LP/2019/796 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V časti 3 doložky zlučiteľnosti v bode b) žiadame v názvoch všetkých uvedených nariadení uviesť ich kompletné názvy, a teda za označením čísla nariadenia „... č. 1305/2013..“ žiadame uviesť slová „... zo 17. decembra 2013...“, za označením čísla nariadenia „... č. 1306/2013..“ žiadame uviesť slová „... zo 17. decembra 2013...“, za označením čísla delegovaného nariadenia „... č. 640/2014..“ žiadame uviesť slová „... zo 11. marca 2014...“, za označením čísla vykonávacieho nariadenia „... č. 808/2014..“ žiadame uviesť slová „... zo 17. júla 2014...“, za označením čísla vykonávacieho nariadenia „... č. 809/2014..“ žiadame uviesť slová „... zo 17. júla 2014...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K vlastnému materiálu V Čl. I v bode č. 6 žiadame precizovať text a doplniť pred slovo „... poznámke...“ predložku „v“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 5 V bode 5 odporúčame slová „60a“ nahradiť slovami „60b“ a malú zátvorku v poznámke pod čiarou nahradiť veľkou zátvorkou. Odkaz s označením 60a je už v texte využitý – v § 48 ods. 5 písm. b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu 6: Odporúčame slová „v poznámke“ nahradiť slovami „vo vysvetlivke“. Odôvodnenie: Časť pod tabuľkou prílohy nie je označená ako poznámka.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 6 K bodu 6: odporúčame zameniť poradie novelizačných bodov 6 a 7. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke zlučiteľnosti V bode 3. predkladateľovi odporúčame označenie “Problematika návrhu nariadenia vlády” nahradiť označením “Predmet návrhu nariadenia vlády” a následne v písm. c) slovo „obsiahnutá” nahradiť slovom „obsiahnutý”. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Uznesením vlády Slovenskej republiky 23. mája 2018 č. 251 sa zmenili a doplnili Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, v ktorých sa mení doložka zlučiteľnosti a zosúlaďuje sa s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely s účinnosťou od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 5 V bode 5 odporúčame zvážiť použitie odkazu 60a, pretože odkaz 60a je už umiestnený v § 48 ods. 5 písmene b) nad slovom „predpisu,“ a v poznámke pod čiarou v účinnom znení nariadenia odkazuje na odlišný právny predpis. V bode 5 zároveň odporúčame označenie odkazu 60a v poznámke pod čiarou uviesť s veľkou zátvorkou, takto: „60a) Čl. 19 delegovaného...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 5 Odporúčame slová „odkaz 60a“ nahradiť slovami „odkaz 60b“ z dôvodu, že odkaz 60a je už v právnom predpise zavedený v § 48 ods. 5 písm. b). Číslovanie odkazu odporúčame následne zmeniť aj v poznámke pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 6 V bode 6 odporúčame slovo „Prílohe“ nahradiť slovom „prílohe“. Zároveň odporúčame navzájom prehodiť poradie bodov 6 a 7 (bod 7 uviesť ako bod 6 a bod 6 uviesť ako bod 7). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. I odporúčame v bode 6 slovo „Prílohe“ nahradiť slovom „prílohe“. Zároveň odporúčame bod 6 uviesť ako bod 7 a bod 7 uviesť ako bod 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2019 Detail