uvedenej pripomienke č. 5, keďže jej akceptovaním nebude potrebné mať možnosť označovať vyhradený pruh značkou 221. Okrem toho: • Návrhové parametre pruhov pre cyklistov podľa platných technických noriem a podmienok (STN 73 6110 a TP 085) neumožňujú jazdu cyklistov vedľa seba, ktorú umožňuje zákon 8/2009 Z.z. pri cestičke pre cyklistov. • Pri označení pruhu pre cyklistov na oddelenej cestičke pre chodcov a cyklistov ako cestičky pre cyklistov značkou č. 221 (takéto označenie nie je zriedkavé, máme dokumentovaný jeho mnohonásobný výskyt) bude dochádzať k nejasnostiam v spôsobe využitia komunikácie, najmä v zimnom období, keď nebude jasne viditeľný špeciálny varovný pás . Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Všeobecne k zvislému značeniu Požadujeme doplnenie značky “Bicyklová ulica”, a to vo forme zvislého aj vodorovného značenia (veľký symbol bicykla). Bicyklová ulica bude označovať typ infraštruktúry podobný Cestičke pre cyklistov, avšak s povolením vjazdu motorových vozidiel, pričom tie musia rýchlosť jazdy prispôsobiť rýchlosti cyklistom, najviac 30 km/h. Cyklisti môžu využiť celú šírku Bicyklovej ulice. Zastavenie a státie motorových vozidiel je povolené len na vyznačených miestach.Odôvodnenie: Bicyklová ulica vytvára dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň umožňuje obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Bicyklová ulica je osvedčeným konceptom z ďalších európskych krajín. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Prílohe č. 6, II. priečne čiary Požadujeme doplniť možnosť spoločného využitia Miesta pre prechádzanie cyklistami a chodcami. Navrhujeme opis značky 611 Miesto pre prechádzanie zmeniť nasledovne: “Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov, miesto na prechádzanie cyklistov alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov.“ Odôvodnenie: • Pojem “spravidla” nie je jednoznačný a jeho použitie tu nemá zmysel, keďže určenie “spravidla riadené svetelnými signálmi” tak či onak umožňuje túto značku používať aj bez svetelných signálov, aj s nimi. Pre jednoznačnosť navrhujeme uvedený text vyškrtnúť. • Navrhujeme doplniť text “alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov“, aby sme eliminovali potrebu použitia doplnkovej tabuľky 515 Bicykel voľno v prípade použitia značky 611 na cestičke cestičke pre chodcov a cyklistov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Prílohe č. 5 Požadujeme umožnenie použitia značky 515 Bicykel voľno aj na Mieste pre prechádzanie. Táto pripomienka platí v prípade, že nebude vyhovené pripomienke ŽSK uvedenej k Prílohe č. 6, II. Priečne čiary. Navrhujeme do textu pri značke 515 Bicykel voľno doplniť text “Značku je možné použiť aj pred Miestom pre prechádzanie (značka č. 611)”. Odôvodnenie: Nami navrhované doplnenie umožní spoločné využitie Miesta pre prechádzanie chodcami a cyklistami, ak bude takéto miesto využité na cestičke pre chodcov a cyklistov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) prílohe č. 4 vlastného materiálu Splnomocnenec žiada doplniť vzory dodatkových tabúľ k výstražným a regulačným značkám v jazyku národnostných menšín, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR, a ktoré sa majú podľa § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov uvádzať popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Odôvodnenie: Od roku 2016 prebiehala intenzívna komunikácia medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Ministerstvom dopravy SR a Odborom dopravnej polície Prezídia policajného zboru týkajúca sa chýbajúcich dodatkových tabúľ v jazykoch národnostných menšín. V rámci uvedenej komunikácie bol zodpovednými subjektmi vyslovený prísľub doplnenia vzorov dodatkových tabúľ do relevantnej právnej úpravy. V nadväznosti na to bola na podnet úradu splnomocnenca do Vyhlášky Ministerstva vnútra SR (ďalej aj ako ,,MV SR“) č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapracovaná legislatívna úprava týkajúca sa jazykov národnostných menšín. Konkrétne bol doplnený § 8 ods. 23: „Na dopravných značkách a dopravných zariadeniach sa nápisy používajú v štátnom jazyku; v iných jazykoch ich možno používať v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná“. Odkazuje sa pritom na právnu úpravu § 2 ods. 1, § 4 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 184/1999 Z. z. Uvedená právna úprava sa týka označenia obce v jazyku národnostnej menšiny na dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce, informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR, ktoré sa majú uvádzať popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Taktiež sa môžu uvádzať všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti na uliciach a pri cestách aj v jazyku národnostnej menšiny. V tomto zmysle splnomocnenec trvá na tom, aby boli do návrhu vyhlášky doplnené vzory dodatkových tabúľ k výstražným a regulačným značkám v jazyku národnostných menšín, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k Prílohe č. 3 návrhu vyhlášky - časti Regulačné ZNAČKY – bodu 21. Navrhujeme zmeniť text pri vyobrazení značky v stĺpci Význam značky, prípadne použitie takto: „Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody. Iné množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke. Odôvodnenie: Účelom doplnenia návrhu vyhlášky je aby návrh reflektoval na požiadavky súčasnej technológie a tiež zaužívanej praxe v členských štátoch EÚ (napr. Francúzsko a pod.) Taktiež, návrh zohľadňuje nálezy po dopravných nehodách, kde je zistené, že spravidla pri nehode dochádza k poškodeniu a únikom paliva z nádrže motorového vozidla (pričom väčšina vozidiel má nádrž cca. v objeme 60 litrov) a nie únikom z čerpacej technológie vozidiel, či návesov špecificky určených na prepravu nebezpečných látok (nakoľko tieto sú aj konštrukčne oveľa odolnejšie, prispôsobené odolávať vyššiemu tlaku používanému pri ich plnení či vyprázdňovaní). Pri cisternových vozidlách na prepravu nebezpečných látok, ktoré používajú výtlak / čerpadlo v prípade vyprázdnenia zostáva v technológii cca. do max. 60 litrov takýchto látok pričom ide o vozidlá ADR a teda vozidlá príslušne vybavené a vyrábané renomovanými zahraničnými výrobcami pôsobiacimi v iných členských štátoch EÚ. Zmena by zároveň sprehľadnila skutočný stav v nadväznosti na realitu, nakoľko i keď vozidlo na prepravu nebezpečných látok môže mať reálne prázdny zásobník (s max. zostatkom cca. 5 - 20 litov) a teda pri bežnej kontrole by sa javilo prázdne, v skutočnosti v čerpacej sústave by zostatkový nevyčerpateľný objem bol. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) úvodnej vete návrhu Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení V úvodnej vete v znení „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín a podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 9, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:“ splnomocnenec žiada vypustiť „§ 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín“ a nahradiť „zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín bol zrušený zákonom č. 204/2011 Z. z. z 28. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, konkrétne v jeho § 8a, je uvedené nasledovné: „Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z.“ Oblasti dopravných značiek sa týka § 2 ods. 1, § 4 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle bolo vydané usmernenie Prezídia policajného zboru SR k používaniu jazykov národnostných menšín na dopravnom značení a dopravných zariadeniach, ktoré je dostupné na webovom sídle splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/att/26769_subor.pdf . Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Prílohe č. 3 Regulačné značky k bodu 21. Navrhovaná zmena: Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody. Iné množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava umožní efektívnejšie plánovanie zásobovania pohonnými hmotami (keďže prázdne nevyčistené vozidlá, by mohli používať aj ďalšie trasy, ktoré sú momentálne dostupné iba pre nákladné vozidlá, ktorými sa prepravuje náklad, ktorý nemôže spôsobiť znečistenie vody). Zároveň každá osoba v praxi, ktorá pre svoje vlastné potreby potrebuje prepraviť „napr. pohonné hmoty do sebou prevádzkovaných strojov alebo zariadení – kosačka, elektrocentrála a pod.“, môže vstupovať s množstvom do 60 litrov vrátane nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody aj na miesta, do ktorých je prístup iba po pozemných komunikáciách obmedzených takouto zákazovou dopravnou značkou č. 235 (napr. „Donovaly“). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) prílohe č. 4 vlastného materiálu Splnomocnenec žiada doplniť informačné značky v jazyku národnostných menšín v súlade s druhou vetou § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, v ktorej je uvedené, že všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti na uliciach a pri cestách sa môžu uvádzať aj v jazyku národnostnej menšiny. Odôvodnenie: Odôvodnenie je identické ako pri predchádzajúcej pripomienke splnomocnenca k prílohe č. 4 vlastného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 34, značka 256 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti Navrhujem zmenu textu z „Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.“ Na „Značka ukončuje zákaz vyplývajúci zo značky Najvyššia dovolená rýchlosť“ Lebo inak ak bude na znížená rýchlosť z 90 na 70, 50, 30, tak budú musieť byť 3 značky na vrátenie rýchlosti naspať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 42 Značka 270 Zákaz zastavenia Bod 42 Značka 270 Zákaz zastavenia. Zmeniť text z „Zákaz platí aj na priľahlý chodník.“ Na „Zákaz platí na vozovku a je ho možné dodatkovou tabuľkou rozšíriť aj na chodník alebo len chodník“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2019 Detail