LP/2019/800 Zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.

Pridať
ZÁKON
ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 1 až 3 K čl. I bodom 1 až 3: Zákon predkladateľ navrhuje doplniť o nové ustanovenia, ktorých súčasťou sú ale aj nové odkazy na poznámky pod čiarou. Samotné poznámky však predkladateľ zrejme nedopatrením do textu nedoplnil. Navrhujeme tieto poznámky pod čiarou doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Všeobecne: Návrh zákona je potrebné upraviť legislatívno-technicky ale aj gramaticky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona Návrh zákona vo svojom znení obsahuje viacero nových odkazov na osobitné právne predpisy. Žiadame, aby predkladateľ v poznámkach pod čiarou doplnil chýbajúce odkazy, na ktoré osobitné predpisy odkazuje napr. v Čl. I odkaz 12a), odkaz 43a), v Čl. II odkaz 15a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Ďalej žiadame vypustiť z doložky zlučiteľnosti „Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (2007/435/ES)“ vzhľadom na to, že bolo zrušené a zároveň žiadame doplniť o „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti žiadame zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Zároveň žiadame doplniť k normám sekundárneho práva príslušných gestorov. Ďalej je potrebné sprehľadniť znenie bod 3 písm. b) sekundárne právo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II bodom 1 a 2 K čl. II bodom 1 a 2: Zákon predkladateľ navrhuje doplniť o nové ustanovenia, ktorých súčasťou sú ale aj nové odkazy na poznámky pod čiarou. Samotné poznámky však predkladateľ zrejme nedopatrením do textu nedoplnil. Navrhujeme tieto poznámky pod čiarou doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V predkladacej správe je potrebné upraviť znenie druhého odseku. Uvedené znenie môže viesť k nesprávnemu výkladu, že navrhovaná úprava sa vykonáva výlučne pre účely zlúčenia Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čím vzniká právna neistota, či uvedený postup zlúčenia operačných programov bude možné využiť aj v obdobných prípadoch v budúcnosti. Návrh zákona má byť formulovaný všeobecne pre neurčitý počet prípadov určitého druhu a nie iba pre jeden konkrétny prípad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 3 druhom odseku je potrebné vypustiť slová „podľa § 21 odsek 3 zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ pretože § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neupravuje konanie sprostredkovateľského orgánu, ale zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 2 (§ 7 ods. 10) Žiadame jednoznačne ustanoviť, ktoré skutočnosti budú predmetom úpravy nariadenia vlády SR. Keďže návrh zákona neobsahuje hmotnoprávne ustanovenia, ku ktorým by bolo možné nariadením vlády SR ustanoviť podrobnosti, je potrebné druhú vetu preformulovať a uviesť konkrétnejšie vymedzenie postupov a procesov v rámci zlúčenia operačných programov. V tejto súvislosti upozorňujeme na čl. 33 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR, podľa ktorého nariadením vlády nie je možné ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené. Obdobná pripomienka platí aj pre čl. II bod 1 (§ 7 ods. 3) Zásadná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve návrhu zákona slová „o doplnení zákona“ nahradiť slovami „ktorým sa dopĺňa zákon“, v čl. I bode 1 úvodnej vete slová „odsek 1 sa“ nahradiť slovami „sa odsek 1“, v § 3 ods. 1 písm. l) odkaz 12a nahradiť odkazom 11a (2x) a doplniť chýbajúcu poznámku pod čiarou, v bode 2 slová „podľa § 7“ nahradiť slovami „podľa odsekov 1 až 9“ a doplniť chýbajúcu poznámku pod čiarou k odkazu 43a, v bode 3 § 54 ods. 2, 4, 7 až 9 a 11 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“, v § 54 ods. 4 prvej vete pred číslom „21“ vypustiť paragrafovú značku a pred spojkou „a“ vypustiť čiarku, v § 54 ods. 5 slová „§ 23 a § 24“ nahradiť slovami „§ 23 a 24“ a slová „§ 22 a § 23“ nahradiť slovami „§ 22 a 23“, v § 54 ods. 6 slová „§ 19 až § 21, § 23 a § 24“ nahradiť slovami „§ 19 až 21 a § 23 a 24“, v § 54 ods. 9 slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písm.“, v § 54 ods. 11 za slovo „rozpočtovej“ vložiť slovo „organizácie“ a v poslednej vete slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v čl. II bode 1 doplniť chýbajúcu poznámku pod čiarou k odkazu 15a, v bode 2 § 25 ods. 1 pred číslom „16“ vypustiť paragrafovú značku, v § 25 ods. 3 za slovom „programov“ vypustiť čiarku a odkaz 47 nahradiť odkazom 1, ak ide o citáciu celého zákona č. 292/2014 Z. z. alebo doplniť chýbajúcu poznámku pod čiarou k odkazu 47, ak je úmyslom zaviesť nový odkaz a poznámku pod čiarou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 3 (§ 54) Upozorňujeme, že prechodné ustanovenia neupravujú iné procesy, napríklad konanie podľa § 41a 42 pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Na uvedené upozorňujeme vo vzťahu k zámeru predkladateľa osobitne upraviť konania vedené podľa tohto zákona, ktoré nie sú právoplatne skončené v čase zlúčenia operačných programov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Pri zlúčení operačných programov žiadame o zachovanie princípu univerzálnej sukcesie v plnom rozsahu a v nadväznosti na uvedené o jednoznačné zadefinovanie právneho postavenia orgánu „v postavení poskytovateľa zanikajúceho operačného programu“ a zodpovedností za činnosti, ktoré bude zabezpečovať. V dôvodovej správe sa uvádza, že „...vo vzťahu k zlúčeniu operačných programov sa v plnej miere uplatňuje princíp univerzálnej sukcesie, ktorý vo všeobecnosti predstavuje vstup nástupcu do všetkých práv a povinností jeho právneho predchodcu, pričom tento vstup sa uskutočňuje jednou právnou skutočnosťou, ktorou je v danom prípade zlúčenie operačných programov“. Na základe uvedeného máme za to, že riadiaci orgán nového zlúčeného operačného programu má vstúpiť do všetkých práv a povinností poskytovateľa zanikajúceho operačného programu bez výnimky, čím sa zabezpečí právna istota pre všetky subjekty vrátane žiadateľov a prijímateľov, ako aj súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a vnútroštátnou právnou úpravou. Máme za to, že navrhované znenie prechodných ustanovení nie je v súlade s princípom univerzálnej sukcesie deklarovaným v dôvodovej správe. Upozorňujeme, že v navrhovanom znení § 54 sa používa pojem „poskytovateľ zanikajúceho operačného programu“, ktorý by mal plniť niektoré úlohy riadiaceho orgánu aj po zlúčení operačných programov. Všeobecné nariadenie konkrétne definuje orgány, ktoré plnia jednotlivé funkcie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (t. j. riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, ktorý môže vykonávať niektoré činnosti riadiaceho orgánu na základe dohody o delegovaní právomocí, certifikačný orgán a orgán auditu). Máme za to, že poskytovateľ zanikajúceho operačného programu nie je žiadnym z orgánov, ktorého postavenie by pri implementácii fondov EÚ vychádzalo zo všeobecného nariadenia. Nie je zrejmé, ktorý orgán bude zodpovedný za činnosti, ktoré bude vykonávať subjekt v postavení poskytovateľa zanikajúceho operačného programu podľa navrhovaného znenia prechodných ustanovení. Súčasne aj v nadväznosti na definíciu poskytovateľa podľa § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. sa navrhované znenie prechodných ustanovení javí ako zmätočné a umožňujúce nejednotný výklad, čo nie je žiadúci stav v záujme zabezpečenia právnej istoty. Zároveň poukazujeme aj na skutočnosť, že navrhované ustanovenia by mohli vytvoriť právnu neistotu, napríklad aj z týchto dôvodov: a) nie je zrejmá pozícia subjektu „poskytovateľ zanikajúceho operačného programu“ v systéme riadenia a kontroly operačného programu (tzn. existencia tohto subjektu nie je zohľadnená napríklad v dokumentoch ako Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia EŠIF a pod.), b) nie je zrejmé, dokedy bude tento subjekt vykonávať predpokladané činnosti podľa § 54 (tzn. nie je definovaný časový rámec pre činnosť tohto subjektu) ani prípadné sankcie za neplnenie úloh v požadovaných termínoch, pričom uvedené môže mať vplyv na implementáciu zlúčeného operačného programu, c) nie je zadefinované, kto bude niesť zodpovednosť, vrátane finančnej zodpovednosti, za výkon predpokladaných činností tohto subjektu, a to aj z pohľadu budúcich auditov a kontrol a prípadného uplatnenia následných korektívnych opatrení, d) nie sú jasne zadefinované vzťahy tohto subjektu s riadiacim orgánom zlúčeného operačného programu. Aj z vyššie uvedených dôvodov žiadame jednoznačne v návrhu uviesť, že zodpovednosť za implementáciu a riadenie operačného programu je v celom rozsahu (t. j. aj vo vzťahu k činnostiam a procesom uvedeným v navrhovanom znení prechodných ustanovení, ktoré majú po zlúčení operačných programov vykonávať poskytovatelia zanikajúceho operačného programu) na riadiacom orgáne zlúčeného operačného programu tak, ako to ustanovuje všeobecné nariadenie. V prípade potreby odporúčame upraviť tzv. vnútornú regresnú zodpovednosť medzi poskytovateľmi zanikajúceho operačného programu (t. j. riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány zanikajúceho operačného programu) a riadiacim orgánom zlúčeného operačného programu (napríklad vo vzťahu k záväzkom, ktoré vzniknú v budúcnosti na základe procesov uskutočnených poskytovateľmi zanikajúceho operačného programu pred zlúčením operačných programov). Zásadná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 3 (§ 54) 1. V súlade s princípom právnej istoty je potrebné zabezpečiť zachovanie právnych účinkov rozhodnutí vydaných podľa § 41 a 41a zákona č. 292/2014 Z. z., a preto znenie odseku 6 žiadame upraviť takto: „(6) Právne účinky rozhodnutí vydaných podľa § 19 až 21, § 23, § 24, § 41 a 41a v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.“. 2. Ak by pri zlúčení operačných programov nenastávala univerzálna sukcesia, bude potrebné v odseku 10 ustanoviť výnimku z prechodu výkonu práv a povinností zo zmluvy podľa § 25 alebo z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom a prijímateľom alebo treťou osobou v súvislosti so zmluvou podľa § 25 na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu, pokiaľ ide o výkon tých práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých na spornom základe. Zároveň je potrebné osobitne vymedziť zmluvy, ktoré sa považujú za zmluvy uzatvorené na spornom základe. Absolútny prechod výkonu práv a povinností zo všetkých zmlúv podľa § 25 alebo z iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom a prijímateľom alebo treťou osobou v súvislosti so zmluvou podľa § 25 na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu by nebol v súlade s účelom zlúčenia operačných programov, a preto bude potrebné, aby výkon práv a povinností zostal naďalej v sporných prípadoch v kompetencii poskytovateľa zanikajúceho operačného programu. 3. V súlade so znením odseku 10 žiadame do dôvodovej správy doplniť, že uvedené prechodné ustanovenie sa vzťahuje aj na zmluvy, resp. dohody uzatvorené podľa § 45 zákona č. 292/2014 Z. z., tzn. na dohody o splátkach a na dohody o odklade plnenia. 4. V odseku 11 prvej vete žiadame slová „riadiaci orgán“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovom „poskytovateľ“ v príslušnom tvare. V navrhovanom znení odseku 11 sa neumožňuje prechod pohľadávok a záväzkov z riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu na sprostredkovateľský orgán nástupníckeho operačného programu, ale len na riadiaci orgán nástupníckeho operačného programu. 5. V nadväznosti na pripomienku v bode 2 bude potrebné v odsekoch 11 a 12 ustanoviť výnimku z prechodu pohľadávok a záväzkov, ktoré mal v správe poskytovateľ zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu, pokiaľ ide o sporné pohľadávky a záväzky. Je potrebné osobitne vymedziť, ktoré pohľadávky a záväzky sa považujú za sporné. Zároveň bude potrebné upraviť znenie prechodného ustanovenia tak, aby sa výnimka vzťahovala aj na sporné pohľadávky a záväzky, ktoré vzniknú po zlúčení operačných programov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 3 (§ 54) V odseku 11 druhej vete je potrebné vypustiť slová „podľa osobitného predpisu“ vrátane odkazu 119 z dôvodu, že v návrhu absentuje poznámka pod čiarou k tomuto odkazu a je neopodstatnené odkazovať na osobitný predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 3 K bodu 3: Nadpis pod paragrafom odporúčame upraviť tak, aby slová „dňom vyhlásenia“ boli nahradené konkrétnym dátumom, pretože v navrhovanom znení nadpis pôsobí zmätočne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 K bodu 2: Nadpis pod paragrafom odporúčame upraviť tak, aby slová „dňom vyhlásenia“ boli nahradené konkrétnym dátumom, pretože v navrhovanom znení nadpis pôsobí zmätočne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III K čl. III: Odporúčame konkrétny dátum účinnosti, a to najmä v súvislosti s nadpismi pod paragrafmi v čl. I a II. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy V odôvodnení k čl. III odporúčame slová „v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.“ nahradiť slovami „v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.“ z dôvodu, že § 18 uvedeného zákona upravuje osobitné ustanovenia o opatrení a nadobúdanie účinnosti právneho predpisu jeho vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky upravuje § 19. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2019 Detail