LP/2019/78 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2019/300/000418/00027
Podnet: § 31 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/78
Dátum začiatku MPK: 01.02.2019
Dátum konca MPK: 21.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)