LP/2019/774 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 21928/2019/SCL/95325-M
Podnet: § 5 ods. 8 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: potreba prijatia návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky v čo najkratšom čase súvisí so zavedením nového systému rozdelenia terminálnych zón spoplatňovania a spôsobu určenia terminálnej jednotkovej sadzby a výpočtu terminálnej odplaty od 1. januára 2020 a s povinnosťou poskytovateľa terminálnych leteckých navigačných služieb vykonať konzultácie v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/774
Dátum začiatku MPK: 06.11.2019
Dátum konca MPK: 14.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)