LP/2019/791 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
o justičných čakateľoch


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 3 ods. 1 písm. g) vlastného materiálu Navrhujeme v § 3 ods. 1 písm. g) návrhu vyhlášky nahradiť text: „súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov“ textom „čestné vyhlásenie o bezúhonnosti“. Odôvodnenie: Podmienky prijatia uchádzača do funkcie justičného čakateľa budú od 1. januára 2020 upravené v § 149 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z. z.“). Jednou z podmienok prijatia je aj „bezúhonnosť“. Na právne vzťahy justičného čakateľa sa vzťahuje primárne zákon č. 385/2000 Z. z. a subsidiárne zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). V zákone o štátnej službe je v § 38 ustanovené, kedy sa má preukazovať bezúhonnosť, a to pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru (po novele zákona o štátnej službe „pred založením štátnozamestnaneckého pomeru“). Štátny zamestnanec (t. j. aj justičný čakateľ) nie je preto povinný poskytovať údaje na vyžiadanie odpisu registra trestov už v čase prihlásenia sa do výberového konania. Osobné údaje (najmä takejto povahy) nie sú nevyhnutné na splnenie účelu výberového konania. Predpokladáme, že cieľom nie je elektronické zabezpečovanie odpisu registra trestov každého uchádzača, ktorý sa prihlási do výberového konania, ale len u toho, ktorý má reálne po úspešnosti vo výberovom konaní nastúpiť do štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto justičného čakateľa. Z daného dôvodu sme toho názoru, že na účel výberového konania postačuje, keď uchádzač predloží na osvedčenie bezúhonnosti len čestné vyhlásenie o bezúhonnosti s tým, že ak bude vo výberovom konaní úspešný, uvedie v žiadosti o prijatie do štátnej služby údaje na vyžiadanie odpisu registra trestov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 3 ods. 1 písm. j) a k) vlastného materiálu Odporúčame vypustiť z § 3 ods. 1 návrhu vyhlášky znenie „písm. j) a k)“ a uviesť ich osobitne ako náležitosti žiadosti o zaradenie do výberového konania. Odôvodnenie: Označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa uchádzač podrobí prekladu podľa § 3 ods. 1 písm. j) návrhu vyhlášky a kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa podľa § 3 ods. 1 písm. k) návrhu vyhlášky nemožno považovať za doklady k žiadosti o zaradenie do výberového konania, ale za náležitosti žiadosti o zaradenie do výberového konania. Zároveň dávame do pozornosti predkladateľa, že nie je jasné, ako má uchádzač vedieť označiť cudzí jazyk, z ktorého bude robiť preklad, keď daná informácia nie je zrejmá z oznámenia o vyhlásení výberového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne k vlastnému materiálu Nakoľko má byť vyhláška MS SR o justičných čakateľoch účinná od 1. januára 2020, dávame do pozornosti predkladateľa, že je potrebné jej znenie v časti, ktorá upravuje služobné hodnotenie justičného čakateľa (§ 13 a 16 a prílohu č. 3), zosúladiť I. so znením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorý bude účinný od 1. januára 2020 (NR SR, parlamentná tlač č. 1693). Link: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1693. II. so znením novely vyhlášky ÚV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚV SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení, ktorá bude účinná od 1. januára 2020 (MPK; LP/2019/784). Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/784. Odôvodnenie: Na služobné hodnotenie justičného čakateľa sa vzťahuje osobitná úprava zákona č. 385/2000 Z. z., čiastočne všeobecná úprava zákona č. 55/2017 Z. z a čiastočne vyhláška ÚV SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení (ďalej len „vyhláška k služobnému hodnoteniu“). V NR SR (parlamentná tlač č. 1693) sa aktuálne nachádza novela zákona o štátnej službe, ktorou sa o. i. čiastočne mení znenie § 122 a 123 (ustanovenia upravujúce služobné hodnotenie). ÚV SR predložil na medzirezortné pripomienkové konanie novelu vyhlášky k služobnému hodnoteniu, aby do nej premietol všetky zmeny vyvolané novelou zákona od 1. januára 2020. Niektoré zmeny v § 122 a 123 zákona o štátnej službe sa budú od 1. januára 2020 vzťahovať aj na justičných čakateľov. Z obsahu návrhu vyhlášky vyplýva, že predkladateľ vychádzal pri nastavení úpravy služobného hodnotenia justičných čakateľov zo znenia vyhlášky ÚV SR k služobnému hodnoteniu a prevzal do návrhu vyhlášky len tie ustanovenia, ktoré boli v súlade s osobitnou úpravou ich služobného hodnotenia podľa zákona č. 385/2000 Z. z. Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné, aby predkladateľ upravil znenie návrhu vyhlášky v časti, ktorá upravuje služobné hodnotenie do podoby, ktorá bude v súlade so znením zákonnej aj podzákonnej úpravy služobného hodnotenia po novele zákona o štátnej službe a po novele vyhlášky k služobnému hodnoteniu (konkrétne § 13 a § 16 ods. „5“ návrhu vyhlášky a prílohu č. 3). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 16 ods. 5 vlastného materiálu Ustanovenie § 16 ods. 5 (správne ods. 2) je potrebné vypustiť z návrhu vyhlášky v celom rozsahu alebo ho zosúladiť so znením § 123 ods. 9 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2020. Odôvodnenie: Hodnotiteľom justičného čakateľa je predseda krajského súdu, ktorý je na účel zákona č. 55/2017 Z. z. považovaný za generálneho tajomníka služobného úradu, t. j. § 16 ods. 5 návrhu vyhlášky nie je možné v praxi použiť na služobné hodnotenie justičného čakateľa. Z § 149i ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. účinného od 1. januára 2020 zároveň vyplýva, že námietky justičného čakateľa proti služobnému hodnoteniu vybavuje predseda krajského súdu. Predpokladáme, že príp. podané námietky rieši opäť len predseda krajského súdu ako hodnotiteľ (nikomu ich nepredkladá). V tomto kontexte by sa na postup pri podaní námietok malo vzťahovať na služobné hodnotenie justičného čakateľa znenie § 123 ods. 7 a 9 zákona č. 55/2017 Z. z. účinné po novele tohto zákona od 1. januára 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne k § 6 vlastného materiálu Odporúčame v § 6 návrhu vyhlášky zvážiť ustanovenie rozsahu textu na preklad, napríklad určením počtu normostrán z ktorých môže najviac pozostávať text na preklad z cudzieho jazyka. Odôvodnenie: Vzhľadom na presne ustanovený časový limit na vypracovanie prekladu, je potrebné určiť aj max. dĺžku textu na preklad. Dávame do pozornosti predkladateľa, že v prípade profesionálneho vypracovania prekladu sa na určenie potrebného času na jeho vypracovanie vychádza v praxi z počtu normostrán textu (1 normostrana je 1800 znakov), ktoré sa majú preložiť. Preloženie 1 NS (vzhľadom na zložitosť textu) môže trvať cca. 60 min. Náš návrh sleduje nastavenie jednotných požiadaviek na texty, z ktorých sa bude vytvárať databáza k výberovým konaniam. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne k § 15 vlastného materiálu I. V § 15 návrhu vyhlášky je potrebné jednotne používať pojem „úlohy“ (nie „služobné“ úlohy) a opraviť zjavné chyby v písaní v odseku 3 a 4. II. Do § 15 ods. 1 návrhu vyhlášky odporúčame prevziať aj ustanovenie § 4 ods. 1 poslednej vety vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z. a do § 15 ods. 2 návrhu vyhlášky aj ustanovenie § 4 ods. 2 štvrtej vety. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Predkladateľ prevzal z vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z. ustanovenia § 4, ktoré čiastočne upravil na pomery služobného hodnotenia justičných čakateľov, avšak opomenul prevziať ustanovenie § 4 ods. 1 poslednej vety a § 4 ods. 2 štvrtej vety, ktoré sú kľúčové pri predmetných výsledkoch služobného hodnotenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 13 ods. 1 vlastného materiálu V § 13 ods. 1 návrhu vyhlášky je potrebné zaviesť legislatívnu skratku pojmu „hodnotiteľ“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Pojem hodnotiteľ zavádza a používa ako legislatívnu skratku pri služobnom hodnotení len zákon č. 55/2017 Z. z. V zmysle § 149i ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. vykonáva služobné hodnotenie justičného čakateľa predseda krajského súdu. Z daného dôvodu je potrebné v § 13 ods. 1 návrhu vyhlášky najskôr zaviesť legislatívnu skratku „hodnotiteľ“, ktorým bude na účel návrhu vyhlášky predseda krajského súdu a až potom tento pojem používať v texte § 13 a násl. návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecne k § 13 vlastného materiálu Odporúčame predkladateľovi doplniť do § 13 ako nový odsek ustanovenie § 2 ods. 6 vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z. Odôvodnenie: Predkladateľ prevzal z vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z. ustanovenia, ktoré čiastočne upravil na pomery služobného hodnotenia justičných čakateľov. Predpokladáme, že by mal prevziať do návrhu vyhlášky aj ustanovenie § 2 ods. 6 vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z., nakoľko sa v prípade justičného čakateľa môže v praxi realizovať čiastkové služobné hodnotenie, a toho sa týka opomenutý § 2 ods. 6 vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 12 ods. 4 vlastného materiálu Upozorňujeme predkladateľa na zjavný rozpor § 12 ods. 4 návrhu vyhlášky s § 149k ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. Odôvodnenie: V zmysle § 149k ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. vydáva výkaz praxe justičného čakateľa justičnému čakateľovi predseda krajského súdu, avšak v zmysle § 12 ods. 4 návrhu vyhlášky predkladateľ ustanovuje, že tento výkaz vydáva justičnému čakateľovi osobný úrad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 5 vlastného materiálu Je potrebné prečíslovať § 5 na § 4 a zohľadniť toto prečíslovanie v celom texte návrhu vyhlášky aj v sprievodnom materiáli k návrhu vyhlášky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; v návrhu vyhlášky absentuje § 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K § 14 ods. 2 vlastného materiálu V § 14 ods. 2 návrhu vyhlášky je potrebné za slovo „pridelí“ doplniť slovo „najviac“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v § 2 ods. 1 písm. i) vypustiť slovo „ďalších“ ako nadbytočné, v § 3 ods. 1 písm. g) vypustiť predložku „z“ (2x) ako nadbytočnú, v § 5 ods. 3 prvej vety na konci pripojiť slová „testových otázok“, v § 5 ods. 3 tretej vete za slovo „Databáza“ vložiť slovo „testových“, v § 6 ods. 3 prvej vete na konci pripojiť slová „textov v cudzom jazyku“, v § 8 ods. 2 druhej vete slovo „otázky“ nahradiť slovom „odpovede“, v § 10 ods. 1 písmeno a) preformulovať takto: „a) dátum, čas a miesto konania výberového konania,“, v § 10 ods. 1 písm. c) za slovo „priezvisko“ vložiť slová „členov výberovej komisie“ a za slovo „predsedu“ vložiť slovo „výberovej“, v § 10 ods. 1 písm. f) vypustiť slová „výberového konania“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 1 písm. d), v § 11 ods. 2 na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová „pre ktorého obvod sa výberové konanie vyhlasuje“, v § 12 vypustiť odsek 4, pretože uvedenú skutočnosť ustanovuje priamo vykonávaný zákon v § 149k ods. 1, v § 14 ods. 1 písm. e) za slovo „prípravy“ vložiť slovo „najviac“, v § 14 ods. 6 za slovo „disciplíny“ vložiť slová „pri plnení zverených úloh“ z dôvodu zosúladenia so znením § 14 ods. 1 písm. d), v § 15 ods. 1 prvej vete vypustiť slovo „stále“ ako nadbytočné a slová „v hodnotenom období“ nahradiť slovami „hodnoteným justičným čakateľom“ z dôvodu zosúladenia so znením odsekov 2 až 4, v § 15 ods. 3 prvej vete slovo „čakateľ“ nahradiť slovom „čakateľom“, vo štvrtej vete slová „odbornej prípravy“ nahradiť slovami „odbornú prípravu“ a v piatej vete slovo „čakateľ“ nahradiť slovom „čakateľa“, v § 15 ods. 4 prvej vete slovo „justičný“ nahradiť slovom „justičným“ a v druhej vete slovo „čakateľ“ nahradiť slovom „čakateľa“, v § 16 odsek 5 označiť ako odsek 2, za slovo „tajomník“ vložiť slová „služobného úradu“ a slová „štátnym zamestnancom“ nahradiť slovami „justičným čakateľom“, v prílohe č. 2 tabuľke slová „Písomná ústna časť spolu“ nahradiť slovami „Písomná časť a ústna časť spolu“, v prílohe č. 3 doplniť vysvetlenie odkazu 1 v kolónke „Druh služobného hodnotenia“ a v tabuľke časti „Výsledok služobného hodnotenia“ prvom stĺpci poslednom riadku slová „štátneho zamestnanca“ nahradiť slovami „justičného čakateľa“, v prílohe č. 4 tabuľke „Výkaz praxe justičného čakateľa“ prvom stĺpci prvom riadku slovo „bo“ nahradiť slovom „bol“, v prílohe č. 4 tabuľke časti „Záznam o činnosti justičného čakateľa“ slová „Meno predsedu súdu“ nahradiť slovami „Titul, meno a priezvisko predsedu súdu“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K prílohe č. 3 vlastného materiálu I. Odporúčame predkladateľovi zosúladiť vzor služobného hodnotenia uvedený v prílohe č. 3 návrhu vyhlášky so vzorom služobného hodnotenia, ktorý je prílohou vyhlášky ÚV SR, ktorou sa novelizuje vyhláška ÚV SR č. 136/2017 Z. z. II. Pri slovnom vyjadrení výsledku podľa bodov dosiahnutých v služobnom hodnotení je potrebné uviesť odkaz 1) na vysvetlivku. III. Za vzorom služobného hodnotenia je potrebné doplniť písomnú vysvetlivku k odkazu 1), napr.: 1) – nehodiace sa prečiarknuť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka a vecná pripomienka. Vzor služobného hodnotenia, ktorý je prílohou vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení (z ktorého predkladateľ zjavne vychádzal), sa bude novelou vyhlášky meniť s ohľadom na plánované zmeny v zákone č. 55/2017 Z. z., najmä sa dopĺňa ku všetkým hodnoteným oblastiam kolónka „odôvodnenie“ a bude sa ešte dopĺňať aj „poučenie o možnosti podať námietky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K prílohe č. 3 vlastného materiálu I. Odporúčame predkladateľovi zosúladiť vzor služobného hodnotenia uvedený v prílohe č. 3 návrhu vyhlášky so vzorom služobného hodnotenia, ktorý je prílohou vyhlášky ÚV SR, ktorou sa novelizuje vyhláška ÚV SR č. 136/2017 Z. z. II. Pri slovnom vyjadrení výsledku podľa bodov dosiahnutých v služobnom hodnotení je potrebné uviesť odkaz 1) na vysvetlivku. III. Za vzorom služobného hodnotenia je potrebné doplniť písomnú vysvetlivku k odkazu 1), napr.: 1) – nehodiace sa prečiarknuť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka a vecná pripomienka. Vzor služobného hodnotenia, ktorý je prílohou vyhlášky ÚV SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení (z ktorého predkladateľ zjavne vychádzal), sa bude novelou vyhlášky meniť s ohľadom na plánované zmeny v zákone č. 55/2017 Z. z., najmä sa dopĺňa ku všetkým hodnoteným oblastiam kolónka „odôvodnenie“ a bude sa ešte dopĺňať aj „poučenie o možnosti podať námietky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu vyhlášky Upozorňujeme, že predložený návrh vyhlášky neobsahuje § 4. Nie je známy dôvod, prečo predkladateľ návrhu vyhlášky preskočil § 4 a priamo po § 3 nasleduje § 5, ale momentálna úprava vyhlášky je zmätočná, vzhľadom na to, že u adresáta všeobecne záväzného právneho predpisu môžu vzniknúť pochybnosti o úplnosti právneho predpisu a tým pádom aj o správnosti jeho aplikácie v praxi, čím je ohrozená právna istota. Žiadame predkladateľa, aby počnúc § 5 návrhu vyhlášky prehodnotil označenie všetkých nasledovných paragrafov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K prílohe č. 1 V prílohe č. 1 je potrebné a) v tabuľke časti „Písomná časť“ vypustiť posledný stĺpec „Slovné hodnotenie uchádzača v písomnej časti“ z dôvodu nesúladu s § 9 ods. 1, b) v tabuľke časti „Ústna časť“ vypustiť odkazy 7 a 8, pretože príslušné poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 v návrhu absentujú, c) pod druhou tabuľkou slová „Odôvodnenie hodnotenia uchádzača“ nahradiť slovami „Odôvodnenie hodnotenia uchádzača v ústnej časti“ z dôvodu zosúladenia s § 9 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Upozorňujeme, že na základe prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v platnom znení, doložka zlučiteľnosti v bode 3. obsahuje písmená a), b) a c) a zároveň má doložka iba 5 bodov. Žiadame predkladateľa, aby zosúladil doložku zlučiteľnosti s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 10 V odseku 2 druhej vete odporúčame slovo „Súčasťou“ nahradiť slovom „Prílohou“; hodnotiace hárky členov výberovej komisie, ako aj súhrnný hodnotiaci hárok sú samostatné dokumenty, nie je preto technicky možné, aby tvorili priamu súčasť zápisnice, čím však nie je dotknutá možnosť, aby tvorili prílohu zápisnice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 12 ods. 4), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 3 ods. 2, § 5 ods. 1 a 3, § 6 ods. 1 a 3, § 7 ods. 2 až 4, § 8 ods. 2 a 3, § 9, § 10 ods. 3 a 4, § 11 ods. 2, § 12 ods. 3 a 4, § 13, § 16 a 17), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2019 Detail