LP/2019/800 Zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 028975/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky v platnom znení z dôvodu hroziacich značných hospodárskych škôd
Posledná zmena: 19.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/800
Dátum začiatku MPK: 05.11.2019
Dátum konca MPK: 13.11.2019
Novelizované predpisy: 323/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

292/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)