LP/2019/771 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 15. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 2. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Madrid, Španielsko, 2. – 13. december 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10079/2019-3.1
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál predkladáme na skrátené MPK z dôvodu neskorého zverejnenia programov rokovaní zo strany UNFCCC a z dôvodu včasného zabezpečenia poverovacích listín pre delegáciu SR.
Posledná zmena: 14.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/771
Dátum začiatku MPK: 25.10.2019
Dátum konca MPK: 31.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)